สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐกร  ศรีวิพัฒน์
2. เด็กชายธีรเจต  วรยศ
 
1. นายธีรภัทร  ปุญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กชายชาญชัย  ชาลีเครือ
2. เด็กชายชูศักดิ์  นวนสวาย
 
1. นายธีรภัทร  ปุญญา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพศ  สุระเวช
2. นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว
3. นายศราวุธ  แก้วโท
4. นางสาวศศิวิมล  ธรรมเนียม
5. นายสมเกียรติ  ศิริบุญโชติ
 
1. นายประจวบ  ดานา
2. นายสัญญา  โทรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ศิริวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ลาลู่
 
1. นางไพรัช  ขอสูงเนิน
2. นางสาวเพชรรัตน์  คำสมจิตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิภาดา  วิชระโภชน์
2. นายสราวุฒิ  จินดาศรี
 
1. นางศุภิศา  มาลาแสง
2. นางสาวอุษณี  วิชาธรรม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงตติยาพร  แสงคา
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวธิดารัตน์  ใสงาม
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ลาลู่
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวศิถี  แสงทอง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  วิไลศรี
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นายณัฐพล  แพงแซง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดิสรินทร์  โพธิ์เตมีย์
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธญาณ์  ช่างทำ
2. เด็กชายเกริกพล  จงจิตร
 
1. นายวัชรกร  วรสิทธิ์
2. นางอรสา  นามกอง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เติมสวัสดิ์
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระพล  ธรรมสิมมา
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาณัญ  จันทร์คุ้ม
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เขียวจันทร์
3. เด็กหญิงสลิตรภัทร  จันทร์แก้ว
 
1. นายวัชรกร  วรสิทธิ์
2. นางอรสา  นามกอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกนธี  สีทาดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ลาลู่
3. นายกำธร  แซงแสวง
4. นายชัยรงค์  ธรรมรัง
5. นายณัฐดนัย  จันทิหล้า
6. นางสาวทัศกา  ทรหัน
7. นายธนกร  จันทสร
8. นางสาวปัฐมาวดี  วงศ์เล็ก
9. นายพงศกร  พิมพล
10. นายพงศธร  ลาลู่
11. นางสาวยุวดี  สีรัตน์
12. นายฤทธิเกียรติ  พิมพ์อินทร์
13. นางสาววันวิสา  กุลหนองแดง
14. นายสุรชัย  ผลเหลือ
15. นายอาณาจักร  เหลาอ่อน
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
2. นายวรวัฒน์  สมวงษา
3. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
4. นางสาวนิตยา  ต้องตะกั่ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  บุญชิต
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยุวดี  สีรัตน์
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  บุญชิต
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไลพร  ลาดศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  ลาทา
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววันวิสา  กุลหนองแดง
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนสุข
2. นางสาวญาสุมินทร์  พันสนิท
3. นางสาวณัฐยาน์  กัลละลา
4. นางสาวศรุดา  คำมุงคุณ
5. นางสาวศิรินภา  ศรีสังเปลือย
6. นางสาวศุรัตน์ฎา  ศรีบุญมี
7. นางสาวสุธิดา  แสนสมศักดิ์
8. นางสาวอนงค์นาถ  พานกระดึง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาวนิตยา  ต้องตะกั่ว
3. นายวรวัฒน์  สมวงษา
4. นางสาวปริณดา  ศร๊นามหวด
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ช้างทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองล้น
3. เด็กชายธนภูมิ  ภูมิประหมัน
4. เด็กชายธนากร  ศรีสะอาด
5. เด็กชายวิชัยรัตน์  ศรีฤทธิ์
6. เด็กชายอภิชาติ  สุขเกษม
7. เด็กชายอภิสิทธ์  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายอิทธิพล  ชำนาญกิจ
 
1. นายไกร  มาลาแสง
2. นายสมัย  สายลาด
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อะวะตา
2. เด็กชายชาญชัย  จันทะวิลัย
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายศุภกฤต  สุขะลี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเมธ  คลองผุย
2. นายสันติพงษ์  จ่าเลิศ
 
1. นายจิตรกร  กองลาแซ
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจินตนา  หาญเชิงชัย
2. นางสาวสุภาวดี  คำลา
 
1. นายจิตรกร  กองลาแซ
2. นายศุภกฤต  สุขะลี
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายพศวัต  ก้านลำภู
2. เด็กชายวันปิยะ  ทะเพชร
 
1. นายจิตรกร  กองลาแซ
2. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 5 1. นายพุฒิเมธ  คำพุฒ
2. นางสาวแพรพรรณ  สมบัติพงษ์
 
1. นายจิตรกร  กองลาแซ
2. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กชายธนภัทร  หมื่นไธสง
2. เด็กชายสุวพงษ์  โพธิจักร
 
1. นายนพรัตน์  ทองล้น
2. นายศุภกฤต  สุขะลี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมาริษา  ศิริสิมะ
2. นางสาวอทิตยา  กิติยะวงษ์
 
1. นายสัญญา  โทรัตน์
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 
34 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรมล  สุดสาว
2. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มสะอาด
3. เด็กหญิงพรรณลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นางสุกัลยา  ดานา
2. นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ
 
35 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวจริญญา  วงษ์รินยอง
2. นางสาวณัฐธยาน์  เพ็งคำศรี
3. นางสาวอุษณีย์  ชิณกะธรรม
 
1. นางสุกัลยา  ดานา
2. นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายศุภกร  อรุณา
2. นายอดิศร  บรรยง
 
1. นางสุกัลยา  ดานา
2. นายสัญญา  โทรัตน์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวปาณิตา  ปาลีด้วง
2. นายรัตติพงษ์  สั่งแสวง
3. นางสาวสกาวใจ  แสนขันธ์
 
1. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
2. นายกิตติ  เพชรล้ำ
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทพงษ์  คำปัด
2. นายภูมินทร์  สอนเรียง
3. นายวีระพงษ์  จุปะมะตัง
 
1. นายทวิชัย  ผาน้ำคำ
2. นายกิตติพงษ์  ทิพย์สุวรรณ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงจิราภร  สีสาวแห
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัยโคตร
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนาตฤดี  บุญเมือง
2. นายพีรพล  ต่างใจ
3. นายวารีวรรณ  คำเหนือ
 
1. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
2. นายกิตติ  เพชรล้ำ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมล  บุดดา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สดชื่น
3. เด็กหญิงอมิตา  แก้วสุพรรณ
 
1. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
2. นางมะลิวรรณ  โยทานันท์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรามณรงค์  เดชพรม
2. นางสาวอมรรัตน์  โม้คำ
3. นางสาวเกษสรางค์  ปรางมาศ
 
1. นายจักรชัย  แก้วพิภพ
2. นางมะลิวรรณ  โยทานันท์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสนคำราง
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ด่วนรับรัมย์
3. เด็กหญิงวริศรา  แสนจ่าไกล
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรณษา  แคนชัยภูมิ
2. นางสาวิกิติยา  คูณอาจ
3. นางสาวเพ็ญพิราภรณ์  ปากหวาน
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ