สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง 5 1. เด็กชายกฤตภาส  คำมา
2. เด็กชายวุธวัฒน์  ชัชวาลย์
 
1. นายวีรเทพ  กองมณี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายราชัน  สอนสุภาพ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณคำ
 
1. นางพัชรี  ฤทธิ์โพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรเมศวร์  นามกันยา
2. เด็กหญิงศรินธร  หมั่นบุญ
 
1. นางนางณัฏฐ์เณรี  สุรดีวิราพันธ์
2. นางกัญญา  คำไล้
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุดใจ  สิทธิศักดื์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โสดวิลัย
 
1. นางอุทัยเรือง  อธิสุมงคล
2. นางมัลลิกา  แก้วกุลบุตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุวัฒน์  ไชยรถ
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  ดวงบุบผา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุจิรา  อุบลชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพลวัฒน์  สามิดี
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญรัตน์  จงกรด
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนโชติ  พิลา
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิสชา  พ่วงลาภ
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  นามราชา
2. นางสาววิรุฬรัตน์  ทองคำ
 
1. นางดวงเดือน  บุตรดีสุวรรณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  หารโงน
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธราเทพ  นามจริง
2. นายสหรัถ  ดีสง่า
3. นายสุนันท์  รัววิชา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
2. นายสุพัฒน์  ไพบูลย์บรรพต
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  นาอุดม
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  สุทธิกุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองทิพย์
4. เด็กชายสหรัฐ  จันทะพรม
5. เด็กชายอดุลวิทย์  จันทนิตย์
6. เด็กชายโสภณ  บุญสวน
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
2. นายคงเดช  แก้วไชยะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวิน  พลซา
2. นายธนาธิป  อุบล
3. นายปริญญา  ไชยตาแสง
4. นายวัชรพงษ์  แสนพรมมา
5. นายอรรถพงษ์  คามะดา
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายกุน  พลซา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกนก  ตอเงิน
2. นายกวิน  พลซา
3. นายกิตติพงษ์  กุลสา
4. เด็กหญิงจนิสตา  ท้วนันท์
5. เด็กชายจักรินทร์  ศรีประจง
6. นางสาวจิรวดี  เสนามา
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปาริศรี
8. เด็กชายฉัตรชัยวัฒน์  สารวงศ์
9. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ภาใสย
10. นายชัยพิเชฐ  อยู่ปรางค์
11. นายชิราวิทย์  พรมศรี
12. เด็กหญิงญาณิศา  สุขบัว
13. นางสาวฐิติรัตน์  นาคเสวก
14. เด็กชายณภัทร  นาอุดม
15. นางสาวณัฐธิรา  กงวงค์
16. นายติณภพ  บุญสุยา
17. เด็กหญิงทิพรัตน์  มารอด
18. นายธนาธิป  อุบล
19. เด็กหญิงนฤมล  หวานน้ำ
20. นางสาวนลินี  วงค์คำโสม
21. เด็กชายนิพัทธ์  รัตนยา
22. นายปยุต  พิทักษ์ตติวงศ
23. นายปริญญา  ไชยตาแสง
24. นายปรเมสวร์  ปรัชญาวิริยะ
25. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนสัญญา
26. เด็กชายพีรพัฒน์  คำขันธ์
27. นายภิรมย์  วงค์ละคร
28. นางสาวมนัญญา  พลซา
29. นายรุ่งคุณ  พุฒสาย
30. นางสาววิภาดา  คำน้อย
31. นายวิเชียร  เกษร
32. นางสาวศศิภา  ผุยขันธ์
33. นายศุภวิทย์  คุณนา
34. นางสาวสุรัตน์  จันทร์สุข
35. เด็กหญิงอัจฉราพร  จุระ
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  จุระ
37. นายัวัชรพงษ์  แสนพรมมา
38. นายเมธาวี  บุญชื่น
39. นายเมธีชัย  อำนาจนิล
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายกุน  พลซา
3. นางพัชรี  ภูวิเศษ
4. นายวิศรุทธิ์  ดาเหล็ก
5. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
6. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเจนจิรา  บัวมี
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ทองทิพย์
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  ภูแต้มใจ
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุทธิภัทร  แก่นมั่น
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริศรา  ภูแต้มใจ
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายขจร  สั่งการ
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
3. เด็กชายธนธร  คงวิวัฒน์
4. เด็กชายธีระพล  ปทุมชาติ
5. นางสาวนภัสสร  น้อยแดง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจสาลี
7. เด็กชายมงคง  ตังศิริ
8. นางสาววรรณี  พลซา
9. นางสาววรีพร  คงเจริญ
10. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ทองเขียว
2. เด็กหญิงสิริกร  เคหัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานพูล
 
1. นางเยาวนิช   ทับทิมธงไชย
2. นางสาวศริพร  วุทธนู
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตานันท์  สุพรมอินทร์
2. นายณรงศักดิ์  พันธุ์ทาโฮม
3. นางสาวมลธิรา  สงัดรัมย์
 
1. นางสาววรพักตร  วรชัยพิทักษ์
2. นางวาสนา  ทองพูล
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชา  หวดขุนทด
2. เด็กชายฤทธิชัย  แก้วกงพาน
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวชิญาพร  ชุมพล
2. เด็กหญิงศุภธิดา  พรมลุน
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายตะวัน  แก้วโบราณ
2. นายวนัส  อ่อนแพง
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวิริยนันท์  ผุยขันธ์
2. เด็กชายเทียนชัย  อะโน
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นางสาวณัฐมน  คำขัน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมัทนพร  บุตรอด
2. นางสาวลลิตา  สีหาบุญมา
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  แน่นหนา
2. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  วันนา
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นายองค์  บุตรวิลัย
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  สง่าโชคกุล
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  ดำรงค์กูลสมบัติ
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสาวณัฐมน  คำขัน
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชินรัตน์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พลซา
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรภัทร  จันทะแฝก
2. นางสาวศิริพร  สิมสวัสดิ์
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรากร  โสประดิษฐ์
2. นายเจษฎาวุฒิ  บุญหลาย
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุรินธร  สันดุษิต
2. นายอรุพงษ์  สังฆขี
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
 
40 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วงสง่า
2. เด็กชายณัฐดนัย  ขันเพชร
3. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  พละพัฒนากูร
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
 
41 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัยญาณัฐ  อุทธบูรณ์
2. นางสาวธมลวรรณ  เศรษฐ์กุล
3. นางสาวสุรารักษ์  แสงใส
 
1. นางสุธาสินี  ดาวเรือง
2. นางสาวณัฐมน  คำขัน
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติมา  ศรีดาหลง
2. นายธราวุฒิ  งามศรีธนภาค
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 - - - 1. นายขนายุส  ลอยทอง
2. นายปริณวัตร  พิมเห็ม
3. นายสุกฤษฎ์  เที่ยงภักดิ์
 
1. นายวรวุฒิ  โง๊ะบุดดา
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วก่า
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีรัตน์ดา
3. เด็กชายอนุวัต  ป้องขัน
 
1. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวจริญญา  เค้าภูเขียว
2. นายนันทวัฒน์  ศรีสะอาด
3. นายยงยุทธ  วรรณชิโนรส
 
1. นางสลักจิต  ผลเรือง
2. นางดวงวิภา   ประโสทะนัง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลญารัตน์  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวปาริชาต  คามะดา
3. นางสาวมลทิรา  ภาษี
4. เด็กหญิงละอองดาว  ภูธร
5. เด็กหญิงสายไหม  คำยศ
6. เด็กหญิงเบญจภรณ์  นิทัศน์
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
3. นางสาวเณริศา  ประจันตเสน
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาการณ์  แสงจันทร์
2. นางสาวนัฐศิมา  พันชั่ง
3. นางสาวภัทราภรณ์  นามยา
4. นายภาณุวิชญ์  สารวงษ์
5. นางสาวสาวิตรี  แสงหม้อ
6. นายอัษฎาวุธ  บุญกว้าง
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
3. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลญาณี  ทวีแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมกุล
3. เด็กหญิงพรชิตา  ประกิระสา
 
1. นางสลักจิต  ผลเรือง
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.53 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  พรมพิทักษ์
2. นางสาวสุภาทิพย์  แสงขาน
3. นายสุรไกร  ไชยลังกา
 
1. นางสลักจิต  ผลเรือง
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผู้กองชนะ
2. เด็กชายศิวกร  ศรีวิวัฒน์
3. เด็กหญิงอรอุมา  บุญป้อง
 
1. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์
2. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมล  ศรีทา
2. นางสาวนิตยา  ก้านพลู
3. นางสาวพรรณภา  เพียชิน
 
1. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์
2. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวระภา
2. เด็กหญิงปภัสรา  งอกงาม
3. เด็กหญิงวรรนิสา  นิราวัลย์
 
1. นางระเบียบ  โสดาศรี
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณรงค์ศักดิ์  แข็งบุญ
2. นางสาวพรสุดา  แก้วมงคล
3. นางสาวอรพิน  มืดอินทร์
 
1. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
2. นางณีรนุช  ราชพรมมา
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูแดง
3. เด็กหญิงอารียา  น้อยดี
 
1. นางระเบียบ  โสดาศรี
2. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพันพัสสา  ศรีโนนสูง
2. นายภานุพงศ์  สาระแสน
3. นายอัษฎา  สายจันทคาม
 
1. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
2. นางระเบียบ  โสดาศรี
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สง่าลี
2. เด็กหญิงปณิดา  พาลิผุย
3. เด็กหญิงสุวิภา  ดอกจันทร์
 
1. นางระเบียบ  โสดาศรี
2. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.3 ทอง 4 1. นางสาวพรรณนภา  จันทร์ศรี
2. นายอนุพงษ์  ประเสริฐ
3. นางสาวอรประภา  กันพนม
 
1. นางระเบียบ  โสดาศรี
2. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง