สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวุฒิ  แสงชมภู
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์   รัตนจารุ
 
1. นางรัชนี  กล้าหาญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง 7 1. นายวุฒิศักดิ์  พลมีเดช
2. นางสาวอภิญญา  ภิญโญศรี
 
1. นางรัชนี  กล้าหาญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิพากร  ชินศรี
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เดี่ยวผา
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
2. นายเจนณรงค์  นรสิงห์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิยะดา  สมภาร
2. เด็กหญิงภัทรภร  ศรีดาอำ
3. เด็กหญิงอรษา  อัตตะโส
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
2. นายเจนณรงค์  นรสิงห์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  จงนอก
2. นายพชร  คลองยุติ
3. นายภานุพงษ์  คำภิระแปลง
4. นางสาวศิริวรรณ  ทะยอม
5. นายเกียรติศักดิ์  นนทศิริ
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
2. นายเกียรติศักดิ์  รัตนวัน
3. นางสาวพรนภา  สาโครตวัน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนสิน  สีหบุญจันทร์
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สาดนอก
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 1. นางสาวสุภัสสราภา  ยอดคีรี
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุภาพร  ดีมั่น
 
1. นายเกียรติศักดิ์  รัตนวัน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  ทะยอม
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศราวุธ  สืบชานนท์
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิริวรรณ  ทะยอม
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสกสรรค์  มะณีจันทร์
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  โสกัณฑัต
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายคัมภีร์  แสนเเก้ว
2. นางสาวน้ำทิพย์  อุ่นแก้ว
3. นางสาวสโรชา  พิมพ์จตุรัส
 
1. นางทิชากร  เห็มทอง
2. นางสาวญาณิศา   พลกระจาย
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์  คำสามปอนด์
2. เด็กหญิงวันสุ  เศษศิริ
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันณา
2. นางสาววรรณนิศา  ชาวศรี
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวกนกพิชญ์   ทับทิมไสย์
2. นายชนาวุธ   สวัสดิ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ชาชุมพร
 
1. นายสมควร  คำมะณีจันทร์
2. นายวินัย  อ่อนอาจ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์  สีละมัย
2. เด็กหญิงกิติญาภรณ์  สมอดี
3. เด็กหญิงชนกนันท์  วงษ์หนองเเล้ง
4. เด็กชายพงษ์ตะวัน  แสนแก้ว
5. เด็กชายภานุวัฒน์  อ่อนหวาน
6. เด็กหญิงอรอุมา  สุดาชม
 
1. นายสมควร  คำมะณีจันทร์
2. นางเอี่ยมศิริ  สวัสดิ์ธรรม