รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ สหวิทยาเขตวังภูผา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. เด็กชายบัวรินทร์  จันเส
2. เด็กชายโกมินทร์  มาตรคำมี
 
1. นายอัครา  สีพูแพน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายราชัน  สอนสุภาพ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สุวรรณคำ
 
1. นางพัชรี  ฤทธิ์โพธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายกิตติพศ  สุระเวช
2. นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว
3. นายศราวุธ  แก้วโท
4. นางสาวศศิวิมล  ธรรมเนียม
5. นายสมเกียรติ  ศิริบุญโชติ
 
1. นายประจวบ  ดานา
2. นายสัญญา  โทรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายปรเมศวร์  นามกันยา
2. เด็กหญิงศรินธร  หมั่นบุญ
 
1. นางนางณัฏฐ์เณรี  สุรดีวิราพันธ์
2. นางกัญญา  คำไล้
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายสุดใจ  สิทธิศักดื์
2. นางสาวสุภาภรณ์  โสดวิลัย
 
1. นางอุทัยเรือง  อธิสุมงคล
2. นางมัลลิกา  แก้วกุลบุตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  ไชยรถ
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ดวงบุบผา
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวรุจิรา  อุบลชัย
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายพลวัฒน์  สามิดี
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวธัญญรัตน์  จงกรด
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธนโชติ  พิลา
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางอรสา  นามกอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวพิสชา  พ่วงลาภ
 
1. นางพรพรหม  ว่องวิเชียรกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  นามราชา
2. นางสาววิรุฬรัตน์  ทองคำ
 
1. นางดวงเดือน  บุตรดีสุวรรณ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  หารโงน
 
1. นายวินัย  ศรีวังคำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวสุปรียา  ศรีเงินดี
 
1. นายกิตติพงษ์  ธรรมวรรณ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นายพงศธร  พิมนาคุณ
2. นายวีระพัฒน์  ราวดี
3. นายอดิศักดิ์  บงแก้ว
 
1. นายณัฐพล  พันธ์จำรูญ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  นามไธสง
2. นายณรงค์เดช  ถิ่นรัศมี
3. นายธิติพงษ์  ไชยมาตย์
 
1. นางรัชฎาภรณ์  คำหาญพล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายกนธี  สีทาดี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ลาลู่
3. นายกำธร  แซงแสวง
4. นายชัยรงค์  ธรรมรัง
5. นายณัฐดนัย  จันทิหล้า
6. นางสาวทัศกา  ทรหัน
7. นายธนกร  จันทสร
8. นางสาวปัฐมาวดี  วงศ์เล็ก
9. นายพงศกร  พิมพล
10. นายพงศธร  ลาลู่
11. นางสาวยุวดี  สีรัตน์
12. นายฤทธิเกียรติ  พิมพ์อินทร์
13. นางสาววันวิสา  กุลหนองแดง
14. นายสุรชัย  ผลเหลือ
15. นายอาณาจักร  เหลาอ่อน
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
2. นายวรวัฒน์  สมวงษา
3. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
4. นางสาวนิตยา  ต้องตะกั่ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายณภัทร  นาอุดม
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  สุทธิกุล
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองทิพย์
4. เด็กชายสหรัฐ  จันทะพรม
5. เด็กชายอดุลวิทย์  จันทนิตย์
6. เด็กชายโสภณ  บุญสวน
 
1. นายวิทยา  ศรีภูธร
2. นายคงเดช  แก้วไชยะ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายกวิน  พลซา
2. นายธนาธิป  อุบล
3. นายปริญญา  ไชยตาแสง
4. นายวัชรพงษ์  แสนพรมมา
5. นายอรรถพงษ์  คามะดา
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายกุน  พลซา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ตอเงิน
2. นายกวิน  พลซา
3. นายกิตติพงษ์  กุลสา
4. เด็กหญิงจนิสตา  ท้วนันท์
5. เด็กชายจักรินทร์  ศรีประจง
6. นางสาวจิรวดี  เสนามา
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปาริศรี
8. เด็กชายฉัตรชัยวัฒน์  สารวงศ์
9. เด็กหญิงชฎาวรรณ  ภาใสย
10. นายชัยพิเชฐ  อยู่ปรางค์
11. นายชิราวิทย์  พรมศรี
12. เด็กหญิงญาณิศา  สุขบัว
13. นางสาวฐิติรัตน์  นาคเสวก
14. เด็กชายณภัทร  นาอุดม
15. นางสาวณัฐธิรา  กงวงค์
16. นายติณภพ  บุญสุยา
17. เด็กหญิงทิพรัตน์  มารอด
18. นายธนาธิป  อุบล
19. เด็กหญิงนฤมล  หวานน้ำ
20. นางสาวนลินี  วงค์คำโสม
21. เด็กชายนิพัทธ์  รัตนยา
22. นายปยุต  พิทักษ์ตติวงศ
23. นายปริญญา  ไชยตาแสง
24. นายปรเมสวร์  ปรัชญาวิริยะ
25. เด็กหญิงพรรณิภา  แสนสัญญา
26. เด็กชายพีรพัฒน์  คำขันธ์
27. นายภิรมย์  วงค์ละคร
28. นางสาวมนัญญา  พลซา
29. นายรุ่งคุณ  พุฒสาย
30. นางสาววิภาดา  คำน้อย
31. นายวิเชียร  เกษร
32. นางสาวศศิภา  ผุยขันธ์
33. นายศุภวิทย์  คุณนา
34. นางสาวสุรัตน์  จันทร์สุข
35. เด็กหญิงอัจฉราพร  จุระ
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  จุระ
37. นายัวัชรพงษ์  แสนพรมมา
38. นายเมธาวี  บุญชื่น
39. นายเมธีชัย  อำนาจนิล
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
2. นายกุน  พลซา
3. นางพัชรี  ภูวิเศษ
4. นายวิศรุทธิ์  ดาเหล็ก
5. นายมนต์ชัย  เกษทองมา
6. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายศตคุณ  สุขสมศรี
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ภักดีวงษ์
 
1. นางปพร  จันทร์ภูมิ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  บัวมี
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ทองทิพย์
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายนฤเบศร์  บุญชิต
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  ลาดศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  รัตนนิมิตร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายสุทธิภัทร  แก่นมั่น
 
1. นายอนุชา  ภูวิเศษ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  บุญสิมมา
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  ทะยอม
 
1. นายสามัคคี  ศรีชาติ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 1. เด็กชายเสกสรรค์  มะณีจันทร์
 
1. นางสาวทิพสุคนธ์  มอญขันธ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นายพงศกร  เป้าทอง
 
1. นายวุฒิวัย  สิทธิเสนา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  หัวดอน
 
1. นายจรูญ  ธนะสูตร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายกรภัทร  หมอยา
2. นายกษิรัสม์  ดีมุงคุณวัด
3. นายจักรพงศ์  สุนาคำ
4. นางสาวจันทร์ทิมา  โคตรสุวรรณ
5. นางสาวจันทร์ธิมา  กางมะพันธุ์
6. นางสาวจิตรสุดา  ภูแลนคู่
7. นางสาวชฎารัตน์  ทวีทรัพย์
8. นางสาวชนรดี  สอนสุภาพ
9. นางสาวชาณิการ์  ประกอบ
10. นายณัฐนนท์  ยศพล
11. นางสาวณัฐริญา  กาฬพงษ์
12. นายณัฐวุฒิ  ศรีสิทธิ์
13. นายทินกร  สิงห์ทอง
14. นายธนัทเทพ  แก้วโวหาร
15. นายธนากร  นาดี
16. นางสาวบุษราคัม  คำเรืองศรี
17. นางสาวปฏินญา  พิมเขตร
18. นางสาวปนัสยา  วิชาเครื่อง
19. นางสาวปิยะดา  สุนาคำ
20. นางสาวภัทธีมา  แก้วโวหาร
21. นางสาววรลักษณ์  จันทฤทธิ์
22. นางสาววราพร  สมเหนือ
23. นางสาววิริยาย์  ธูปน้ำคำ
24. นายวีรศักดิ์  ดีมีวงค์
25. นางสาวศศินาภรณ์  สักกระโทก
26. นายศักดิ์ดา  สุขใจ
27. นายศุภชัย  วิเศษขลา
28. นางสาวสุภาพร  หาญเชิงชัย
29. นางสาวสุภาพร  แนบทอง
30. นายอรุณ  มาตย์นอก
31. นางสาวเกษร  วงศ์สำราญ
32. นางสาวเบญจพร  แฮตอินทร์ตอง
33. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีเบ้า
34. นางสาวเสาวภาคย์  ผาธิ
35. นางสาวไพรินทร์  ทองริม
36. นางสาวไพลิน  ศรีประเสริฐ
 
1. นายรณกร  อนุพันธ์
2. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
3. นายกุลเชษฐ์  ศรีพล
4. นายพิทยา  วงศ์คำแก้ว
5. นายวุฒิศักดิ์  กรมทอง
6. นางศิรานีณ์  แก้วปัตตา
7. นายอาณัติ  สระแก้ว
8. นางสาวปวีนา  ราวิชัย
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  ปิ่นทอง
2. เด็กหญิงชุติกานต์  แสนเสนา
3. เด็กชายธนธร  คงวิวัฒน์
4. เด็กชายธีระพล  ปทุมชาติ
5. นางสาวนภัสสร  น้อยแดง
6. เด็กชายพีรพัฒน์  อาจสาลี
7. เด็กชายมงคง  ตังศิริ
8. นางสาววรรณี  พลซา
9. นางสาววรีพร  คงเจริญ
10. เด็กชายวัชรพล  คำรัง
 
1. นางรับขวัญ  ดอกไม้
2. นางสาวสุพรรษา  ล้วนโสม
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวกันณิกา  พรมหาลา
2. นางสาวณัฐฐา  จันทร์เทียน
3. นายณัฐพล  สลับแก้ว
4. นายธวัชชัย  ทรายขาว
5. นายบุญชัย  พิมพ์เห็ม
6. นางสาวประนิต  จันทร์สว่าง
7. นายวุฒิกร  บุตตะนาม
8. นางสาวอนงค์  อุทธบูรณ์
9. นางสาวอรณิกา  กันยา
10. นายเสกศิลป์  อินอุ
 
1. นางภัชรินทร์  อิทร์มณี
2. นายจีรชัย  แก้วผาบ
3. นางสมพร  น้อมในธรรม
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงจิราภา  วงศ์สายลือ
2. เด็กหญิงนันทพร  กิจดี
3. เด็กหญิงพิธวรรณ  วิสุทธิกุลชัย
4. เด็กหญิงวราวรรณ  แซ่ว้า
5. เด็กหญิงศิรินดา  ทรงอุดมลักษณ์
6. เด็กหญิงศุภาวดี  เวชมะโน
7. เด็กหญิงสิรินภา  ดาราดาษ
8. เด็กหญิงอัครยา  แซ่เฮ่อ
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นายณัฐดนัย  นาลาด
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนสุข
2. นางสาวญาสุมินทร์  พันสนิท
3. นางสาวณัฐยาน์  กัลละลา
4. นางสาวศรุดา  คำมุงคุณ
5. นางสาวศิรินภา  ศรีสังเปลือย
6. นางสาวศุรัตน์ฎา  ศรีบุญมี
7. นางสาวสุธิดา  แสนสมศักดิ์
8. นางสาวอนงค์นาถ  พานกระดึง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ผิวกลม
2. นางสาวนิตยา  ต้องตะกั่ว
3. นายวรวัฒน์  สมวงษา
4. นางสาวปริณดา  ศร๊นามหวด
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิศดา
2. เด็กหญิงธิติมา  แก้ววงศ์สา
3. เด็กหญิงยุพา  แซ่เฮ่อ
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  วานนท์
5. เด็กหญิงศิดา  แซ่เถา
6. เด็กหญิงศิริพร  แซ่ลี
7. เด็กหญิงสกุณา  แซ่หลอ
8. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์   แซ่โหล
9. เด็กหญิงสุวรรณา  แซ่สง
10. เด็กหญิงหมี่แตะ  มาเยอะ
11. เด็กชายอภิชิต  สร้อยสูงเนิน
12. เด็กหญิงเจตสุภา  เกษทองมา
13. เด็กหญิงเนตรทราย  วรกิจพาณิชย์
14. เด็กหญิงเฟื่องฝน  ทรงสวัสดิ์วงศ์
15. เด็กหญิงโยษิตา  ศรีแก้ว
 
1. นายณัฏชัย  นาลาด
2. นายณัฐดนัย  นาลาด
3. นายศรีทอง  พิมทอง
4. นางสาวไพรวณี  จันทะคุณ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 1. นางสาวนิรมล  แก้วใจเย็น
2. นางสาวนิสา  พิมพ์สารี
3. นางสาวภัคจิรา  บุตรศรีสิงห์
4. นางสาววิภา  โบขุนทด
5. นางสาวสุพัตรา  หวังแอบกลาง
6. นางสาวสุภาพร  วนาทวีทรัพย์
7. นางสาวอรพรรณ  ใจเงิน
8. นางสาวอัญธิดา  ภู่ทอง
 
1. นายศรีทอง  พิมทอง
2. นายณัฏชัย  นาลาด
3. นายณัฐดนัย  นาลาด
4. นางสาวปิยะพร  สีที
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นางสาวกันณิกา  พรมหาลา
2. นายจักรกฤษ  ช่างเกวียน
3. นายณัฐพล  สลับแก้ว
4. นายบุญชัย  พิมพ์เห็ม
5. นางสาวศรัญญา  ศรีภูมิพรม
 
1. นางภัชรินทร์  อินทร์มณี
2. นายจีรชัย  แก้วผาบ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล   กลิ่นจันทร์
2. นายอาทิตย์  โคตรนรินทร์
 
1. นายองอาจ  แก้วอ้น
2. นางคัธรินทร์  ขุ่มด้วง
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ช้างทอง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองล้น
3. เด็กชายธนภูมิ  ภูมิประหมัน
4. เด็กชายธนากร  ศรีสะอาด
5. เด็กชายวิชัยรัตน์  ศรีฤทธิ์
6. เด็กชายอภิชาติ  สุขเกษม
7. เด็กชายอภิสิทธ์  โพธิ์ศรี
8. เด็กชายอิทธิพล  ชำนาญกิจ
 
1. นายไกร  มาลาแสง
2. นายสมัย  สายลาด
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงรวงข้าว  ทองเขียว
2. เด็กหญิงสิริกร  เคหัง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปานพูล
 
1. นางเยาวนิช   ทับทิมธงไชย
2. นางสาวศริพร  วุทธนู
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวจิตตานันท์  สุพรมอินทร์
2. นายณรงศักดิ์  พันธุ์ทาโฮม
3. นางสาวมลธิรา  สงัดรัมย์
 
1. นางสาววรพักตร  วรชัยพิทักษ์
2. นางวาสนา  ทองพูล
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  อะวะตา
2. เด็กชายชาญชัย  จันทะวิลัย
 
1. นางสาวนรารัตน์  แสงจันทร์
2. นายศุภกฤต  สุขะลี
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายวรเมธ  คลองผุย
2. นายสันติพงษ์  จ่าเลิศ
 
1. นายจิตรกร  กองลาแซ
2. นายนพรัตน์  ทองล้น
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายตะวัน  แก้วโบราณ
2. นายวนัส  อ่อนแพง
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. เด็กชายธนบดี  บุญลาภ
2. เด็กชายสมเกียรติ  ทวีสาร
 
1. นายนัฐวุฒิ  มูลทากรม
2. นายสุรศักดิ์  มีทาสา
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายสุริยา   ชำนาญ
2. นายเทพรัตน์   จันทร์หล่ม
 
1. นางเจษฎาวัลย์  จันทร์ศิริ
2. นายวสวัต  มีชิน
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  สิงทัน
2. เด็กหญิงอารยา  พรมพุทธา
 
1. นายพลกฤต  บุญอินทร์
2. นางสาวรำเพียร  น้อยเชียงคูณ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  สง่าโชคกุล
2. เด็กหญิงจันทร์นภา  ดำรงค์กูลสมบัติ
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นางสาวณัฐมน  คำขัน
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ชินรัตน์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พลซา
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
2. นายนนชัย  จันทร์กลม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายนฤนพ  สามพันเย็น
2. นายอนุสรณ์  คลังระหัด
 
1. นางสุพัตรา  สิงห์สถิตย์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นายธรากร  โสประดิษฐ์
2. นายเจษฎาวุฒิ  บุญหลาย
 
1. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
2. นายธีรวัฒน์  ศรีบัวรินทร์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายณัฐธนินท์  สอนนวล
2. นางสาวอภิญญา  พลเสนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์
2. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล  สุดสาว
2. เด็กหญิงปนัดดา  อิ่มสะอาด
3. เด็กหญิงพรรณลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นางสุกัลยา  ดานา
2. นางสาวกนกวรรณ  สุขใจ
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  เสงี่ยม
2. นางสาวน้ำทิพย์  ลื่นภูเขียว
3. นางสาวอนุธิดา  ผิวพรรณ์
 
1. นางสาวนุจรี  คำภูธร
2. นางวนิดา   สิมาชัย
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  ศรีดาหลง
2. นายธราวุฒิ  งามศรีธนภาค
 
1. นางสาวณัฐมน  คำขัน
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กชายกฤตยชญ์  แก้วก่า
2. เด็กชายธนเสฏฐ์  ศรีรัตน์ดา
3. เด็กชายอนุวัต  ป้องขัน
 
1. นายสหรัฐ  เต็มวงษ์
2. นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นายนันทพงษ์  คำปัด
2. นายภูมินทร์  สอนเรียง
3. นายวีระพงษ์  จุปะมะตัง
 
1. นายทวิชัย  ผาน้ำคำ
2. นายกิตติพงษ์  ทิพย์สุวรรณ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายปริวัฒน์   รัตนยา
2. เด็กหญิงพัชรี  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุจิมงคล
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวจิตตรา  รามศิริ
2. นายณัฐพล  นาวาสิทธิ์
3. นางสาวสุพัตรา  พงษ์ดี
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
2. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายนรมันติ์  กรรณลา
2. เด็กหญิงปวีณา  นามปัญญา
3. เด็กหญิงพิชญาพร  คำประทุม
4. เด็กชายภัทรบุญ  สิงสีทา
5. เด็กหญิงสุนิษา  นิลยอง
6. เด็กหญิงสุวรรณี  จันทรัตน์
 
1. นางสาวสุชาดา  แสงตาปัน
2. นางเสาวลักษณ์  ชูชื่น
3. นางสาวสิรินทรา  บุญประคม
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายจรรยาวัฒน์  รัตนเรืองศรี
2. นางสาวนุสรา  เสนาลา
3. นางสาววนิดา  วัฒนา
4. นายวุฒิชัย  ทุมพัฒน์
5. นางสาวศิริรัตน์  เสนาะเสียง
6. นายสายชล  พรมพลเมือง
 
1. นายสุพิน  พระสุนี
2. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
3. นางสาวลมณี  ประเมลัย
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีแป้น
2. เด็กหญิงจิราภร  สีสาวแห
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  วิชัยโคตร
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสุพรรณี  อ้อไธสง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. นางสาวภัทรวดี  พรมพิทักษ์
2. นางสาวสุภาทิพย์  แสงขาน
3. นายสุรไกร  ไชยลังกา
 
1. นางสลักจิต  ผลเรือง
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นายคฑาวุธ  กิ่งเพชร
2. นายมิตรชัย  ราคาแพง
3. นายสุริยา  สุติยะวัน
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นางอภิญญา  บุญโท
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวกรณิการ์  ต้นพนม
2. นางสาวดาวพระศุกร์  สุทธิสอน
3. นางสาวแคทรียา  พุทโธทา
 
1. นายอนันตพูล  บุญแก้ว
2. นายกิตติ  ชายศรี
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นายธีรภัทร์  โสกัณทัศย์
2. เด็กหญิงพิจิตรา  โลเชียงสาย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองทับไทย
 
1. นางคำไพย  กำพรม
2. นางกิติยา  คำมะณีจันทร์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวดี  เขจรศาสตร์
2. นางสาวปนัดดา  ครองยศ
3. นางสาวศศิพร  ศิริโชติ
 
1. นางกิติราภรณ์  จันทะวัน
2. นางกิ่งแก้ว  ศรีบุตร
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวระภา
2. เด็กหญิงปภัสรา  งอกงาม
3. เด็กหญิงวรรนิสา  นิราวัลย์
 
1. นางระเบียบ  โสดาศรี
2. นางดวงวิภา  ประโสทะนัง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณษา  แคนชัยภูมิ
2. นางสาวิกิติยา  คูณอาจ
3. นางสาวเพ็ญพิราภรณ์  ปากหวาน
 
1. นางกมลลักษณ์  ศุภอมรเรืองศรี
2. นางสำเภา  ทิพย์สุวรรณ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีนวล
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ภูแดง
3. เด็กหญิงอารียา  น้อยดี
 
1. นางระเบียบ  โสดาศรี
2. นางจิตรลดา  ดู่ป้อง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 1. นางสาวทับทิม  ต้นคำ
2. นางสาวบุษยา  จุตตะโน
3. นางสาวเสาวรัตน์  ศรีนนสุข
 
1. นางอภิญญา  บุญโท
2. นางขวัญชนก  บุญประคอง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงษ์นาวิน  ดินแดน
2. เด็กหญิงรจนากร  จันทร์ดิษฐ์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ชนะสะแบง
 
1. นายสุพิน  พระสุนี
2. นางสาวสมจิตร  ใจเอื้อ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ภูมิกระจาย
2. นายศุภกฤษฎิ์  ต่อฤทธิ์
3. นายเกียรติศักดิ์  พรมประโคน
 
1. นางเมธาวี  พามี
2. นายอนุรักษ์  พันธุ์กวี
 
82 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ลา
2. เด็กหญิงศิราณี  ศรีหงษา
3. เด็กหญิงสุภาไล  บางประภา
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
2. นางสาวจุฑารัตน์  พลนามอินทร์
 
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม 1. เด็กชายวงศธร  เอี่ยมผ่อง
 
1. นางฌารินี  ทองมี
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญประคม
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
 
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  อินอ่อน
2. เด็กชายสัมภิชา  ยางยุทธุ์
 
1. นางจีระนันท์  พิมพุฒิ
2. นายธีระ  แก้วปัตตา
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. เด็กชายธีระพลรัตน์  รัตนะ
 
1. นางสาววนิดา  ติสวัสดิ์
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายวัชระ  แสงเดือน
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ
 
88 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูหลวงวิทยา 1. นายพีระพล  จันทร์มูล
 
1. นายจีรชัย  แก้วผาบ
 
89 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 1. นายอภิศักดิ์  แก้วพิภพ
 
1. นายอภิชาติ  สอนสุภาพ