สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐกร  ศรีวิพัฒน์
2. เด็กชายธีรเจต  วรยศ
 
1. นายธีรภัทร  ปุญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. เด็กชายชูศักดิ์  นวนสวาย
 
1. นายธีรภัทร  ปุญญา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงตติยาพร  แสงคา
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ใสงาม
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวศิถี  แสงทอง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  วิไลศรี
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายณัฐพล  แพงแซง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เติมสวัสดิ์
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายศุภกร  อรุณา
2. นายอดิศร  บรรยง
 
1. นางสุกัลยา  ดานา
2. นายสัญญา  โทรัตน์