สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายทรงศักดิ์  คงดา
2. เด็กชายอนุกูล  อิ่มประสงค์
 
1. นางจุฑามาศ  พลซา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายชาตรี  ตะวันแสงธรรม
2. เด็กชายวรโชติ  นนทบุตร
 
1. นางจุฑามาศ  พลซา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงมัจฉา  ผาลี
 
1. นายสายันต์  ศรีสะอาด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  เทพรักษ์
 
1. นายสายันต์  ศรีสะอาด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวมยุรินทร์  ชาปัญญา
 
1. นายสายันต์  ศรีสะอาด
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สีม่วง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  อุดพ้วย
3. นางสาวณิชกมล  แซ่ม้า
 
1. นางศิรประภา  พานิคม
2. นางลดาวัลย์  พิมพ์เขต
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายจีระศักดิ์  เกษมทาง
2. นายวิษณุวัฒน์  แสวงพรม
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประชากูล
2. นายณัฐวุฒิ  อุทาทิศ