หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-lei3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพรนรินทร์ คำบุญเกิดพระแก้วอาสาวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายไพรแก้ว รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายชัยทัต จันโทภาศโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวพรนรินทร์ คำบุญเกิด โรงเรียนพระแก้าอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพรแก้ว รัตนไตรศรีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร แสนบุดดาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายโชคชัย สุขผลโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวรานนท์ วังคีรี โรงเรียนภูเรือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวุฒิชัย พรมใจโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวรานนท์ วังคีรี โรงเรียนภูเรือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายวุฒิชัย พรมใจโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ มูลทรา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางประภาวรรณ สุขทองสาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ มูลทรา โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาวรรณ สุขทองสาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เต็มบุญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี กันธุโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริสุดา คณะศิริวงษ์ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐศักดิ์ ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวรวิทย์ เมืองก้อนโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบล จันทะสีโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางเสาวรี เที่ยงตรงโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงค์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์ โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์ โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์ โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์ โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาลโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนะพัฒน์ ทองภูบาล โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้ม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนกรรมการ
5. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา ทุมสงครามโรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นายพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเบญญาภา ทุมสงคราม โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ลาภหลายโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสิริมา ประสมทรัพย์โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางนวรัตน์ วรรณทองสุขโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายพีระพงษ์ กองสิงห์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอาภาภรณ์ ศรีวิชาโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ สมอุปฮาด โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพีรพล สารมโนโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ แลบัวโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสันธิเวชช์ มงคลชัย โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคเชนท์ นาคสุวรรณโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจงกล สร้อยคำ โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางพัชรี อุ้ยเลิศโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นางศิริพร กุวังโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมีโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริพร ตาริยะ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางจงกล สร้อยคำ โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางสาววีรวรรณ จันอักษรโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ทิพรสโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
3. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
3. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒน์นรี แสนบริสุทธิ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
5. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
3. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการ
4. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงกลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงกลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงกลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธรรมรัตน์ จิตรประเสริฐโรงเรียนเชียงกลมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกชพร มณีพงษ์โรงเรียนท่าลี่วิทยากรรมการ
3. นายองอาจ เกตะวันดีโรงเรียนเลยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณนิภา สามศรีโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางสาวพนมพร แสงขาวโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชพงษ์ พรหมจักรโรงเรียนบ้านนาหมูม่นประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุรภา ยศปัญญาโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นกรรมการ
4. นายเทียนชัย งาสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาทองกรรมการ
5. นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมีโรงเรียนบ้านโป่งชีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยังโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยังโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยังโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยังโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนัยนา ยิ้มชื่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางอุไร บงแก้วโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนัยนา ยิ้มชื่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางอุไร บงแก้วโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยังโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายเรืองชัย ราชพัฒน์โรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพชรสยาม แพงจันทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ คนยังโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
4. นายอภิรัตน์ พรหมรักษาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นายมนัสโชค นาราศรีโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมนัสโชค นาราศรีโรงเรียนนาแห้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
5. นายนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนัยนา ยิ้มชื่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางอุไร บงแก้วโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนัยนา ยิ้มชื่นโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นางอุไร บงแก้วโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
4. นางสาวสังวาลย์ สุวรรณสิงห์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
5. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสากรรมการ
4. นางกรีไบ พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสากรรมการ
4. นางกรีไบ พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิตย์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญหทัย อินมาโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
3. นายนรเศษฐ์ แสนประสิทธิ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นางกรีไข พรหมรักษาโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา เจริญทอง โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางอัมพร สีหะวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางญาณี ชัยพันธ์โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา เจริญทอง โรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการ
3. นางอัมพร สีหะวงษ์โรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
4. นายประภากร วังคีรีโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
5. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาววิจิตรา กรมทองโรงเรียนวังโพนงามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา วงคำโสมโรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผาโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
4. นายณัฐพล อนุมาตย์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ แก้วแย้มโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสิวาติราช อุปพงศ์โรงเรียนภูเรือวิทยากรรมการ
3. นางพรสุข เนียมอินทร์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยากรรมการ
4. นายปริญญา วงษ์นอกโรงเรียนนาแห้ววิทยากรรมการ
5. นายสกัณฑ์ ทันศึกโรงเรียนวังโพนงามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]