หัวข้อการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
คณะกรรมการจัดการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ได้ประกาศหัวข้อการแข่งขัน ดังนี้
  1. หัวข้อ "ค่านิยม 12 ประการ"
  2. หัวข้อ "เศรษฐกิจพอเพียง"
  3. หัวข้อ "อาเซียน"
ให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมเนื้อหาทั้ง 3 หัวข้อ และจะทำการจับฉลากหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันในวันแข่งขัน
วันจันทร์ ที่ 05 ตุลาคม 2558 เวลา 10:40 น.