สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาหลวงวิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง 7 1. นางสาวจุฑามาศ  พุทโททา
2. นายนพรัตน์  วัฒนศรี
 
1. นายกิตติ  ชายศรี
2. นางยุพิน  เทพา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นายภานุชาติ  ระนาด
2. นางสาววรรณิศา  แก้วเข้ม
 
1. นายกิตติ  ชายศรี
2. นางยุพิน  เทพา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมยุรี  อินทร์มีฤทธิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  คิริชี
 
1. นางจิราลักษณ์  โพธิดอกไม้
2. นางยุพิน  เทพา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงธัญสุดา  โกติรัมย์
 
1. นางดวงเดือน  อินเจริญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 9 1. นางสาววิลาวัลย์  นิพวงลา
 
1. นางฐิติกานต์  เอกทัศน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนบดี  บุญลาภ
2. เด็กชายสมเกียรติ  ทวีสาร
 
1. นายนัฐวุฒิ  มูลทากรม
2. นายสุรศักดิ์  มีทาสา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพีระพัฒน์  อาระสา
2. นายวรัญญู  แก่งดาภา
3. เด็กชายเสกสรร  พรมมะนา
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นายกิตติ  ชายศรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคฑาวุธ  กิ่งเพชร
2. นายมิตรชัย  ราคาแพง
3. นายสุริยา  สุติยะวัน
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นางอภิญญา  บุญโท
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรณิการ์  ต้นพนม
2. นางสาวดาวพระศุกร์  สุทธิสอน
3. นางสาวแคทรียา  พุทโธทา
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นายกิตติ  ชายศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน
2. นายธนชัย  อินทบุญศรี
3. นางสาวสุนิตา  มุลศรี
 
1. นางอภิญญา  บุญโท
2. นางยุวดี  สิงห์สุวรรณ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทับทิม  ต้นคำ
2. นางสาวบุษยา  จุตตะโน
3. นางสาวเสาวรัตน์  ศรีนนสุข
 
1. นางอภิญญา  บุญโท
2. นางขวัญชนก  บุญประคอง