สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพงษ์  สุริยะธรรม
2. เด็กชายนพชัย  บัวอุบล
 
1. นายสุกฤษฎิ์  ฤกษ์สว่าง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.75 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐพร  พันสอน
2. เด็กหญิงพรไพลิน  มูลเอก
 
1. นายสุรพงษ์  ศาลางาม
2. นางจินตนา  แก้วกัญญา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.8 ทอง 9 1. นางสาวปภาวดี  วงษา
2. นายปองเทพ  ภักดิ์มี
 
1. นางจินตนา  แก้วกัญญา
2. นางสาวธารา  สุธรรมมา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายธนากร  ชัยมงค์
2. นายธีระพงษ์  พินิจ
3. นายศักดิ์ดา  มาวงษ์
4. นายสิทธิพงษ์  สมรัก
5. นายอดิศักดิ์  สุระชัย
 
1. นายกฤษดา  พันสอน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นายอนันต์  เงางาม
 
1. นายกฤษดา  พันสอน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วงษา
 
1. นายกฤษดา  พันสอน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.75 ทอง 8 1. นางสาวอภิญญา  คำมะนาง
 
1. นายกฤษดา  พันสอน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. นางสาวบุุษรากร  โสมาบุตร
 
1. นางเบญจวรรณ  กมลรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 1. นายสิทธิพงษ์  สมรัก
 
1. นายกฤษดา  พันสอน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 1. นางสาวพรรณนิภา  พิศสุวรรณ
 
1. นายกฤษดา  พันสอน
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยมงคล  ทองโคตร
2. เด็กชายณัฐพล  จอดนอก
3. เด็กชายธีรภัทร์  บุญผ่อง
4. เด็กชายวัชรพล  จอดนอก
5. เด็กชายวันชัย  ตรีวิเศษ
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล   กลิ่นจันทร์
2. นายอาทิตย์  โคตรนรินทร์
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวกมลทิพย์  บุตรเต
2. นางสาวรสสุคนธ์  ุสุวรรณ
3. นางสาวอาริสา  วิเศษยา
 
1. นางสาวปักษา  พิมคีรี
2. นางสาวแพรวพรรณ  นาลา
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายธนกร  วรรณชัย
2. นายอนันทชัย  ชาวสวน
 
1. นางสาวดวงฤดี  ราชา
2. นางสาวมาศสุธา  นนทะโคตร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริวัฒน์   รัตนยา
2. เด็กหญิงพัชรี  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุจิมงคล
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตตรา  รามศิริ
2. นายณัฐพล  นาวาสิทธิ์
3. นางสาวสุพัตรา  พงษ์ดี
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิสมัย  ราคาแพง
2. นางสาววิชุดา  พิมวรรณ
3. นางสาววิภาพร  สิงกะชาติ
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นายพันธกานต์  สุนทราวิรัตน์
2. นายสุวิทย์  รามศิริ
3. นางสาวอทิตยา  เนื้อนิล
 
1. นางสาวดวงฤดี  ราชา
2. นางสิริวรรณ  ตลับนาค
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นางสาวธัญรักษ์  วอขวา
2. นายอนุชิต  วรรณโพธิ์
3. นายอาทิตย์  โพธิขี
 
1. นายวิไล  วรพันธ์
2. นางสาวดวงฤดี  ราชา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร์  โสกัณทัศย์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  โลเชียงสาย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองทับไทย
 
1. นางคำไพย  กำพรม
2. นางกิติยา  คำมะณีจันทร์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐวดี  เขจรศาสตร์
2. นางสาวปนัดดา  ครองยศ
3. นางสาวศศิพร  ศิริโชติ
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.57 ทอง 6 1. เด็กหญิงปาริณา  วรรณชัย
2. เด็กหญิงปาวีณา  คำธะนี
3. เด็กหญิงเมลินี  มูลเอก
 
1. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
2. นางกิติยา  คำมะณีจันทร์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  สอนสุภาพ
2. นางสาวทัดดาว  สอนวงษ์แก้ว
3. นางสาวอรปรีญา  ป้องคำลา
 
1. นางสาวดวงฤดี  ราชา
2. นางสุดใจ  แก้วอ้น
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิติยา  โคตรตัสสา
2. เด็กหญิงนฤมล  รามศิริ
3. เด็กหญิงพบพร  วงษ์จวง
 
1. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
2. นางกิติยา  คำมะณีจันทร์