สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. นายปฏิวัติ  สุขเฉลิม
2. นายเกรียงวุฒิ  คำอ่อน
 
1. นายอัศรากร  คุณฟอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง 11 1. นายปิยะพงษ์  สุขสบาย
2. นางสาวอรนุช  บุญเนตร
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  เรืองมณี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายจิราพัชน์  ศรีหาบุญมา
 
1. นางสาววดี  พองเสียง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงศธร  พิมนาคุณ
2. นายวีระพัฒน์  ราวดี
3. นายอดิศักดิ์  บงแก้ว
 
1. นายณัฐพล  พันธ์จำรูญ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อินทร์อุ
2. เด็กชายสหรัฐ  แก้วคูณเมือง
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  บัวสระ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางชนัดดา  พรบุญ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจุฑาภรณ์  แสนบุ่งค้อ
2. นางสาวนันธิดา  พุขุนทด
3. นางสาวสุนิตา  สุวรรณะ
 
1. นางสาวปราณี  ยายืน
2. นายชัยวัฒน์   แวงหินกอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิติวัฒน์  วิไลรัตน์
2. นายวัชรินทร์  เนื่องแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางจิตสุภาฎ์  เสริฐศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เค้าสิม
2. เด็กชายภานุพงษ์   ประทุมทอง
3. เด็กชายภูวดล  บงแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
2. นางเมธาวี  พามี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคีรินทร์  ศิริ
2. นายตะวัน  อินทะนาม
3. นายสุทธิศักดิ์  วิเศษยา
 
1. นายแสงบุญ  รีพิมพ์
2. นายเกรียงศักดิ์  สุขใส
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มิ่งสูงเนิน
2. เด็กชายพิษณุ  วิเศษยา
3. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเรือง
4. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วกงพาน
5. เด็กหญิงอารญา  สุธาวา
6. เด็กหญิงเกสร  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางณัฐวดี  นนทโคตร
2. นางศิรินารถ  ผาจิรวัฒนชาติ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  เพชรบุตร
2. นางสาวปลายทอง  พรหมศิริ
3. นายพิศนุ  วิเศษยา
4. นางสาวมุทิตา  เส้นเกษ
5. นางสาวสาริณี  แซ่ซั้น
6. นางสาวสิริกัญญา  มาราช
 
1. นางณัฐวดี  นนทโคตร
2. นางศิรินารถ  ผาจิรวัฒนชาติ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิกุล  สิมสวัสดิ์
2. นางสาวศิริกัญญา  มาราช
3. นางสาวเกษมณี  กองนอก
 
1. นางณัฐวดี  นนทโคตร
2. นางศิรินารถ  ผาจิรวัฒนชาติ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงวนัสนันท์  อินทะพุฒ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  นครโสภา
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นางเบญมาศ  วงศ์สมบัติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86.5 ทอง 4 1. นางสาวดวงประภา  นครขวาง
2. นางสาววารุณี  ทองโสด
3. นายสกล  แพทย์สูงเนิน
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นางพิราวรรณ  เพชรคุ้ม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  ภูมิกระจาย
2. นายศุภกฤษฎิ์  ต่อฤทธิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  พรมประโคน
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี