สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซไลวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายนัฐวุฒิ   วันนา
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ใจหาญ
 
1. นางฌารินี  ทองมี
2. นางสาวอมรรัตน์  บุพศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 8 1. นายจักรพันธ์  บงแก้ว
2. นางสาวจันทร์สุดา   สิงห์ทอง
 
1. นายเกรียงไกร  สวัสดิ์ไทย
2. นางฌารินี  ทองมี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมสุข
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงหิรัญญา   แก้วมาตร
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงปภัสสร  ปุราชะกา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ประโยชน์มี
3. เด็กชายภูวดล  พรมดี
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
2. นางสาวอรพรรณ  จันทนา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จันทร์เสถียร
 
1. นางสาววิราภรณ์  แพงจอมพล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 1. นายพัตพงษ์  จำศักดิ์
 
1. นางสาววิราภรณ์  แพงจอมพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงอนิตยา  พรมมาครบุรี
 
1. นางสาววิราภรณ์  แพงจอมพล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 10 1. นางสาววิลาสินี  ศิริผล
 
1. นางสาววิราภรณ์  แพงจอมพล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตย์ธยา  ศรีหาบุญมา
 
1. นางสาววิราภรณ์  แพงจอมพล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรุ่งรวิน  พลศิริห์
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วันนา
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 6 1. นางสาวกาญจนา  คำน้อย
 
1. นางพรตวัน  พิมเห็ม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บงแก้ว
 
1. นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  คำเรืองโคตร
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  แทนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สทธิชาติ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ตรีวิเศษ
2. นางฌารินี  ทองมี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 1. นางสาวนฤมล  เดิมทอง
2. นายนัฐกรณ์  ก้อนพิลา
3. นางสาวอฌิมา  สีตาล
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันทนา
2. นางสาวรำเพียร  น้อยเชียงคูณ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวธิดาภรณ์  สมสุข
2. นายหัฐพล  แก้ววิเชียร
 
1. นายพลกฤต  บุญอินทร์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  ตรีวิเศษ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สิงทัน
2. เด็กหญิงอารยา  พรมพุทธา
 
1. นายพลกฤต  บุญอินทร์
2. นางสาวรำเพียร  น้อยเชียงคูณ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายสุริยะ  ไชยจักร
2. นายอรรถพล  ไกยะวินิจ
 
1. นายพลกฤต  บุญอินทร์
2. นางสาวอรพรรณ  จันทนา
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ปัญญาสิม
2. นางสาวปวีณา  สาระคำ
3. นางสาวยุพิน   พรมเวียง
4. นางสาววนิดา  แสนพรหมมา
5. นางสาวสุภาภรณ์  วิริยะผล
 
1. นางสาวอรพรรณ  จันทนา
2. นางธนพร  จะเกรง
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ลำพา
2. เด็กหญิงณัชชา  แซงดวงดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  เบ้าบุญตี๋
 
1. นางธนพร  จะเกรง
2. นายภณัฐพงศ์  พลมุข
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนภาลัย  ญาณรมย์
2. นางสาวปรียานุช  บุญตา
3. นางสาวพรนภา  ศรีศักดา
 
1. นางธนพร  จะเกรง
2. นางบัวหลัน  คำประมวล
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปรีชญา  ศิลาสิน
2. นางสาวมัลริกา  ศรีสะพุง
3. นายอดิศร  บันภูมิ
 
1. นางธนพร  จะเกรง
2. นางสาวกัญญพัชร  คูณแก้ว
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวงศธร  เอี่ยมผ่อง
 
1. นางฌารินี  ทองมี