สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วรบัณฑิต
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววิภาภรณ์  แสนทองลบ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอนุสรา  คงหนู
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวสระ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวเต็มศิริ  วิชาชัย
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์ทองลา
2. เด็กหญิงอสมา  ขันผจง
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  นามไธสง
2. นายณรงค์เดช  ถิ่นรัศมี
3. นายธิติพงษ์  ไชยมาตย์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธันยพร  จันนา
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสิริฉัตร  แสนสิบ
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวทัศสินา  อาจปาสา
2. นางสาววรดา  อินทสอน
3. นางสาวสุจิตรา  ศรีหาบุญมา
 
1. นางสาวสรญา  เหตุเกษ
2. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขวัญจิรา  แสนหาญ
2. นางสาววรรณดี  รักสิทธิ์
3. นางสาววิไลรัตน์  บุษบรรณ์
 
1. นางสาวสรญา  เหตุเกษ
2. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  หีบแก้ว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นมัสศิลา
3. เด็กหญิงอาริตา  จันทร์ดง
 
1. นายสันติศักดิ์  สีตื้อ
2. นายอิทธิ  ธาตุไชย
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจรัญ  ขันผจง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุตรลอด
3. นางสาวเยาวลักษณ์  พืชสิงห์
 
1. นายสันติศักดิ์  สีตื้อ
2. นายอิทธิ  ธาตุไชย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87.71 ทอง 5 1. นางสาวณัฐกานต์  สอนเสนา
2. นายสุริยา  บุญปัน
3. นางสาวเกสรา  บรรดิษฐ์
 
1. นางสาวสรญา  เหตุเกษ
2. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล