สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังทรายขาววิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคเชน  ตันชะ
2. เด็กชายสิทธิพร  สุรินทร์
 
1. นายณรงค์ชัย  บุตรวัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  สังข์พัน
2. เด็กชายวุฒิชัย  บริวัน
 
1. นายณรงค์ชัย  บุตรวัง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 10 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พรมโสภา
2. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วกันหา
 
1. นางเกรียงจันทร์  เกษทองมา
2. นางรัตนาพร  จิตกลาง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 1. นางสาวรัชนีกรณ์  โตนเตน
2. นายเกียรติศักดิ์  เมืองใหม่
 
1. นางเกรียงจันทร์  เกษทองมา
2. นางรัตนาพร  จิตกลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ปิทบแสน
2. เด็กหญิงมนัฐชนก  เกิดสวรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยโทพิฏฐ์เศรษฐ์ศักดิ์  บัวบาลบุตร์
2. นางสุกัญญา  มหาสิงห์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัทลิตา  ปิทบแสน
 
1. นางสาวนิออน  พันยา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.42 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติชัย  ตาสา
2. เด็กหญิงพรเพชร  พิมพ์แหวน
3. เด็กชายสุรยุทธ  ลานนท์
 
1. นายทวี  หอมดี
2. นางสาวชุติมา  พิมพ์ใจ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  โตนเตน
2. เด็กชายธวัชชัย  คำดี
3. เด็กหญิงมาริสา  คำพา
 
1. นายทวี  หอมดี
2. นางสาวชุติมา  พิมพ์ใจ
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  ดีน้อย
 
1. นางสาวนิออน  พันยา