หัวข้อการแข่งขัน กิจกรรมศิลปะ ครับ

1. ภาพไทยสีเอกรงค์
    เรื่อง 1. นิทานชาดก
           2. ตัวละครในวรรณคดี
           3. สัตว์หิมพานต์
           4. ภาพจับ
           5.เทพพนม
2. ภาพไทยประเพณี
    เรื่อง 1. วิถีไทย
           2. ประเพณีประจำภาคอีสาน
           3. การละเล่นไทย
           4. ศาสนา
           5. ประเพณีไทย
3. รายการแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์"
4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
5.การสร้างสรรค์ ภาพด้วยการปะติด
6. ลายเส้น
เรื่อง     1. การท่องเที่ยวไทย
           2. เศรษฐกิจพอเพียง
           3. ในหลวง
           4. AEC
           5. สิ่งแวดล้อม
7. ปะติมากรรมลอยตัว
    เรื่อง 1. ศาสนา
           2. ประเพณีไทย
           3. ธรรมชาติ
           4. การละเล่นพื้นบ้าน
           5. AEC
           6. กีฬาเพื่อสุขภาพ
8. ประเภทวาดภาพระบายสี (นักเรียนพิเศษ)
    เรื่อง 1. สิ่่งแวดล้อม
           2. เศรษฐกิจพอเพียง
           3. ประหยัดพลังงาน
9.ประเภท 9.1 ศิลป์สร้างสรรค์ (เรียนร่วม)
              9.2 วาดระบายสี /สีไม้, สีชอล์ค
    เรื่อง 1. สิ่่งแวดล้อม
           2. เศรษฐกิจพอเพียง
           3. ประหยัดพลังงาน

-------------------------------------------------------@ครูบอล

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 12:20 น.