สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กชายธันวา  พลซา
2. เด็กชายวีรวัฒน์  เนาวราช
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  อินทรักษา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิพนธ์  สนธิมูล
2. เด็กชายภานุพงษ์  บับพาน
 
1. นางปรียากร  รัตนา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 13 1. เด็กชายฐิติ  สายโน
2. เด็กหญิงวิภารันต์  ดีเผือก
 
1. นางสุภาพ  โสดาวิชิต
2. นายสิทธิพงษ์  พลซา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 13 1. นายกฤษดา  คำวงษา
2. นางสาวประกายฟ้า  สอนแพง
 
1. นางสุภาพ  โสดาวิชิต
2. นายสิทธิพงษ์  พลซา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภาวินี  พิมดา
 
1. นางสาวนิภาพร  วงค์ใหญ่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพจนีย์  พลซา
 
1. นางสาวนิภาพร  วงค์ใหญ่
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณตรียา  เพ็งวงษา
 
1. นายสกลวัฒน์  สีนวล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมงคล
 
1. นายวีรพงษ์  ศรีสะอาด
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงอาภัสรา  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นายสกลวัฒน์  สีนวล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  จันทะสิงห์
2. เด็กหญิงทักษิณา  เพียปลัด
3. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ต้นภักดี
4. เด็กชายรัชชานนท์  ยางศรี
5. เด็กหญิงวัลลีกุล  พลซา
6. เด็กหญิงศิริญาภรณ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางบงกชกร  จักรดุลย์วิภพ
2. นางสาวฐิติมา  รัตโนทัย