รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย
ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายดลธรรม  สุนทองห้าว
2. เด็กชายพงศพล  คำมา
 
1. นายภูสิทธิ์  จันทนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ดีอุดมจันทร์
2. เด็กชายนราธิป  แสงรัตน์วัชรา
 
1. นางสาวอัจฉราพร  กันหาอาจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองสุข
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ทวิตชาติ
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  สอนสุภาพ
4. เด็กชายศิริวัฒน์  อินทร์สุข
5. เด็กชายสิทธินันท์  จันทมล
 
1. นางสมร  ตาระพันธ์
2. นางกฎพร  ศิริเกษ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 - - - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายทินวัฒน์  พิมจันทร์
2. นายพงศธร  สีลาวงศ์
3. นายพรทวี  หงษ์สงค์
4. นางสาวพรพิมล  บุญครอง
5. นางสาววิไลลักษณ์  ลือหาญ
 
1. นายอุไทย  โกยชัย
2. นางสาวขนิษฐา  ธรรมรัง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  มาระมิ่ง
2. เด็กชายวีรวุฒิ  โทพันธ์
 
1. นางรติรัตน์  บุญนัยน์รัตน์
2. นางสาวบังอร  มูลโพธิ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายพรทวี  หงษ์สงค์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ชัยยงค์
 
1. นางศุภมาส  ไชยปะ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญะวัน
 
1. นางสาวกาญจนา  สุขมามอญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  สารมะโน
 
1. นางจินดา  หล้าพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวบานบุตร
 
1. นายจิรายุวรรธน์  วรนามเจริญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. นางสาวแสงสุวรรณ  พิลาใหม่
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงอริญญา  คำพรมมี
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. นายเทอดศักดิ์  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสุภูษณี  พรมกัลยา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  พรรณาขา
 
1. นางจินดา  หล้าพันธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายฐากูร  วิจิตรจันทร์
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสาวิทยา 1. เด็กหญิงกานติมา  บุญตอม
2. นางสาววราภรณ์  ทองคำ
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  พลฤทธิ์
2. นางสาวณัฐชา  บูรณเวช
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม 1. เด็กหญิงนัจนันท์  ทางดี
 
1. นายศรชัย  ลาภบุญ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายพงษ์พนิช  อัญชุลี
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายฐนกร  ลมชิด
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ไพศูนย์
3. เด็กชายเกษฎากร  วัฒนะ
 
1. นายกิรวัส  วงศ์เทิดศิริ
2. นางน้ำทิพย์  นามกอง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  นวลสวาท
2. นางสาวดวงพร  พรประทุม
3. นายพนาวุฒิ  สอนสุภาพ
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นางสาวอรทัย  ทิพย์มล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายเอกรินทร์  อินทบุญศรี
 
1. นายชาญณรงค์   เรืองทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายธิติพล  พลซา
 
1. นายชาญณรงค์   เรืองทอง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายศุภชัย  โลไธสงค์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทนา
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
 
1. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคเสน
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวภัสธิตา  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคเสน
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวดาปนีย์  คำไล้
 
1. นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
 
1. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ 1. เด็กชายธนาทร  ศรีภูมิ
 
1. นายชาญณรงค์   เรืองทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  นาคเสน
3. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
4. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
5. นางสาวภัสธิตา  กันทะวงศ์
6. นายวุฒิชัย  วัลพุฒิ
7. นางสาวอริยาภรณ์  นามผา
8. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นางสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
2. นายสถิต  วิเศษสัตย์
3. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรนะลา
3. นางสาวกิรนา  เสวะนา
4. นายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
5. เด็กชายฉกรรจ์ชัย  คำสุวรรณ
6. เด็กหญิงญาณศรณ์  ไชโสดา
7. นางสาวดาปนีย์  คำไล้
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  ชัยทองดี
9. เด็กชายนิติภูมิ  หมีกุละ
10. นางสาวปภาวี  ประชาโชติ
11. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
12. เด็กหญิงวริศรา  จันทนา
13. นางสาวศิรประภา  เกื้อทาน
14. เด็กหญิงศิวพร  พิมพ์ศิริ
15. เด็กหญิงสุนิสา  คงทะเล
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
4. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกฤตเมธ  บุตรเต
2. นายจักรีวัฒน์  วิเศษสัตย์
3. เด็กหญิงธันยนันท์  ไตรวีระกุล
4. นายนราธร  ยืนยั่ง
5. นางสาวนันท์มนัส  ปิ่นดี
6. เด็กหญิงพิชญาพร  อุ้ยเลิศ
7. นางสาวพิมลรัตน์  สิงห์ลอ
8. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
9. นางสาวฟ้าใส  ปานสุวรรณ
10. นายศุภชัย  โลไธสงค์
11. นางสาวอริยาภรณ์  นามผา
12. นายเทพศิลป์  วังธรรม
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
4. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายพลากร  ทองอรุณ
2. เด็กชายพัทธพล  แก้วกระจก
3. นายภูมินทร์  ภูมิศรี
4. เด็กชายวรากร  เตชะจารุวิทย์
5. เด็กหญิงวารุณี  ธรรมมาพา
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  สอนสุภาพ
3. นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายณัฐวุฒิ  บุษรา
2. นายธรรมนูญ  คกเนปะ
3. นายธวัชชัย  อุทัยวรรณ
4. นายนันทวัฒน์  คำบุดดี
5. นายศรชัย  วิโรจน์รัตน์
6. นายเสฎฐวุฒิ  วงศ์ดี
 
1. นายอัธยา  วิชาเป็ง
2. นายอลงกรณ์  ระวังชัยสงค์
3. นายจักรพงษ์  มณีรัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ไชยสิทธิ์
2. เด็กชายกรดล  จำปานิล
3. นายกรวิชญ์  ถาวรวัฒน์
4. เด็กหญิงกระษัตรี  แก้วยาศรี
5. นางสาวกัญญาณัฐ  รัตนประเสริฐ
6. นางสาวกาญจนา  ช่างเรือง
7. นางสาวกานต์มณี  เทมียะโก
8. นางสาวจินดารัตน์  ดอกไม้
9. นายชนะวิทย์  ศรีบุรินทร์
10. เด็กหญิงชนิตา  นันทะ
11. เด็กหญิงณัชชา  สิทธิสินธุ์
12. นางสาวณัฐชา  อธิวาสนขันติ
13. นางสาวทิพย์สุดา  ทองปั้น
14. เด็กหญิงทิพรัตน์  พิลาทอน
15. นายธนาธร  ฉิ่งสระน้อย
16. นางสาวธิติมา  ปุณขันธุ์
17. เด็กชายธีรภัทร์  วินมูล
18. นางสาวนริศรา  โรมประเสริฐ
19. นางสาวบุตรธิดา  เนตรนอง
20. นางสาวปาริฉัตร  กำสุพรหม
21. เด็กหญิงปาริชาติ  อารยะศิลปะธร
22. นางสาวมณิมินตรา  เอกตาแสง
23. เด็กหญิงวณิชยา  ลีลาพาณิชย์ชัย
24. นางสาววรพรรณ  ภูธรศรี
25. นางสาววรรณวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
26. นายวรินทร  มุมเรือนทอง
27. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  ปงคำลือ
28. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่โง่ว
29. นางสาววิจิตรา  สิทธิ
30. นางสาวศรินณา  แก้วพูดดี
31. เด็กหญิงศุทธินี  ผดุงกิจ
32. นางสาวศุภาพิชย์  สีหาพรหม
33. เด็กหญิงสิรีธร  ทองสุข
34. นางสาวสุภาวดี  จันทวงศ์
35. นายอนุวัฒน์  พรหมมาวัน
36. นางสาวอภิชาดา  อ้วนศิริ
37. นายอรรถพล  รามคำ
38. นางสาวอิงรัก  ครุนันท์
39. นางสาวเมธาวี  กุลจณี
40. นางสาวไอรัตดา  กงภูธร
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นายประวิทย์  บุญประคอง
4. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
5. นายณัฐพงษ์  สอนสุภาพ
6. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
7. นางสาวสุภารัตน์  กองกวด
8. นางสาวสุดารัตน์  ตันสด
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สิมสวัสดิ์
 
1. นายวีระยุทธ  เหมือนนึก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวกังสดาล  รามศิริ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาต  อารยะศิลปะธร
 
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวพรชิดา  มีตา
 
1. นายจักรพงศ์  มณีรัตน์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายอากร  โคตรนาวัง
 
1. นางอลิศรา  ปุรัน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลย 1. นายศุภวิชญ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาววรรณภา  แก้วยาศรี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กหญิงปลายลดา  ทนุราช
 
1. นางสาวมุกรดา  ฤทธิ์ช่วย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  ประชาชาติ
 
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายกชรณมล  ทิพโพธิ์
 
1. นางสาวกังสดาล  รามศิริ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศุทธินี  ผดุงกิจ
 
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาววรรณวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สิมสวัสดิ์
 
1. นายวีระยุทธ  เหมือนนึก
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายนนทวัฒน์  ชัชวาลย์
 
1. นายเฉลิมชัย  สวัสดิ์ธรรม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพลงพร  พะกะยะ
 
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุพิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  มาชม
 
1. นางกิติยา  แก้ววงษา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธรรมรังษีธาดา
3. เด็กชายจักรี  วันสุพงศ์
4. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ศรีรักษาพล
5. เด็กหญิงจิรนันท์  บุญเรือง
6. เด็กหญิงธันย์นิชา  มงคลวีระเกียรติ
7. เด็กชายธีรภัทร  วินมูล
8. เด็กชายธีรวัจน์  นาราช
9. เด็กชายนิติรัฐ  สิทธิกานต์
10. เด็กหญิงปานหทัย  แสนดา
11. นายพงศกร  อินทะผิว
12. เด็กชายพิริยกร  สุขโข
13. เด็กหญิงมิรา  เวทย์จรัญ
14. เด็กหญิงรัตติยากร  คุณาเมือง
15. เด็กหญิงวารุณี  ธรรมมาพา
16. เด็กชายวีระพัชร์  จันทิหล้า
17. เด็กชายสุทธิธรรม  แสงเงินดี
18. เด็กหญิงสุภาวดี  หมื่นลูกท้าว
19. เด็กหญิงอรปรียา  สีมหานาม
20. เด็กหญิงอรวรรณ  กฤตลักษณ์
21. เด็กหญิงเพลงพร  พะกะยะ
22. นางสาวเสาวลักษณ์  กุดาเขียวอาจ
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  สอนสุภาพ
3. นายภูวนาถ  ศรีอรรถจันทร์
4. นายสถิต  วิเศษสัตย์
5. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
6. นางสาวสุจิตราภรณ์  ปากวิเศษ
7. นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา
8. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกมลวัณย์  ตุลยวัฒน์
2. นายกีรติ  ราชพัฒน์
3. นางสาวจุธารัตน์  วิชาศรี
4. นายฉัตรชัย  นวลสวาท
5. นายชัชชัย  คลังชำนาญ
6. นายชิตติพงษ์  แถวอุทุม
7. นางสาวธัญรดา  แสงชมภู
8. นายพนาวุฒิ  สอนสุภาพ
9. นายพนาวุฒิ  สอนสุภาพ
10. นายพลกฤษณ์  แก้วเกษศรี
11. นางสาววราพรรณ  จันทสาน
12. นางสาววริศรา  แสงวิมาน
13. นายศุภไชย  ไชยศรี
14. นายสิปปกร  ม้าวพรหม
15. นางสาวสุชาณิการ์  สาวก
16. นางสาวสุพิชญา  ธรรมสถิตนิเวศ
17. นางสาวสุภัสสรา  บุตรละกุล
18. นายอธิวัฒน์  เนตรแสงสี
19. นางสาวอนันตญา  โทมนัส
20. นางสาวอัยรารัตน์  โกศล
21. นางสาวอาริยา  ดานิตย์
22. นางสาวเพลงตะวัน  วัฒนขำ
23. นายเอกมล  จวนมาศ
 
1. นายประวิตร  บุญประคอง
2. นายณัฐพงษ์  สอนสุภาพ
3. นายภูวนาถ  ศรีอรรถจันทร์
4. นายสถิต  วิเศษสัตย์
5. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
6. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
7. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
8. นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกษมา  สอนสี
2. นางสาวกิติยาพร  ยามดี
3. เด็กชายคุณากร  เวชกามา
4. เด็กชายชินวัตร  สั้นจันดา
5. นางสาวศันสนีย์  ครองตรี
6. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ยอดชาย
7. นายอลงกรณ์  พลดี
8. นายโอม  พลดี
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นายภานุกานต์  บุดดาเหลา
3. นางลิสา  อาจทอง
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกษมา  สอนสี
2. นายชัยพฤกษ์  นาคชัย
3. นายธวัชชัย  แย้มศรี
4. นางสาววราพร  บุญพรม
5. นางสาวศิวาภรณ์  สอนเสนห์
6. นางสาวสุทธิชา  สมวัน
7. นางสาวสุภาภรณ์  ยอดชาย
8. นายอลงกรณ์  พลดี
9. นายโอม  พลดี
10. นายไกรวิชญ์  ภูธรศรี
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นางลิสา  อาจทอง
3. นายภานุกานต์  บุดดาเหลา
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นางสาวกมลนิตย์  ใจเรา
2. นางสาวกฤตลักษณ์  พิลาอ่อน
3. นางสาวขวัญจุฬา  คำไล้
4. นางสาวชุติกาญจน์  เพ็งพิทักษ์
5. นางสาวธัญญารัตน์  สีคะปัสสะ
6. นางสาวปวีณา  บุดดา
7. นางสาวรินรดา  อยู่สวัสดิ์
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุญหงำ
 
1. นายวิระชัย  แก้วมาตย์
2. นางเรี่ยมศรี  ดอนนอก
3. นางศุภมาส  โสวรรณา
4. นางสิริกร  บัวรุ่ง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวคำหล้า  มาตกุล
2. นางสาวจุฑามาศ  คุณมี
3. นางสาวณัฐชา  ถิระวัฒนพิเชษฐ
4. นางสาวณัฐริกา  จำปาวัฒ
5. นางสาวมุขดาพร  สีหะ
6. นางสาวรมิตา  ทองยอด
7. นางสาววิศารัตน์  วรรณสาร
8. นางสาวอรนภา  กันนะเรศ
 
1. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
2. นางทวีพร  ไชยอุตม์
3. นางสุพัตรา  ไชยจันหอม
4. นางสาวสุเมษา  จำรูญศิริ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงษ์
2. นางสาวดวงกมล  ดาปี
3. นางสาวดารุวรรณ  แสงโสดา
4. เด็กหญิงมาเทียร์  ธรรมจันทร์
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกิดวัน
6. นางสาวสุทธิดามณีรัตน์  ดวงประเสริฐ
7. นางสาวเจนจิรา  ตากรวด
8. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  ฮาดนิล
9. เด็กหญิงเมษา  สุพรมอินทร์
 
1. นายยอดศักดิ์  พุทธมาตย์
2. นางพชระมน  ดวงดาวพารัมย์
3. นางสาวพัชราภรณ์  ลีเบาะ
4. นางสุดารัตน์  คุณฑาบุตร
5. นางวรารัตน์  เหลาผา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกิติยาพร  ยามดี
2. นางสาวจันธิรา  อู่อรุณ
3. นายชัยพฤกษ์  นาคชัย
4. นายธวัชชัย  แย้มศรี
5. นายพงษ์สุพัฒน์  พัทธะนะสัย
6. นางสาววรดา  คำมุงคุณ
7. นางสาววราพร  บุญพรม
8. นางสาววิภาลัย  นันตา
9. นางสาวศันสนีย์  ครองตรี
10. นางสาวศิวาภรณ์  สอนเสนห์
11. นางสาวสุณิษา  จันทวงษ์สิงห์
12. นางสาวสุทธิชา  สมวัน
13. นางสาวสุวิษา  ราชมนตรี
14. นายอลงกรณ์  พลดี
15. นายโอม  พลดี
16. นายไกรวิชญ์  ภูธรศรี
 
1. นายสง่า  พิลาทา
2. นายพิษณุวัตร  หงษา
3. นายภานุกานต์  บุดดาเหลา
4. นางลิสา  อาจทอง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ธนะสูตร
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ที่ดี
3. เด็กชายฤทธิไกร  บุญทรัพย์
4. เด็กหญิงวัชโรบล  วงษ์ลา
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทะวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี  ไชยคีนี
2. นางลำยอง  อินใย
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวภัทรินทร์  บุตรกุล
2. นายอรรถชัย  แสนใจวุฒิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีโยธี  ไชยคีนี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  พิลาทา
2. นายณัฐพล  พลซา
3. นายธนกร  อินทร์ภู่
4. นายพิพัฒน์  แสนใจวุฒิ
5. นายพุทธิชัย  ศรีมงคล
6. นายวรดนัย  บุตรธรรม
7. เด็กชายอิทธิชัยรัตน์  กันแพงศรี
8. นายโกศิลป์  สุวรรณชัย
 
1. นายสมศักดิ์  งามสวัสดิ์
2. นางพูลสิน  คัมถ์บุญยอ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายชนกันต์  ศรีดัน
2. นายชนม์สิทธิ์  ฉัตรวงศ์ทอง
3. นายณัฐดนัย  มนต์ไธสงค์
4. นายณัฐดนัย  พรมมาสิทธิ์
5. นายธวัชชัย  ยาบุษดี
6. นายเกริกฤทธิ์  โสมาศรี
 
1. นายชาติชาย  พิมพ์ศรี
2. นายปนิก  สิทธิ
3. นายภัทร  สุขผุย
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วบุตรดี
2. เด็กหญิงยุวดี  พงษ์พร
3. เด็กหญิงวรัมพร  กาวน
 
1. นางสาวสุเมษา  จำรูญศิริ
2. นางนัทธมน  คีรีมังคละ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวกานดา  สืบมา
2. นางสาวชุติกาญจน์  โสหะ
3. นางสาวศศินา  ธรรมวงค์
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. นางสาวเณรัญญา  พจนารถ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายปรมัตถ์  สินชัย
2. เด็กชายภคนันท์  เบ็ญจศิริวรรณ
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายวรวัฒน์  คำหวาน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายณัฐวิทย์  กุลภา
2. เด็กชายเด็กชายปัญญาวัตน์   ชัยรัติเศรษกุล
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายกรวิชญ์  โคศรีเพชร
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายชยพล   ทายตะคุ
2. เด็กชายสหัสวรรษ  ขุนนคร
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายนิมิตร  บัวระภา
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายบัญญวัต   สร้างช้าง
2. นายรัฐพงษ์   บุตรตะยา
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายวรวัฒน์  คำหวาน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายธวัช  สุโขยะชัย
2. เด็กหญิงอรทัย  ชัยสิทธิ์
 
1. นายจักราวุธ  เพ็ชรแก่น
2. นางสาวอลิษา  หาดนิล
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  นาสุนทร
2. เด็กชายอรรณพ  วิภักดิ์
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายปณชัย   ทุมสงคราม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   สอนพรม
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายสุวิจักขณ์  วอหา
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายพงศธร  สีลาวงศ์
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายพงศธร   ตาสี
2. นางสาวศรสวรรค์   เข็มแก้ว
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายวรวัฒน์  คำหวาน
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์  สิทธิมงคล
2. นายอริญชย์  ตรงสันติพงค์
 
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นางสาวมัลลิกา  ศรีสร้อย
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายนที  บุตตะวงษ์
2. นายอภิชัย  นาควัน
3. เด็กชายเกรียงไกร  แซ่ตั้น
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  มงคลล้ำ
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์  สิทธิมงคล
2. นายอริญชย์  ตรงสันติพงศ์
 
1. นายองอาจ  เกตะวันดี
2. นายกีรติ  มูลเมือง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายภูรินทร์   มาแก้ว
2. นายสวิส   กุลชัย
 
1. นายอุทัย  ไชยโชค
2. นายวรวัฒน์  คำหวาน
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เขาราช
2. เด็กชายจิรวัฒน์  วิทยา
3. เด็กชายมงคล  เภาศรี
 
1. นายเทพนฤทธิ์  สุเภาแสน
2. นายจักรพงษ์  วงษ์ปี
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 1. นายมุนี  ไชยคีนี
2. นางสาวสุดารัตน์  คายทอง
3. นางสาวอรนุช  เสนานุช
 
1. นายกำพล  สุวรรณโคตร
2. นายบัณฑิต  เหมือดอดทน
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายนที  บุตตะวงษ์
2. นายอภิชัย  นาควัน
3. นายเกรียงไกร  แซ่ตั้น
 
1. นายศุภชัย  ดวงคำน้อย
2. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวนภาพร  ศรีละ
2. นางสาวนันทิดา  ศรีมงคล
3. นางสาวเกศินี  ดีเขาพอด
 
1. นายพิษณุวัชร์  สวัสดี
2. นายสงกรานต์  บุตตะวงค์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กชายณัฐนนท์  ฤทธิ์สี
2. เด็กชายนิพนธ์  สาจะลี
3. เด็กชายศตวรรษ  สงห์คำกุล
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. นายวรายุทธ  ลอยจันทึก
2. นายศาสตรา  ใสชาติ
3. นายอนุชัย  บุตรโคตร
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นายสาคร  ปริปุณนัง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนิตยา  จิตมาตย์
2. เด็กหญิงภัทราพร  เขาลาด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สุภาพรม
 
1. นายดิศพล  นาคเสน
2. นางปิ่นแก้ว  แก้วพินิจ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวทิพรส  เสนานุช
2. นางสาวสุชาดา  ยะถาคาร
3. นางสาวอรพรรณ  กัณหาทิพย์
 
1. นายสุวรรณ  ธนะบุตร
2. นางบงกฎ  ตัณฑะกูล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. เด็กชายจักรภัทร  ฤทธิพันธ์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไขศรี
3. เด็กหญิงดาวิษา  เพริศแก้ว
4. นายทวีศักดิ์  ศรีขัดเค้า
5. เด็กหญิงธนัชชา  เหมือนพรม
6. เด็กหญิงอิสริยา  พุ่มไพรจิตร
 
1. นางสาวจิรัชญา  วังตะพันธ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงแก้วกัลยา  มาตรา
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวกันญลักษณ์  บุญตั้ว
2. นายจาตุรนต์  วังคีรี
3. นายจารุทัศน์  ศิลาสุวรรณ
4. นายณัฐพิสิษฐ์  ศรีทนนาง
5. นางสาวนวพรรณ  สมบัติโพธิ์
6. นายสุทธิราช  พรหมแสนสุข
 
1. นางเย็นจิต  คำครู
2. นางดอกไม้  ปัญจวุฒิวงศ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปากชมวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  โคตรมหา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ดาหอม
3. เด็กหญิงอภัสทรา  พาพิจิตร
 
1. นายพงษ์พิพัฒน์  เพชรพิชัย
2. นางศุภมาส  โสวรรณา
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  ราชพัฒน์
2. นางสาวดาราวรรณ์  พุทธมาตร์
3. นางสาวมะลิวรรณ  พลยามา
 
1. นางลัดดา  วงษ์เวช
2. นายสุวรรณ  ธนะบุตร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  พรมดี
2. เด็กหญิงประภาพร  สิงห์เดช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จูมพันธ์
 
1. นายวัชระ  สิงห์สถิตย์
2. นางจิราพร  กัปโก
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  วงษ์ลา
2. นางสาวศศิวิมล  เหลาสุพะ
3. นายสุริยนต์  ตะตุ้ย
 
1. นายอดิศักดิ์  ลีกระจ่าง
2. นายวันชัย  กัปโก
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสภาภักดิ์
2. นางสาวพัทธสีมา  พิลาคุณ
3. เด็กหญิงอรัญญา  มีลาภพูน
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางสุกัญญา  เกษดา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่าลี่วิทยา 1. นางสาวกัญลักษณ์  ใจเที่ยง
2. นางสาวธิดารัตน์  ประสมทรัพย์
3. นายอัษฎายุธ  อดทน
 
1. นายสมบูรณ์  พรมภักดิ์
2. นางสุพัตรา  ไชยจันหอม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  ยืนสุข
2. เด็กหญิงสกุณา  สุพลสิงห์
3. เด็กหญิงสร้อยทอง  ยศบุญเรือง
 
1. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
2. นางลัดดา  วงษ์เวช
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. นางสาวชุดาพร  แสงขาว
2. นางสาววันวิสาข์  กลับกลาง
3. นางสาววิกัญดา  วงศ์พยัคฆ์
 
1. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
2. นางลัดดา  วงษ์เวช
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาอ้อวิทยา 1. เด็กหญิงนิราพร  ธัญญรักษ์
2. เด็กหญิงปานนภา  อาสาลิน
3. เด็กหญิงฟ้าไพลิน  ทองเทพ
 
1. นางสมจิต  มิ่งมงคลเมือง
2. นางวริศรา  ทันหา
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นางสาวปรียาพร  ชาญเดช
2. นางสาวรัตนาพร  นามชัย
3. นางสาวศศิวิมล  บัวรัตน์
 
1. นางลักขณา  พลซา
2. นายเอกสิทธิ์  พลซา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาด้วงวิทยา 1. เด็กหญิงนิตยา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงวาสนา  บัวลาศรี
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ขนันแช็ง
 
1. นางปิ่นทอง  มงคลวัจน์
2. นางชรินทร์ทิพย์  ทับทิมจันทร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นางสาวกุลสตรี  กวนรินทร์
2. นางสาวปิยะธิดา  คุณบุราณ
3. นางสาววนิศรา  ผิวศิริ
 
1. นางจันทร์ฐิศาภรณ์  ไป่ทาฟอง
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายคมศักดิ์  ทองสุข
2. เด็กชายชัยพฤกษ์  ตันตุลา
3. เด็กหญิงปนิดา  โยลัย
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางสาวอรษา  โรจนทิพย์สถิตย์
 
107 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อุทธบูรณ์
2. เด็กชายสุรียะ  แสนแอ
 
1. นางสุรีย์พร  บุสดี
2. นางพิไลพร  กาญจนโกมล
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคาน 1. นายศุภเกียรติ  รัตนโกสุม
 
1. นางสุมามาลย์  รัตนโกสุม
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. นายภูมินทร์  นุตทะบัต
 
1. นางวราภรณ์  แสนกลาง
 
110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  สำแดงเดช
 
1. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
 
111 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  โสภากุล
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
112 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองปั้น
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
 
113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 1. เด็กชายสถาพร  สอนสุภาพ
 
1. นางวราภรณ์  แสนกลาง
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. นายเทพบุตร  จุตะโน
 
1. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกระษัตรี  แก้วยาศรี
2. เด็กหญิงกัญญาเนตร  อุ่นแฝง
3. นายคนธ์พงษ์  คำมาธีรโรจน์
4. นายชนะวิชญ์  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงณัชชา  สิทธิสินธุ์
6. เด็กชายดำรงศักดิ์  ชาเหลา
7. เด็กหญิงทิพรัตน์  พิลาทอน
8. นายธวัชชัย  โสภากุล
9. นางสาวธัญญลักษณ์  ทองปั้น
10. เด็กชายธีระวัฒน์  ยามา
11. นายนฤดล  จันทร์ศรี
12. นางสาวปาริฉัตร  คำสุพรหม
13. เด็กหญิงปาริชาต  อารยะศิลปะธร
14. นายพีรกานต์  ร่วมคิด
15. นางสาวมุตสิตา  ยศพิมพ์
16. เด็กหญิงวัชรีภรณ์  ปงคำลือ
17. เด็กหญิงวันวิสา  แซ่โง้ว
18. นางสาววิจิตรา  สิทธิ
19. นางสาววินันดา  เพียเสนา
20. เด็กหญิงศศิกานต์  โสระสิงห์
21. เด็กหญิงศุทธินี  ผดุงกิจ
22. นางสาวศุภาพิชย์  สีหาพรหม
23. นายสหรัฐ  วาทะนรพันธ์
24. นายสิบปกร  ม้าวพรม
25. นางสาวสุภาวดี  จันทวงศ์
26. เด็กหญิงอารยา  นาสมตรึก
27. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  บัวระภา
28. นายเทพบุตร  จุตะโน
29. นางสาวแสงมณี  ศรีมาจันทร์
30. นางสาวไอรัตดา  กงภูธร
 
1. นายสถิต  วิเศษสัตย์
2. นางสร้อยคำ  ศัพทะนาวิน
3. นางอสาวดี  วิเศษสัตย์
4. นายสุวัฒน์ชัย  จันทร์สว่าง
5. นางสาวช่อเพชร  แซ่ม่อ
6. นางสาวสุภารัตน์  กองกวด
7. นางสาวสุดารัตน์  ตันสด