หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 6 พ.ย. 2558 13.30-16.30
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 6 พ.ย. 2558 13.30-16.30
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 6 พ.ย. 2558 10.00-12.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 6 พ.ย. 2558 10.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ห้องศิลปะ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ห้องศิลปะ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ห้องศิลปะ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ห้องศิลปะ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ห้องศิลปะ 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ห้องศิลปะ 6 พ.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 9.00-10.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 9.00-10.00
3 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 9.00-10.00
4 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 10.00-12.00
5 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 10.00-12.00
6 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 10.00-12.00
7 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 10.00-12.00
8 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 13.00-14.30
9 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 13.00-14.30
10 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 13.00-14.30
11 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โรงอาหาร 6 พ.ย. 2558 13.00-14.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 5 ห้อง 516 6 พ.ย. 2558 9.00-15.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 5 ห้อง 515 6 พ.ย. 2558 9.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง com 2 6 พ.ย. 2558 9.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง com 3 6 พ.ย. 2558 9.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง com 3 6 พ.ย. 2558 9.00-14.00
4 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 927 6 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง 927 6 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
6 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง com 2 6 พ.ย. 2558 9.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
2 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
3 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ชั้นล่างอาคาร 9 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558 9.00-12.00
5 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ลานอเนกประสงค์ 6 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ชั้นล่าง อาคาร 9 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ชั้นล่าง อาคาร 9 6 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 6 พ.ย. 2558 9.00-15.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 6 พ.ย. 2558 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง com 6 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง com 6 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อาคาร 9 ชั้น 2 ห้อง com 6 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]