หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ พลซาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ประธานกรรมการ
2. นายธีรยุทธ มุงคุณโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอัครา สีพูแพนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริโย ประสงค์สุขโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายธีรภัทร ปุญญาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพัศรินทร์ทร ม่วงศรีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เวียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางปรียากร รัตนาโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
4. นายสุกฤษฏ์ ฤกษ์สว่างโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิทย์ สารีแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิ อนุอันโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิมล จันทิหล้าโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิมล จันทิหล้าโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิ อนุอันโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
5. นายประจวบ ดานาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจงรักษ์ เพชรจิตร์โรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรกานต์ สิงอุดมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสุภาพ โสดาวิชิตโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
4. นายบุญร่วม ป้อชำนิโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางระมัด ไขหินตั้งโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางงามตา เขียวทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัชนี กล้าหาญโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสมควร ดานะโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางรุจิมาพร สมภารโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรวิพร ภูเพ็กซี่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางโชติกา แก้วนิสสัยโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ เพียอ้มโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีวังคำโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
4. นางเพ็ญพักตร์ เพียอ้มโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ เพียอ้มโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการ
5. นางลภัสนันทร์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางพรพม น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ เพียอ้มโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการ
5. นางลภัสนันทร์ เจ้าทรัพย์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ธรรมวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ เพียอ้มโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการ
5. นางเสาวนีย์ แสงชมภูโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ เพียอ้มโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสมพร น้อมในธรรมโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ คำสิงห์วงษ์โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งสไล่กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ เพียอ้มโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชฏาภรณ์ คำหาญพลโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการ
5. นางดวงเดือน บุตรดีสุวรรณโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจิราลักษณ์ โพธิดอกไม้โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิภาภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิภาภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิภาภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
11. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิ สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
11. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
11. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
11. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ภูวิเศษโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนกรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปวีณา จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกันตพัฒน์ พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นายวิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์โรงเรียนกรรมการ
8. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนกรรมการ
3. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
8. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประวิตร บุญประคองโรงเรียนเลยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ วงศ์ภาคำโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายพนม นานวลโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายทยากร จันทรบุตรโรงเรียนบ้านวังม่วงกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
3. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
4. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุมาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวชุติพันธ์ุ เรืองใสส่องโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
7. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางภัชรินทร์ อินทร์มณีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ผิวกลมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรานีณ์ แก้วปัตตาโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายศรีทอง พิมทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางรับขวัญ ดอกไม้โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไกร มาลาแสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรศักดิ์ ไกรศรีสุนทรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษกร ศรีประจงโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นายปราโมทย์ สกุลใจตรงโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวจีรพรรณ จันทรังษีโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเยาวนิช ทับทิมธงไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ นครขวางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ สุรินทร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิราณี ปราบหลอดโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาววรพักตร์ วรชัยพิทักษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิชากร เห็มทองโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางหทัยชนก กัลป์ชัยโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางจารุวรรณ กางแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณศรี แก้วสังหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนุจรี คำภูธรโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางจิตรสุภาฎ์ เสริฐศรีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ ชูชื่นโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
3. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการ
5. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงฤดี ราชาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายภูเบศ เพ็งธรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงฤดี ราชาโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธาทร เมฆทวีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นายองค์ บุตรวิลัยโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญพร คงกุทองโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริพร ศรีบุรินทร์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ พลนามอินทร์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสัญญา โทรัตน์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ ทองล้นโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นายศุภกฤต สุขะลีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
6. นายนนชัย จันทร์กลมโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นางพัชราพรรณ สมุทรโคตาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพัชราพรรณ สมุทรโคตาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ ศรีบัวรินทรโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สิงห์สถิตย์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ มั่งคำโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนุจรี คำภูธรโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงศ์ ประทุมทองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายจิตรกร กองลาแซโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ มุ่งต่อมโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการ
4. นายธงศักดิ์ มาศรีโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายศุภกฤต สุขะลีโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ชูชื่นโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสุธาสินี ดาวเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรสีห์ บุญศาสตร์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปริวัตร มะดาศรีโรงเรียนภูหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ประชากูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา วันณาโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
7. นายพลกฤต บุญอินทร์โรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นางเสาวลักษณ์ ชูชื่นโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐมน คำขันโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายนัฐวุฒิ มูลทากรมโรงเรียนเขาหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ โง๊ะบุดดาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
4. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสลักจิต ผลเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร คำมะณีจันทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตรโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวิชัย ผาน้ำคำโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสลักจิตร ผลเรืองโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมควร คำมะณีจันทร์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางกิ่งแก้ว ศรีบุตรโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
4. นายทวิชัย ผาน้ำคำโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์ชนก อ่อนอาจโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางกิติราภรณ์ จันทะวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเที่ยง คนกล้าโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายมานัส สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางกิติราภรณ์ จันทะวันโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤดากร ทิพนนท์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาทิตย์อุทัย ศรีแดนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายมานัส สวัสดิ์ธรรมโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ทิพย์สุวรรณาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์กานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ โสดาศรีโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสำเภา ทิพย์สุวรรณาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางธนพร จะเกรงโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์กานต์ สัตตาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ทิพย์สุวรรณโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงวิภา ประโสทะนังโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
3. นายบรรเทิง บุญแจ้งโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางปฐพี นิลปะกะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา จันทรบุบผาโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางณัฐวดี นนทโคตรโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติ เพชรล้ำโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นายบรรเทิง บุญแจ้งโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกริช บุญมากโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีสุทัศน์ เขียนศรีอ่อนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิไล วรพันธ์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ โยทานันท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันตพูน บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางวิไล วรพันธ์โรงเรียนเอราวัณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมะลิวรรณ โยทานันท์โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวามินทร์ จุตะโนโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนันตพูน บุญแก้วโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายสหรัฐ เต็มวงษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสารภี พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์ ทรงทันตรักษ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวสารภี พุทธวอร์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
4. นายปิ่นเพชร ไชยสุทธิ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นางชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางไมตรี พันธ์จ้อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางไมตรี พันธ์จ้อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางไมตรี พันธ์จ้อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางไมตรี พันธ์จ้อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อแพงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางไมตรี พันธ์จ้อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจิตรลดา ดู่ป้องโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อ้อไธสงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา บุญโทโรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
4. นางเมธาวี พามีโรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ วันเลิศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวนฤมล ลุนระวงศ์โรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
7. นายสุพิน พระสุนีโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นางสาวสมจิตร ใจเอื้อแพงโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
9. นางไมตรี พันธ์จ้อยโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรพักตร์ วรชัยพิทักษ์โรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิชากร เห็มทองโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางหทัยชนก กัลป์ชัยโรงเรียนภูหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ กางแก้วโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณศรี แก้วสังหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางเยาวนิช ทับทิมไชยโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา สิมสวัสดิ์โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทิพย์ นครขวางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ สุรินทร์โรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิราณี ปราบหลอดโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนินโรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพรหม ว่องวิเชียรกุลโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรสา นามกองโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวีณา ราวิชัยโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายเฉลิมชัย บุรีโรงเรียนเอราวัณวิทยาคมกรรมการ
5. นายสายันต์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิภาภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการ
6. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิภาภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายุกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
3. นางปพร จันทร์ภูมิโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนพวรรณ รัตนนิมิตรโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
5. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
7. นางสาวมยุรี ยลสุขโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมกรรมการ
8. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
9. นางสาววิราภรณ์ แพงจอมพลโรงเรียนเซไลวิทยาคมกรรมการ
10. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิออน พันยาโรงเรียนวังทรายขาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายอิทธิ ธาตุไชยโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมกรรมการ
3. นายนักรบ กองมณีโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสามัคคี ศรีชาติโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร พูนสวัสดิ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
3. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายกุน พลซาโรงเรียนศรีสงครามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรณกร อนุพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52กรรมการ
4. นายอภิชาติ สอนสุภาพโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]