หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายราตรี จันทะมลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล สุวรรณโคตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบัณฑิต หยินอยู่โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายปฏิณญา โคตรวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นางสาวสุภาพร พิเมยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายราตรี จันทะมลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกำพล สุววรณโคตรโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญจันทร์ ประดับศรีโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบัณฑิต หยินอยู่โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นายเทพนฤทธิ์ สุเภาแสนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายปฏิณญา โคตรวงศ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
7. นายพัทรวิชญ์ เกื้อกูลวุฒิหิรัณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นางสาวสุภาพร พิเมยโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางสาวอัจฉราพร กันหาอาจโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจารุวร สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์หล้า นิวงษาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายจิราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายอุไทย โกยชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางใจทิพย์ พานทองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นางสุมณฑา เจียมสงวนโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจารุวร สาระทัศนานันท์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจันทร์หล้า นิวงษาโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายจิราวิชช์ บุญนัยน์รัตน์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นายอุไทย โกยชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
5. นางใจทิพย์ พานทองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นางสุมณฑา เจียมสงวนโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรมิตา อินหันต์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางพีระพร กำเดชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางรจนา โพธิสมพรโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กองมณีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจพรรณ บุญพรมโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ แสนใจวุฒิโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรมิตา อินหันต์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นางพีระพร กำเดชโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางรจนา โพธิสมพรโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา กองมณีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจพรรณ บุญพรมโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นายไพฑูรย์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางลิสา อาจทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุวรรธน์ วรนามเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางลิสา อาจทองโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพลชัย แก้วยาศรีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ประกอบกุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ บุพศิริโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพลชัย แก้วยาศรีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นายมนตรี ประกอบกุลโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีโยธี ไชยคีนีโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พรมภักดิ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางสุภูษณี พรมกัลยาโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจินดา หล้าพันธ์โรงเรียนธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์โรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการ
3. นายยอดศักดิ์ พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทิยา จันทิลาโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางพัชรี จันทร์ดาบุญโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพลชัย แก้วยาศรีโรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพลชัย แก้วยาศรีโรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ เมฆศรีโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ลือเดชโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ลือเดชโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรรัตน์ ภูธรศรีโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ ศรีมาจันทร์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายุสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนกรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปุรันโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงคราม โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงคราม โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรม โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคอง โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็ง โรงเรียนเชียงคาน กรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงคราม โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรัน โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์ โรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดา โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนัง โรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ แสนกลางโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา ผิวฝาดโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
4. นางน้ำทิพย์ นามกองโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสง่า พิลาทาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
7. นางอสาวดี วิเศษสัตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสร้อยคำ ศัพทะนาวินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายวีรชัย โสกัณฑัตโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายจักราวุธ เพ็ชรแก่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสร้อยคำ ศัพทะนาวินโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ พาโนมัยโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายวีรชัย โสกัณฑัตโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายจักราวุธ เพ็ชรแก่นโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางพูนสิน คัมภ์บุญยอโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรภาส อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เหมือนสนิทโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายชาติชาย พิมพ์ศรีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางพูนสิน คัมภ์บุญยอโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรภาส อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ เหมือนสนิทโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
4. นายชาติชาย พิมพ์ศรีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน มณีวรรณโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารศรี ยืนสุขโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา วังตะพันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางวริศรา ทันหาโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัลญา ด้วงแพงโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
8. นางสาวสถิตย์พร ปัญจขันธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปทะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมณี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางภาวินี พรมโคตรค้าโรงเรียนธาตุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายอนุชา แสนราชโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกีรติ มูลเมืองโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา มาแสนจันทร์โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ วอหาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวแก้วกัลยา มาตราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายบัณฑิต เหมือนอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา มาแสนจันทร์โรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุวิจักขณ์ วอหาโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นางสาวแก้วกัลยา มาตราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นายบัณฑิต เหมือนอดทนโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสิรฐโรงเรียนเชียงกลมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ คำหวานโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ กาษีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสิรฐโรงเรียนเชียงกลมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ คำหวานโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ กาษีโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรพิศ อิ่มเอิบโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชระ บุญมีโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสิงหา วิชัยโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐชา บูรณเวชโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสมร ตาระพันธ์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา มงคลล้ำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วกัลยา มาตราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วกัลยา มาตราโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นายทวิวัฒน์ น้อยบุดดีโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาวี วีระสุโขโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงค์ สงเคนโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ กัลป์ชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นางวัขรา สุขร่ำไปโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
3. นายสุทิน ดาหอมโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นายพิทยา พรหมปัญญาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิษณุวัชร์ สวัสดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี เจดีย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิษณุวัชร์ สวัสดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยประธานกรรมการ
2. นายนิติวุฒิ เสริมทรงโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายมนตรี เจดีย์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ไชยโชคโรงเรียนเชียงคานประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา หาดนิลโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายพิษณุวัชร์ สวัสดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยาโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิกา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิภา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเกวิภา ภูมิดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย จันทร์บุตรสาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวัชระ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี วรรณปะเกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายธนรัฐ บุตตะแสงโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางจินดาภา ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวัชระ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัลยาณี วรรณปะเกโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์พิพัฒน์ เพชรพิชัยโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์กมล แสนใจวุฒิโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
6. นายธนรัฐ บุตตะแสงโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
7. นางจินดาภา ชัยโยแสงโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย กัปโกโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดิศพล นาคเสนโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมหมาย ศรีตำแยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัชร์ สุรินทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวรรณ ธนะบุตรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย กัปโกโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายดิศพล นาคเสนโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสมหมาย ศรีตำแยโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัชร์ สุรินทร์โรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวรรณ ธนะบุตรโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเย็นจิต คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมล แสนใจวุฒิโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเย็นจิต คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมล แสนใจวุฒิโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
3. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
5. นางพรทิพย์ อามาตมุลตรีโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมรัก สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบงกฎ ตัณฑะกูลโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศ มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ชาวน้ำปาดโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมรัก สอนสุภาพโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบงกฎ ตัณฑะกูลโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นายนิเวศ มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นายสุริยา ชาวน้ำปาดโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลิ้มปรารถนาศักดิ์โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนิเวศ มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสิริลภัสร์ เศรษฐบุปผาโรงเรียนธาตุพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิรดา วงษ์ลาโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพีรภัทร สะเดาโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางจิราพร กัปโกโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพจน์ มูลถวิลโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะธิดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ วิเชียรโรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ลีกระจ่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ สุรทรัพย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางเย็นจิต คำครูโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางประภารัตน์ สิงห์สถิตย์โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสมจิตร มิ่งมงคลเมืองโรงเรียนนาอ้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ สุรทรัพย์โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนรารัตน์ แสงจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดอกไม้ ปํญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดอกไม้ ปัญจวุฒิวงศ์โรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลัดดา วงษ์เวชโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว แก้วพินิจโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางลักขณา พลซาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ เหลาผาโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางวัจรีภรณ์ บุสดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางหยาดฟ้า วิชาพรโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางปิ่นทอง มงคลวัจน์โรงเรียนนาด้วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรารัตน์ เหลาผาโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
3. นางวัจรีภรณ์ บุสดีโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
4. นางหยาดฟ้า วิชาพรโรงเรียนคอนสาวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิศเพลิน มณีวรรณโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมารศรี ยืนสุขโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา วังตะพันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยกรรมการ
4. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางวริศรา ทันหาโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัลยา ด้วงแพงโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
8. นางสาวสถิตย์พร ปัญจขันธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพิศเพลิน มณีวรรณโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมารศรี ยืนสุขโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา วังตะพันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยกรรมการ
4. นางสาวสุเมษา จำรูญศิริโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
5. นางณัฐปภัสร์ สายจันทร์โรงเรียนเชียงคานกรรมการ
6. นางวริศรา ทันหาโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัลยา ด้วงแพงโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
8. นางสาวสถิตย์พร ปัญจขันธ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
9. นางมิตธิดา ปางชาติโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายอุเทณร์ ขันติยูโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภควัต เทศน์ธรรมโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางบำเพ็ญพร ดวงอุปะโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
4. นางรัตตมนี มาสาซ้ายโรงเรียนนาอ้อวิทยากรรมการ
5. นางนัทธมน คีรีมังคละโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
6. นางดุจฤดี อ้วนคำโรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
7. นางสุรีย์พร บุสดีโรงเรียนเชียงคานกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
6. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
7. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
8. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
9. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปริปุณนังโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปริปุณนังโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สี่มี่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
3. นางอลิศรา ปุรันโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางพิกุล พุทธมาตย์โรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นายยุโรจน์ วงษ์ฤทธิ์โรงเรียนนาด้วงวิทยากรรมการ
6. นายเฉลิมชัย สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยากรรมการ
7. นายอนันตพงษ์ จันทรกุลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยกรรมการ
8. นายอัธยา วิชาเป็งโรงเรียนเชียงคานกรรมการ
9. นายสุภีร์ หล้าสีดาโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
10. นายสาคร ปริปุณนังโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
11. นายธนัญชัย ทุมสงครามโรงเรียนเขาแก้วพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่างโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]