สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กชายธนาวุธ  ศรีจันแก้ว
2. เด็กหญิงอรนงค์  แก้วราชนิวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  อธิสุมงคล
2. นางรุจิมาพร  สมภาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 1. นายธีระวุฒิ  พลไธสงค์
2. นางสาวพรนภา  วรรณไชย
 
1. นางรุจิมาพร  สมภาร
2. นางสาวอัญชลี  อธิสุมงคล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ยอดคีรี
 
1. นางปราณี  พุทธสิม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวขนิษฐา  ชินรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  วรรณไชย
3. นายอานนท์  ศรีบุรินทร์
 
1. นางพิมพกานต์  สัตตาคม
2. นางสิริมา  ขันทะสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 1. นางสาวกานดา  สท้าน
2. นางสาวพัชราภา  ปัสสาวะสัง
3. นางสาวสุทาทิพย์  ทองอ้ม
 
1. นางพิมพกานต์  สัตตาคม
2. นางสิริมา  ขันทะสิทธิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  กุมมาละ
2. นางสาวจุฬารัตน์  วรรณไชย
3. นางสาวเปรมวดี  โสดากุล
 
1. นางพิมพกานต์  สัตตาคม
2. นางสิริมา  ขันทะสิทธิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. นายชินวัตร  วรรณไชย
2. นายนันทวัฒน์  ศรีปรัเสริฐ
3. นายอภิสิทธิ์  ประจวบมอญ
 
1. นางสาวปภัสสร  แก้วพิลารมย์
2. นางเสาวนีย์  แสงชมภู
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81.8 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  ทองคำแสน
2. นางสาวนันทิกา  ชำนิ
3. นายวีรพัฒน์  อ่อนแก้ว
 
1. นางเสาวนีย์  แสงชมภู
2. นางสาวปภัสสร  แก้วพิลารมย์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.85 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพย์ยุพา  สามารถ
2. เด็กหญิงวรินดา  ไชย์สงค์
3. เด็กหญิงเรวดี  คำหอม
 
1. นางสาวรัตนา  อินทจันทร์
2. นายสุพจน์  ทำจ้อม
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.71 ทอง 5 1. นางสาวสุพรรษา  แสงแก้ว
2. นายสุรศักดิ์  เนื้อไม้หอม
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  เสนดง
 
1. นางสาวรัตนา  อินทจันทร์
2. นายสุพจน์  ทำจ้อม