หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
2 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
3 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
4 ดร.บุญแช่ม ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
5 นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
6 นางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
7 นายทวีศักดิ์ ใจนวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
8 นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
9 นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
10 นางสาวชัชชญา จันทิมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
11 ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
12 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
13 นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
14 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขัน  
15 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
16 นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
17 นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
18 ดร.บุญแช่ม ดู่ป้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
19 นายสุรพล วุฒิจิรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
20 นางวรากร มังบู่แว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
21 ดร.สำเร็จวิชญ์ เพชรสังคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลมวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
22 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
23 นายอุเทณร์ ขันติยู ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
24 นายอนุชา ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
25 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
26 นายสุชาติ อาจศัตรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
27 นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
28 นางสาวสมศิริ ระวิวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
29 นายทวีศักดิ์ ใจนวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
30 นายนิกร สุรนาทชยานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
31 นางมยุรี ถิ่นวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
32 นางกาญจน์ณัฏฐา ศิริเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซ็นจอห์นท่าบม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
33 นายสมชาย ปัทมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ ชุมชนศรีสะอาด กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
34 นายประโยน วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
35 นายมนัสชัย ห้อทา ผู้อำนวยการโรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
36 นายนิพนธ์ คลังสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหทัยคริสเตียน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
37 พระภัทรธรรมสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
38 นายนราธิป เจียมสงวน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
39 นางระวิวรรณ ภาโนชิต ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
40 นางจรินยา นาหัวนิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
41 นางสารภี เหลืองสุวรรณ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
42 นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
43 นายสุชาติ อาจศัตรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
44 นายสถิต วิเศษสัตย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
45 ดร.กฤศนรัตน์ พุทธเสน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
46 นายวันชัย กัปโก ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
47 นายสุรชัย กัลป์ชัย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
48 นายปนิก สิทธิ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการจัดสถานที่แข่งขัน  
49 นางจรินยา นาหัวนิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่แข่งขัน  
50 นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดสถานที่แข่งขัน  
51 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
52 นางณิชารีย์ ชมเชย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
53 นายสมศักดิ์ แสงสว่าง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
54 นายสุวิทย์ สารเงิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
55 นายคุ้มครอง บุญช่วย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
56 นางสร้อยคำ ศัพทะนาวิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
57 นางอสาวดี วิเศษสัตย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
58 นางพัชรี จันทร์ดาบุญ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
59 นายประวิตร บุญประคอง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
60 นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินงานพิธีเปิด  
61 นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานพิธีเปิด  
62 นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานพิธีเปิด  
63 นายสุชาติ อาจศัตรู รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดงาน  
64 นายสมหมาย สีตำแย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดงาน  
65 นายธีรวัชร์ สุรินทร์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดงาน  
66 นายพิทยา พรหมปัญญา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดงาน  
67 นายมนตรี เจดีย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดงาน  
68 นายอดิศักดิ์ ใจเสมอ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดงาน  
69 นางเพชรรัช รัดมาน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดสถานที่บริเวณพิธีเปิดงาน  
70 นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
71 นางณิชารีย์ ชมเชย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม  
72 นางพนิดา กุลเทียนประดิษฐ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
73 นางจันทร์ทิรา พิลาสุตา พนักงานราชการ โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
74 นางสาวชลดา บังงึ้ม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
75 นางสาวนุชนาถ จันทร์ศรีอ่อน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
76 นางสาวสุนิศา ศรีสังข์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
77 นางสุดารัตน์ มั่นเพ็ชร ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
78 นางสาวพรรณทิวา หิรัญพรหม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
79 นางสาวอรุณี พรหมหาราช ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
80 นางชไมพร วงษ์วชิรโชติ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
81 นางสาวอัจฉรา ศรีหา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
82 นางสาวศศิวิมล โลขันสา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
83 นางสาวชลชนก พลดาหาญ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม  
84 นางพิรุณ สีหะวงศ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
85 นางสาวดวงสุดา สุปมา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม  
86 นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจร  
87 นายจารุวร สาระทัศนานันท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการจราจร  
88 นายสมชาย โสภารักษ์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการจราจร  
89 นายสุริยา พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการจราจร  
90 นางสาวพัชรี ป้องศิริ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
91 ดร.จารุวัลฐ์ สุทธิสานนท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
92 นายภัทร สุขผุย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
93 นายจีรพรรณ ดาขัน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
94 นายสุวัฒน์ชัย จันทร์สว่าง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
95 นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายกองอำนวยการ  
96 นายชาติชาย พิมพ์ศรี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองอำนวยการ  
97 ว่าที่ ร.ต.อภิเบศร์ รักษางาม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายกองอำนวยการ  
98 นางระวิวรรณ ภาโนชิต ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม ประุธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
99 นางจรินยา นาหัวนิน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
100 นายสุวิทย์ สุทธิแพทย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
101 นางสาวอุไร พรมมาวัน ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
102 นางจิราพร ยะคำป้อ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
103 นางอนงค์นาฏ ครุนันท์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
104 นางสาวพนิดา แซ่ลิ้ม ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
105 นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
106 นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
107 นางสาวมัลลิกา ศรีสร้อย ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
108 นายพิทยา พรหมปัญญา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
109 นายมนตรี เจดีย์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
110 นางสาวศศิวิมล โลขันสา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายสารสนเทศ  
111 นายองอาจ เกตะวันดี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ  
112 นายกีรติ มูลเมือง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสารสนเทศ  
113 นายทวีวัฒน์ พิมพ์พัฒน์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
114 นางสาวปรียาดา เพชรเวียง ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
115 นางสาวจิรัฐติกาล มะเรืองศรี ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
116 นางสาวเสาวลักษณ์ กัลยา ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
117 นายศิวัชญ์ ราชพัฒน์ ครู โรงเรียนเลยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]