หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายมรกต กลัดสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายปกรณ์ศักดิ์ ถินอภัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายมรกต กลัดสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางบุญหนา บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสมเล็บ คุ้มหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายสงกรานต์ พันธ์โนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายวิริยะ ศิิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายอัคเรศ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายมรกต กลัดสอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางบุญหนา บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายสมเล็บ คุ้มหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายสัญชาติ ตาลชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายพิสิฐพงศ์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายสงกรานต์ พันธ์โนราช ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายวิริยะ ศิิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไชยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายอัคเรศ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายนิพนธ์ ชนาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายสุพัฒน์ บุตรดีภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวรดา ฉายผาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายอุดม กัสมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายธนเทพ วิเศษสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีพัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายอิสรพล ปิ่นขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายอัคเรศ ป้องกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
42 นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ คณะกรรมการประสานงาน
43 นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ คณะกรรมการประสานงาน
44 นายกนก ยนต์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
45 นางสาวรดา ฉายผาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
46 นายอิสรพล ปิ่นขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการประสานงาน
47 นายเสนาะ จันทร์แหล่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ คณะกรรมการประสานงาน
48 นางฉวีวรรณ ลาภเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
49 นายชวลิต ศรีโพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ คณะกรรมการประสานงาน
50 นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์ ครูโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ คณะกรรมการประสานงาน
51 นางสาวเขมิกา เดชพรรณนา ครูธุรการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ คณะกรรมการประสานงาน
52 นางสาวอรวรรณ เฉิดมงคล ครูธุรการโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
53 นายเทวัญ ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
54 นายวิรสิทธิ์ พินธุนิบาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
55 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
56 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
57 นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบล ครู โรงเรียนคำม่วง คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
58 นายศุภวิชญ์ วรสาร ครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
59 นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโย ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
60 นายภาสกร เอกตาแสง ครูโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีพัฒนา คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
61 นายเทวัญ ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
62 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
63 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบลงทะเบียน และรายงานผลการแข่งขัน
64 นางทวีภรณ์ วรชิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
65 นางสาวรดา ฉายผาด ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
66 นางดลนภา ศรีบุตตะ ครูโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
67 นายเสกสรร ศรีโยธี ครูโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
68 นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
69 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]