สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 1. นายนฤชา  นิสัยกล้า
2. นายสิทธิเดช  สุวรรณวงษ์
 
1. นายอดุลย์  หมีกุละ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พรมหล้า
2. เด็กชายวัชรากร  นันตา
 
1. นายสิรณัฏฐ์  วงษ์เวียน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ยกย่อง
2. เด็กหญิงมณิชญา  เทศไธสง
 
1. นางวิรตา  ไชยหาญ
2. นางสาวปภาดา  อาจนาฝาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง 4 1. นางสาวขวัญจิรา  วงษ์ไชยา
2. นายอนุกร  พรมดี
 
1. นางสมควร  ดานะ
2. นางวิรตา  ไชยหาญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิทยา  ศิริประเสริฐ
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวยุพิน  นามภูเขียว
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญพงษ์  ห้วยไทสงค์
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายศิวกร  สอนสุภาพ
 
1. นายปวีณา  ราวิชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญเรือน  กรรณลา
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ทรงจำ
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉัตรสุดา  ต้วนสกุลมี
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงญาวิณี  อนุอัน
2. เด็กชายปรเมศ  วงษาเภา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดวงเงิน
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
2. นางศิรานีณ์  แก้วปัตตา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุภักษร  บุญประคม
2. นายอนุชา  ซุยพรม
3. นายอนุชิต  ซุยพรม
 
1. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
2. นางศิรานีณ์  แก้วปัตตา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นายกรภัทร  หมอยา
2. นายวัชระ  แสงเดือน
3. นายวิษณุ  สมบัติหอม
4. นายศุภชัย  วิเศษขลา
5. นายอภิศักดิ์  แก้วพิภพ
6. นางสาวไพลิน  ศรีประเสริฐ
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
2. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
3. นางศิรานีณ์  แก้วปัตตา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกพร  โคตรสุวรรณ
2. นายกรภัทร  หมอยา
3. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีแดน
4. นางสาวจิราพร  คุลไชสงค์
5. นางสาวจิราพร  สมบัติหอม
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัติหอม
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธนอุตร
8. นางสาวณัฐริยา  บุญประคม
9. นางสาวณัฐสิณี  บ้งพิมพ์
10. นางสาวตันหยง  ทองวิจิตร
11. เด็กหญิงทัชฌา  หล้าภูเขียว
12. นายทินกร  สิงห์ทอง
13. นางสาวนริศรา  ดวงภูเขียว
14. นางสาวบังอร  อ่อนพิมพ์
15. เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ
16. เด็กหญิงปัทมา  สาภัยวัน
17. นางสาวพณิดา  เทพศิริ
18. นายพิชิต  ศรีทอง
19. นายมิตรชัย  ศรีชมพู
20. นางสาวรัตติญา  เสนา
21. นายวัชระ  แสงเดือน
22. นายวายุ  มงคุณ
23. นายวิทยากรณ์  นามศิริ
24. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาลปาน
25. นายสถาพร  อินเกศา
26. นางสาวสิรินาถ  สมบัติวงษ์
27. นางสาวสุพัตรา  นามวงค์
28. นางสาวสุพัตรา  บุพผามะตะนัง
29. เด็กหญิงอธิติญา  ช้างทอง
30. นางสาวอพินญา  ศรีพารา
31. นายอภิศักดิ์  แก้วพิภพ
32. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมบูรณ์
 
1. นางศิรานีณ์  แก้วปัตตา
2. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
3. นายรณกร  อนุพันธ์
4. นางสาวปวีณา  ราวิชัย
5. นายไพบูลย์  แสงเดือน
6. นายชัชวาลย์  วันเลิศ
7. นายไกรสร  ดาบุตร
8. นางสาววิไลรัตน์  แก้วคำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนัทเทพ  แก้วโวหาร
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  บงแก้ว
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง 5 1. นางสาวสิรินาถ  สมบัติวงศ์
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทินกร  สิงห์ทอง
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวิดา  ทินแย่ง
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวไพลิน  ศรีประเสริฐ
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวารี  กองสิงห์
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรภัทร  หมอยา
2. นายกษิรัสม์  ดีมุงคุณวัด
3. นายจักรพงศ์  สุนาคำ
4. นางสาวจันทร์ทิมา  โคตรสุวรรณ
5. นางสาวจันทร์ธิมา  กางมะพันธุ์
6. นางสาวจิตรสุดา  ภูแลนคู่
7. นางสาวชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
8. นางสาวชนรดี  สอนสุภาพ
9. นางสาวชาณิการ์  ประกอบ
10. นายณัฐนนท์  ยศพล
11. นางสาวณัฐริญา  กาฬพงษ์
12. นายณัฐวุฒิ  ศรีสิทธิ์
13. นายทินกร  สิงห์ทอง
14. นายธนัทเทพ  แก้วโวหาร
15. นายธนากร  นาดี
16. นางสาวบุษราคัม  คำเรืองศรี
17. นางสาวปฏินญา  พิมเขตร
18. นางสาวปนัสยา  วิชาเครื่อง
19. นางสาวปิยะดา  สุนาคำ
20. นางสาวภัทธีมา  แก้วโวหาร
21. นางสาววรลักษณ์  จันทฤทธิ์
22. นางสาววราพร  สมเหนือ
23. นางสาววิริยาย์  ธูปน้ำคำ
24. นายวีรศักดิ์  ดีมีวงค์
25. นางสาวศศินาภรณ์  สักกระโทก
26. นายศักดิ์ดา  สุขใจ
27. นายศุภชัย  วิเศษขลา
28. นางสาวสุภาพร  หาญเชิงชัย
29. นางสาวสุภาพร  แนบทอง
30. นายอรุณ  มาตย์นอก
31. นางสาวเกษร  วงศ์สำราญ
32. นางสาวเบญจพร  แฮตอินทร์ตอง
33. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีเบ้า
34. นางสาวเสาวภาคย์  ผาธิ
35. นางสาวไพรินทร์  ทองริม
36. นางสาวไพลิน  ศรีประเสริฐ
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
2. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
3. นายกุลเชษฐ์  ศรีพล
4. นายพิทยา  วงศ์คำแก้ว
5. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
6. นางศิรานีณ์  แก้วปัตตา
7. นายอาณัติ  สระแก้ว
8. นางสาวปวีนา  ราวิชัย
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมเกษียร
2. เด็กหญิงพัชรา  อินเกษา
3. เด็กหญิงสัจจาพร  ยางยุทธ์
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
2. นางสาวสุวรรณา  คำมา
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดุจฤทัย  ฟองทุม
2. นางสาวปุญญลักษณ์  บุญประคม
3. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วภิภพ
 
1. นางสาวศิราณี  ปราบหลอด
2. นางสาววิยาพร  อินทะสุระ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายกฤษดา  เสนารักษ์
2. นายฐาปกรณ์  เพิ่มศักดิ์
 
1. นายวสวัต  มีชิน
2. นางสุนันท์  ปัสสา
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุริยา   ชำนาญ
2. นายเทพรัตน์   จันทร์หล่ม
 
1. นางเจษฎาวัลย์  จันทร์ศิริ
2. นายวสวัต  มีชิน
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายนิพล  กาญจนะกัญโห
2. เด็กชายอนุชา  มีนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์
2. นางสุดใจ  สุทธิศรีสมบูรณ์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายศิราเมษฐ์  สุภาศรี
2. นายใหญ่  ไชยเพ็ง
 
1. นายวสวัต  มีชิน
2. นางเจษฎาวัลย์  จันทร์ศิริ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  รกชัฎ
2. นายสิรวิชญ์  บรรยงค์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์
2. นางสาวศิราณี  ปราบหลอด
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐธนินท์  สอนนวล
2. นางสาวอภิญญา  พลเสนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์
2. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
 
34 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัชชา  มาจันทร์
2. นางสาวนิตยา  มารินทร์
3. นายอนุชิต  คำทอง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์
2. นางเจษฎาวัลย์  จันทร์ศิริ
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นายดนุพล  คนคม
2. นายอนุชา  เสนมา
 
1. นายวสวัต  มีชิน
2. นางเสาวลักษณ์  ชูชื่น
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยธิดา  พิมเขตร
2. นางสาวสุพัตตรา  ถมปัทม์
3. เด็กหญิงเปรมณี  โสดาดง
 
1. นายปิ่นเพชร  ไชยสุทธิ์
2. นายบรรเทิง  บุญแจ้ง
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนรมันติ์  กรรณลา
2. เด็กหญิงปวีณา  นามปัญญา
3. เด็กหญิงพิชญาพร  คำประทุม
4. เด็กชายภัทรบุญ  สิงสีทา
5. เด็กหญิงสุนิษา  นิลยอง
6. เด็กหญิงสุวรรณี  จันทรัตน์
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงตาปัน
2. นางเสาวลักษณ์  ชูชื่น
3. นางสาวสิรินทรา  บุญประคม
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรรยาวัฒน์  รัตนเรืองศรี
2. นางสาวนุสรา  เสนาลา
3. นางสาววนิดา  วัฒนา
4. นายวุฒิชัย  ทุมพัฒน์
5. นางสาวศิริรัตน์  เสนาะเสียง
6. นายสายชล  พรมพลเมือง
 
1. นายสุพิน  พระสุนี
2. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
3. นางสาวลมณี  ประเมลัย
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลิดา  เสนาลา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คำผาเคน
3. เด็กหญิงเมขลา  สมใจ
 
1. นายอาทิตย์อุทัย  ศรีแดน
2. นายดนัย  นวนสี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวพรรษ  ชุมขุนทด
2. เด็กหญิงปนัดดา  มีป้อง
3. เด็กหญิงรุจิรา  โสกลาง
 
1. นายสุพิน  พระสุนี
2. นางสาวอัจฉรา  ชำนาญเพชร
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฉันทนา  วรรณสิน
2. เด็กหญิงลักษิกา  แสงดา
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  เดชพันธ์
 
1. นายชัชวาลย์  วันเลิศ
2. นางเสาวลักษณ์  ชูชื่น
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  น้อยแก้ว
2. นางสาวลัลน์ญดา  แซ่โค้ว
3. นางสาววนาพร  อ่อนพิมพ์
 
1. นายชัชวาลย์  วันเลิศ
2. นางสาวสุชาดา  แสงตาปัน
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์นาวิน  ดินแดน
2. เด็กหญิงรจนากร  จันทร์ดิษฐ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชนะสะแบง
 
1. นายสุพิน  พระสุนี
2. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิชาติ  คงเจริญ
2. เด็กหญิงอรกานต์  กรรณลา
3. เด็กหญิงอัญชลี  สีสงนาง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ชำนาญเพชร
2. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
 
45 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ลา
2. เด็กหญิงศิราณี  ศรีหงษา
3. เด็กหญิงสุภาไล  บางประภา
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์
 
46 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายราชภูมิ  คงมังคะละ
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
 
47 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญประคม
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
 
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินอ่อน
2. เด็กชายสัมภิชา  ยางยุทธุ์
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
2. นายธีระ  แก้วปัตตา
 
49 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชระ  แสงเดือน
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
 
50 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิศักดิ์  แก้วพิภพ
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ