สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายจิตรกร  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายชัยเจริญ  คูณเมือง
 
1. นางสาวแพรวพรรณ  นาลา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายธีรวัฒน์  ยูรยง
 
1. นายเฉลิมชัย  ุบุรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายจักรกฤช  วงษา
 
1. นายเฉลิมชัย  บุรี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายณัฐพงษ์  ภูสมมาตย์
 
1. นายเฉลิมชัย  ุบุรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายสหรัถ  บุตรโคตร
 
1. นายเฉลิมชัย  ุบุรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. นางสาวประกายแก้ว  วรรณประภา
2. นางสาวศศิกานต์  บำรุงสำราญ
3. นางสาวเมวดี  พอกกา
 
1. นางสาวปักษา  พิมคีรี
2. นางสาวชลิดา  ศิริพงศ์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวปริศนา  เพชรนาค
2. นายพันธพงษ์  อินโสภา
 
1. นายทรงศักดิ์  มุ่งต่อม
2. นายวีระยุทธ  ปุนตุง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 79.42 เงิน 6 1. นางสาวจิราภรณ์  วะจีปะษี
2. นางสาวน้ำฝน  ประสานวงษ์
3. นางสาวเนตรนภา  ชัยสา
 
1. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
2. นางคำไพย  กำพรม