รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายกิตติภูมิ  แจ่มปรีชา
2. เด็กชายสุริยันต์  โยธาฤทธิ์
 
1. นายวชิรวิทย์  รัตนสีหภูมิ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายธนูภพ  สันวิลาศ
2. เด็กชายธรรมรักษ์  นรทัต
 
1. นายเดชศักดา  เทศารินทร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  วรรณอาจ
2. นางสาวพรนิภา  ประดับเขตร
3. นางสาวพลอยพรรณ  บุญชัยยงค์
4. นางสาววิไลลักษณ์  วะไลใจ
5. เด็กชายอานนท์   สอนแสง
 
1. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  พิมพ์นิสัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นางสาวชลนิชา  เชื้อหลง
2. นายพงศ์พัทธ์  ศรีโคตร
3. นางสาวมนต์กนก  สาขา
4. นางสาววชิรญาณ์  เพียรภายลุน
5. นางสาวศศิธร  สมศิริ
 
1. นางนิวาวรรณ  ศรีประไหม
2. นายวสันต์  ราชไมตรี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนันทกร  ไชยโต
2. เด็กหญิงมะลิซ้อน  โพนสาลี
 
1. นางสาวอาริสา  ผิวขำ
2. นางสาวสุภาพร  ภูนาโคก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายธนพล  พิมพ์รส
2. นางสาวสุรีพร  เลานามสิงห์
 
1. นางนิตยา  ตรัสศรี
2. นายสมพจน์  ตรัสศรี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศวรรยา  แสงงาม
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวสุมลทา  ภูเต้านิล
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายนพการณ์  กิติไชย
 
1. นายธีรพล  ภูขลัง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวีระยุทธ  ดุพงษ์
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงอทิติยา  เหล่าสิงห์
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายอภิธนา  ศรมณี
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อารมณ์สวะ
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา  บงแก้ว
 
1. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายธนาธิป  พึ่งพันธ์
2. นายอมรเทพ  ชัยบิล
 
1. นางวาสนา  ทองปลิว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  กาสีวัน
 
1. นายอานนท์  หานาม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายวัชระ  สุมุลละ
 
1. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กชายวศิน  เตรียมกรม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มุนนท์
3. เด็กหญิงอรศยา  ผาละขันธุ์
 
1. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
2. นางอภาภรณ์  วรรณสวัสดิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายกระวี  ไสยวรรณ์
2. นายจักรชัย  สายสินธุ์
3. นายอุดมศักดิ์  สันวิลาศ
 
1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวนตชา  จันทะหงษ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายพิษณุ  อุคำ
 
1. นางพันพิละ  อุทรังษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสลัดดา  กุลอำคา
 
1. นายมานพ  อุทรักษ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐพร  สอนสี
 
1. นายสมถวิล  ไชยเอนก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอารดา  ประกิ่ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีจำพลัง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายณัฐพงษ์  เทียนสันต์
2. นายทศพร  เสียงดัง
3. นายธีรวุฒิ  เพาะนาไร่
4. นายศิริมงคล  ต้นเถา
5. นายศุภกฤษ  ขาวนวล
6. นายอิทธิพล  พันธะศรี
 
1. นายบรรลุศิลป์   ภูมิสิทธิ์
2. นายอภิสิทธิ์  สิงห์จินดา
3. นายทองสัน  แสนขาว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ภูขีด
 
1. นางรัดดา  ชราโรจ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นายวรวุฒิ  รูปสูง
 
1. นายภาสกร  เอกตาแสง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ไตรพิษ
 
1. นางปรณิน  กรรณิการ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวพัชรพร  สุขสงสาร
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. เด็กชายสัณหวุฒิ  ชราโรจ
 
1. นางสุชานาฎ  วรรณพฤกษ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐวัตร  เทพวงษา
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิลปัทม์  พลอ่อนสา
 
1. นายประวัติ  วิหงส์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา  แข็งฤทธิ์
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายศุภโชค  ตาลเลิศ
 
1. นางศิรินทิพย์  สาจันทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายชัยยากร  ปัททุม
 
1. นางเด่นสุดา  จงใจรักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นางสาวนิภาพร  พิลาโท
 
1. นางสาววิภวาณี  โพนะทา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวฐิติชญา  แข็งฤทธิ์
 
1. นายวินัย  ศรีตระการ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายจักรพันธ์   ปัณกา
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นายนรินทร์  ปัญญา
 
1. นายจักรพงษ์  ตาลศรี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวพชรพรรณ  บุญหมื่นไวย์
 
1. นายนิวัตร์  เครือศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปิยะภรณ์  ผ่องโสภา
 
1. นางดุสิดา  ศรีเมือง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายจตุพร  ดีประชา
2. นางสาวจริญญา  รังหอม
3. นางสาวจุฑาทิพย์  อสุนีย์ ณ อยุธยา
4. นางสาวชนุตพร  จิตจง
5. นายณัฐพงษ์  อินทรกำเหน็ด
6. นายณัฐพล  หะนันตะ
7. นายทวีชัย  บุษดี
8. นายทิพย์ไพลิน  ภูวิเลิศ
9. นายธนัญชัย  พลนาคู
10. นางสาวธนิต  เฉลิมชาติ
11. นายนนทวัฒน์  มีจิตร
12. นางสาวนลินนิภา  รังหอม
13. นางสาวนุธิดา  ไชยแสง
14. นางสาวประกายแก้ว  รังกลิ่น
15. นางสาวปาลิตา  เหลือผล
16. นางสาวพัชญา  ทิพย์สิงห์
17. นางสาวพัชรพร  สุขไชย
18. นายภาณุพงศ์  วรรณทอง
19. นางสาวมลธการ  ไพบูลย์
20. นางสาวรุ่งอรุณ  บุญแสน
21. นายฤกษ์ชัย  แสงจันทร์
22. นางสาววงนภา  โพธิ์ภู
23. นางสาววนัสธพร  ศรีสาร
24. นายสรัน  เตรียมกลม
25. นายสัณหวัช  หินสุข
26. นางสาวสุกัญญา  เตรียมกลม
27. นายอภิชาติ  สมบัติเจริญ
28. นายอวิรุทธิ์  ภูผาศรี
29. นายอัครพล  สุขทวี
30. นายเกียรตินิยม  เครือศรี
31. นายเบญญาภา  แสงสาร
32. นายเสรี  โปร่งกลิ่น
33. นายไกรวิชญ์  กองนาคู
34. นายไพโรจน์  ชิณโน
 
1. นายกมล  ละอองคำ
2. นายสมพจน์  ตรัสศรี
3. นายศตวรรษ   พลขันธ์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นางสาวจารุวัฒน์  ภาลีนนท์
2. นางสาวณัฐพร  ปะติเก
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีพอ
4. นางสาวธิฆัมภรณ์  คำผุย
5. นายนราธิป  แสงสาย
6. นายนรินทร์  ศรีโต
7. นายนิติพงษ์  ควรขุนทด
8. นางสาวสุปราณี  ไชยบัณฑิต
9. นางสาวสุพรรษา  แสนสมบัติ
10. นายโชคชัย  นรสาร
 
1. นายฉัตรชัย  สารผล
2. นางศิริวรรณ  เพริดพราว
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ตาติยะ
2. เด็กหญิงชุติมา  สันประภา
3. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญหล้า
4. เด็กหญิงวรัญญา  ลับภู
5. เด็กหญิงสุนิตษา  นามจะโปะ
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภูสมตา
 
1. นางสาวกัลยรัตน์  นวนงาม
2. นางสาวสุนิจ  วิลาศรี
3. นายทำเนียบ  คะอังกุ
4. นางประเทือง  ปาระภา
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1. นางสาวกานต์ธีรา  เหล่าหว้าน
2. นางสาวจิราภา  อ่อนภูเขา
3. นางสาวธนาภรณ์  สอนล้อม
4. นางสาวภาวิตา  วิชาดี
5. นางสาววชิรดา  หลวงปากดี
6. นางสาวสาริศา  หินสุข
 
1. นางทองเคียบ  เหลาแหลม
2. นางสุกัญญา  แสงจันทร์
3. นางเบญจวรรณ  อ่อนไสย
4. นางมณีวรรณ  วรชิน
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวจิรสุตา  ศรีพอ
2. นางสาวจีรฉัตร  วรสาร
3. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์สุข
4. นางสาวฑิมพิกา  วรรณพรม
5. นางสาวณัฐธิดา  สุขพันธุ์
6. นางสาวบุญสิตา  น้อยชาลี
7. นางสาวรสรินทร์  ไพฑูรย์
8. นางสาววรันธร  อัศวธีรากุล
9. นางสาววริศรา  นนท์ไชยเสน
10. นางสาวสิริพร  ระม้ายศรี
11. นางสาวสุนิดา  นิละปะกะ
12. นางสาวเพชรศิริ  มะลิขจร
 
1. นายจำนงค์  สำราญทัศน์
2. นางสาวจารุวรรณ  เหลื่อมศรี
3. นางอรุณี  วรรณรส
4. นางดาวธีรัตน์  พลขยัน
5. นางพิชยาพร   ศรีวังสุ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  พรมน้อย
2. เด็กชายชินกร  สอนก้อม
3. เด็กชายบดินทร์ธรณ์  คุณสาร
4. นายพิสิษฐ์  องคศาสตร์
5. เด็กชายศุภกิจ  นุ่นเนื้อทิพย์
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นายวินัย  ศรีตระการ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายธีธัช  ศรีบุตตะ
2. นายนิพัทธ์  อุทัยแสง
3. เด็กชายพงศธร  ยมสีดา
4. นายภัทรพล  โคตรพัฒน์
5. นายมานะศักดิ์  อาจวิชัย
6. นายวิทวัส  อุทรังษ์
7. เด็กชายสันติภาพ  ปัตลา
8. เด็กชายสุทธิกานต์  ทองดี
 
1. นางสาวจิตรลดา  พลเยี่ยม
2. นายประวัติ  วิหงส์
3. นางดวงอุไร  สระเพ็ชร
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชมพูนุช  อัฐนาค
2. นายพงศธร  เหคำชุนย์
3. นายภูริเดช  พันธุโพธิ์
4. นายอดิศร  อินไชยา
5. นางสาวอภิชญา  สุวรรณไตร
6. นายไกระวิน  อุทโท
 
1. นายศรีศักดิ์  สระเพ็ชร
2. นางดวงอุไร  สระเพ็ชร
3. นางสาวิตรี  กาฬหว้า
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพรนิภา  จันทร์จรัส
2. นางสาววฐิราภรณ์  เรืองช่อ
3. นายอดุลวิทย์  แท่นวันทา
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำประสาร
2. นางสาวศศิธร  อุดศรี
3. นายอภินันท์  โทขันติ์
 
1. นางสุลักขณา  รัดที
2. นางอมรวรรณ  สุภารีย์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายประพันธ์  อินทะกุมาร
2. นายเจษฏาภรณ์  เขจรลัย
 
1. นายวิสันต์  พยุงวงษ์
2. นายรัตนพร  ไกยนุช
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายทวีชัย  นิลสุวรรณ
2. นายธนากร  น้อยสารบัญ
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นายชาลินี  สังข์วิเศษ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวณิชกานต์  ปัตลา
2. นางสาวทัชวรรณ  อันสงคราม
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สีหลิ่ง
2. นางสาวศิริมา  จิตจักร
 
1. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
2. นางสาวสุธาวัลย์  ไชยขันธุ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  มิกขุนทด
2. นายพลชนะ  พันธุขันธ์
 
1. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
2. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นรัตน์  โพธิ์หล้า
2. นางสาวพัชรี  คำภักดี
 
1. นางปานใจ  โพธิ์หล้า
2. นางชาลินี  สังข์วิเศษ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  อาทะวิมล
2. เด็กหญิงปพิชญา  ญาณผาด
 
1. นางสาวกนกรัตน์  บุญไชโย
2. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  บิลชัย
2. เด็กหญิงพจนีย์  ยาไธสง
 
1. นายเทวัญ  ภูพานทอง
2. นายจักรพงษ์  ตาลศรี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายนัฐกร  รวมทรัพย์
2. นายสุเมธส  ยันตะบุศย์
 
1. นางนิภาภรณ์  วรสาร
2. นางสาวนภาพร  อัยวรรณ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายชนาธิป  เหล่าไชย
2. นายนันทวัฒน์  อรรถประจง
 
1. นางวรรณิภาภรณ์  ยนยุบล
2. นายเกียรติชัย  คะอังกุ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายฐิตินันท์  วรพันธ์
2. นายณัฐพงษ์  บุญแสน
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีเครือดง
2. นางปรางทิพย์  ศรีเครือดง
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงพิมมาดา  สันหะ
3. เด็กหญิงยวิษฐา  ทิพย์เสนา
 
1. นายวิรัตน์  บุษบงค์
2. นางศิริวรรณ  มีสารพันธ์
 
63 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นางสาวบัณฑิตา  เลือดใหม่
2. นางสาวลดามณี  แสนสุมา
3. นางสาวสวามินี  แจ่มปรีชา
 
1. นายศุภวิชญ์  วรสาร
2. นางสาวณัฐพร  บุญเทพ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายศรเทพ  รังระรื่น
2. นางสาวสุริฉัตร  เถาว์ชารี
 
1. นายสิริพงษ์  จรัสแผ้ว
2. นางรุ่งทิวา  ปุณะตุง
 
65 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายทินภัทร  ปัตถาวะโร
2. นายสุทธิภัทร  สุรำนาจ
3. นายหัสวรรษ  อัคติ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
 
66 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นายฉัตรพร  พรมวงษ์
2. นายธนาวุฒิ  เหลือผล
3. นายอนุพงค์  พิมพิลา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
2. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
 
67 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. เด็กชายฑีฆายุ  แก้วสูงเนิน
2. เด็กชายณัฐวุุฒิ  จันทร์เรือง
3. เด็กชายศิวกร  วรชิน
 
1. นายสุรบดินทร์  ใจเย็น
2. นายณรงค์ศักดิ์  สีหะวงษ์
 
68 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 1. นางสาวณัฐกฤตา  สายพฤกษ์
2. นายนริศวัฒน์  วันโนนาม
3. นางสาวพลอยพัตรา  นิสีดา
 
1. นางหฤทัย  นวลบัตร
2. นายวรรณกร  ไกรวรรณ
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" 1. นายทศพร  กาญปัญญา
2. นายทศรักษ์  บุญสิงห์
3. นายเถลิงศักดิ์  บุญแสน
 
1. ว่าที่ร้อยโทเทิดศักดิ์  ขันมะจันทร์
2. นายพีรนันท์  เกษทองมา
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. นายธนเดช  โชติพงษ์
2. นายนิรัญ  คิมหันต์
3. นายภูมิพัฒน์  ศรีสมชัย
 
1. นายวีระยุทธ  จันทร์สด
2. นางนภาภรณ์  จันทร์สด
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศักดิ์วงศ์
2. เด็กชายพิทักษ์  สุรันนา
3. เด็กหญิงวิภาดา  สมคะเน
 
1. นายพิทักษ์  โคตะวินนท์
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ 1. นางสาวพัชราพา  ศรีพิมพ์
2. นายสถาพร  หาศิริ
3. นายสิทธิเดช  นิลบุตร
 
1. นางสุกัญญา  หาศิริ
2. นางสาวธนาภา  กุตระแสง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  เตรียมกรม
2. นางสาวสาวิกา  ไชยอุดม
3. นางสาวสุภาดา  เงียบสดับ
4. นายอนุชา  สีหลิ่ง
5. นางสาวอรอุมา  พิศผล
6. นายเกียรติศักดิ์  ชัชวาล
 
1. นางสุมาลี  เทวฤทธิ์
2. นางบุญเรือน  พิศดู
3. นางรวิวรรณ  คุ้มนายอ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นายกฤษณะ  ศรีชุบร่วง
2. นางสาวกุลปรียา  ถ้ำแก้ว
3. นายชนะภัย  เรืองโพน
4. นายณรงค์  สารสินธุ์
5. นางสาวปนิดา  สมจันทร์
6. นางสาวพัชริฎา  ต่ายเนาว์ดง
 
1. นางวงจันทร์  บุตรสมบัติ
2. นางสมพร  สิงหศิริ
3. นายสาโรช  สิงหศิริ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญธิภาลักษณ์  เทพศรี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  วันชูพริ้ง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองภู
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นายกรรณิการ์  ศรีสุข
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามนพิทยาคม 1. นางสาวชนาภัทธ  คำโนนงิ้ว
2. นางสาวชาริศา  โพธิ์ขาว
3. นางสาวรุ่งอรุณ  จ่าบุญ
 
1. นางกำไล  ตุระซอง
2. นางคมขำ  บุ่งนาแซง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวทานตะวัน  ไวแสน
2. เด็กชายภูวนัตต์  นาคประดิษฐ์
3. นางสาวเจนจิรา  กั้วพิสมัย
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายถนอม  แก้วสะอาด
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 1. นางสาวกัลยา  แสงอ่อน
2. นางสาวนภารัตน์  ภูบุญพา
3. นางสาวศิรินทร  ไม้น้อย
 
1. นายพินิจ  ฤทธิโรจน์
2. นายสาโรจน์  ชำนาญกิจ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ยนยุบล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  สุนทะศักดิ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  มาตรเลี่ยม
 
1. นางรัตนาพร  วิไลเพชร
2. นางมันตา  จารุวรพงษ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวพีรญา  ระดาสัย
2. นางสาวสุปราณี  บุตรแก้ว
3. นางสาวสุมิตรา  สุฤทธิ์
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินญา  หังสพฤกษ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มณีมูล
3. เด็กหญิงอารยา  ถาวรเรือง
 
1. นางรุ่งอรุณ  ฤาชัยราม
2. นางสาวมันทนา  อุดรบูรณ์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 1. นางสาวชไมพร  ศิริ
2. นางสาวยุวธิดา  ลมบัวรอด
3. นางสาวเพลินทิพย์  ไร่สงัด
 
1. นางสุธรรมมา  ทองนาค
2. นางสาวสุภาพร  คำสำแดง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีวรสาร
2. เด็กชายยศกร  จันทร์น้อย
3. เด็กหญิงรษา  คำมะลิ
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางรัตนาพร  วิไลเพชร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  อุทุมทอง
2. นางสาววีระยา  คำศิลา
3. นางสาวสุนันทรา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางมันตา  จารุวรพงษ์
2. นางรัตนาพร  วิไลเพชร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรพร  คาคำลอง
2. เด็กหญิงอริสา  พลาโห
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สีลาพัฒ
 
1. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
2. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวชุฏาพร  อุปแดง
2. นางสาวรุจรวี  อุตมสีขันธ์
3. นางสาววนิดา  อักษร
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นายยิ่งยศ  ผลภิญโญ
 
87 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  มูลประเสริฐ
2. นายภูมิพัฒน์  โชติรื่น
3. นางสาวสุนิสา  ธิมาชัย
 
1. นางสาวยุวภาภรณ์  จิตจักร
2. นางผินนภา  โพธิ์มูล
 
88 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกมลชนก  อุทโท
2. นางสาวพิภาดา  ไชยขันธ์
3. นางสาวแสเทียน  อินไชยยา
 
1. นายปรีชา  วาวิไลย
2. นางสาวสิรจิตร  พลคีรี
 
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 1. เด็กชายภวัตชัย  สายพิบูรณ์
 
1. นางสำราญ  แก้วกาหลง
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีกำพล
 
1. นางลักขณา  อัฐนาค
 
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. นายสุรศักดิ์  ใจเอื้อ
 
1. นายธีรพงศ์  ใจซื่อ
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายหยกทัย  โชติรื่น
 
1. นายศราวุธ  กุดแถลง
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1. นายวิโรจน์  วิชามาก
 
1. นางสาวเมธาวี  เชื่อมสมบัติ
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 1. นายดลบดินทร์  วรรณสัมผัส
 
1. นายเสกสรร  ศรีโยธี
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1. เด็กหญิงธัญรัศมี  อภิวัฒนีวีรกุล
2. เด็กหญิงอารีญา  อุดหนุน
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ด่วนดี
2. นางลักขณา  อัฐนาค
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  วรจักร
2. เด็กชายนฤเดช  โชติประดับ
 
1. นางรัดดา  สว่างวงศ์
2. นางสาววนิดา  โชติวิจิตร
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นายหนึ่งศรัณย์  ปรึกไธสง
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 1. นายนัทธพงศ์  บุรางเดช
 
1. นายเชิญศิลป์  คะยอมดอก
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายพลาธิป  กาละนาด
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายฐาปกรณ์  หมูศรี
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  หงส์จำนงค์
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. นายภานุเดช  คำยศ
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำม่วง 1. เด็กชายนนทกานต์  มีฤทธิ์
 
1. นายปัญญา  มีฤทธิ์
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  จันทร์พลี
2. นายกิตติพร  งามสง่า
3. นางสาวกุลลนี  ศรีบัว
4. นายจิระศักดิ์  ปรีเลขา
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เที่ยงตา
6. นางสาวชลธิดา  รังภูรีย์
7. เด็กหญิงชุลิตา  แก้วโสม
8. นายธนัญชัย  จันทร์หล้า
9. นายธนายุทธ  คำบอน
10. นางสาวธิดารัตน์  ชมภูทัศน์
11. นางสาวนันทิดา  ชิดนอก
12. นางสาวบัณฑิตา  หงส์จำนงค์
13. นางสาวปนัดดา  ช่อมะลิ
14. เด็กหญิงปริตรตา  แฉล้มชาติ
15. นางสาวปิยะฉัตร  นาคสีทา
16. เด็กหญิงปิยะนุช  นาทองลาย
17. นายปิยะราช  แกล้วทนงค์
18. นายพลวัตร  แก้วนาคูณ
19. นายพิพัฒน์  ธรรมไข
20. นางสาวมนธิรา  ภาพเสรี
21. นางสาววนิดา  อักษร
22. นายวัชรพงษ์  ภูสมนึก
23. นางสาวสมหญิง  สุระเสน
24. นายหนึ่งศรัณย์  ปรึกไธสง
25. เด็กหญิงอภิญญา  นิสังกาศ
26. นายเมทณี  แกมนิรัตน์
27. นางสาวเสาวนีย์  ขานพิมาย
 
1. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
2. นางสาวกัญญาลักษณ์  กลุ่มศรี
3. นางฉวีวรรณ  อุทัยวัฒน์
4. นายวินัย  ศรีตระการ
5. นางดุษณีย์  อนุสุริยา
6. นางสาวนารีรัตน์  มีนะถา
7. นายธีรพล  ภูขลัง