หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอภิพันธ์ จันทศร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
2 นายผดุงศักดิ์ แก้วสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
3 นางนัยนา ยิ้มชื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
4 นายสมศักดิ์ มูลทรา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
5 นางนาถชญา อังศุเดชาไชย ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
6 นางจิราภรณ์ มูลทรา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
7 นายประจวบ สีหะ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
8 นางศรีวิไล ประทุม ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
9 นายประทีป ศรีวารี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
10 นางสาวนภาพร อินทร์ตะ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
11 นายอัมพร วิจิตรปัญญา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
12 นางสาวพิมลจิต สิงห์สถิต ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
13 นางสาวศิริพร ตาริยะ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
14 นางญาณี ชัยพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
15 นางเสริมจิต ศรีวารี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
16 นางสาวพรทิพย์ เชื้อบุญมี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
17 นายไพรแก้ว รัตนไตรศรี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
18 นางสาวจารุวรรณ สิงห์สถิต ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
19 นางพัชรา พิทักษ์สฤษดิ์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
20 นางจุฬาลักษณ์ บุญพรหม ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
21 นางอาภรณ์ รัตนไตรศรี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
22 นางกมลพร อุประ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
23 นายภานุวัฒน์ พรหมรักษา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
24 นายอภิวัฒน์ พรหมรักษา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นางกฤติมา แรมลี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางเดือนเพ็ญ คุ้มภัย ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายธงชัย รักษามั่น ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางยุพยงค์ แสงพรม ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นางนิศรา รักษามั่น ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นางศิริขวัญ พฤกษาหอม ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นางนุชจรีภรณ์ จันทศร ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายสุเมธ แก้วแย้ม ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นางชิณีนินท์ อินปาน ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวญาณิศา เสนานุช ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวพีรดา บุญเชิด ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นางณัฐวดี พรหมรักษา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายเอกลักษณ์ ราชพรหมมา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นางสาวพนมพร แสงขาว ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางเสาวรี เที่ยงตรง ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายมนตรี วังพิลา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวศุภมาศ ศรีบุตตา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นางสุภนิดา นาราศรี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวสิริลักษณ์ แถวอุทุม ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางสาวเด่นนภา ยอยบุปผา ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวกนกวรรณ จำปาศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสาวจุรีพร บุญสุข ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวสุนีย์ ดำทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นางสาวอุทุมพร ภูเงิน ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางจุไรรัตน์ มชะศรี ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นางสาวศิริพร สอนสิงห์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายพีระพงษ์ กองสิงห์ ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวยุวดี โสกัณฑัต ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางสาวศิริกัล บุญไทย ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
54 Miss Kate Manalo Garcia ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
55 Miss Jane Nicolete Fabian Santos ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
56 Miss Zhang Min ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
57 Miss Shu Yinka ครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายณรงค์ เนตรผง พนักงานพัสดุ 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายบัวไล คำสุระ ช่างไฟฟ้า 4 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางวาสนา แก้วบุญตา พนักงานบริการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางศุภลักษณ์ ศรีเสื่อม พนักงานบริการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายประเมิน นนทะโคตร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายกิตติคุณ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางสาวปฏิญา บุญประสพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวกฤษณา อุตมะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายจุฑานนท์ โพธิวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางสาวดาวเรือง วงษ์สามหมอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นางสาวภัทรนิดา บึงลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายธนกร เคหารมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นายสาวประภาวดี ศรีทับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางสาวอริสอน สง่ารี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางสาวลลิตา พรหมรักษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางสาวกมลทิพย์ สอนทน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสาวพรทิพภา บุญมาไชย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางสาวยอดมณี ศรีธรรมมา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นางสาวรัตน์ติพร วารีย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นางสาวสุวรรณา จงจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นางสาวอภิชญา ปัญญาทรัพย์ไพศาล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นางสาวจันจิรา สีหะวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นายอิทธิภู กองพอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นางสาวนุจรี สมศรีแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางสาวปรียาพร ศรีเกตุ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นายตะวัน สมบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นายวรุตพงศ์ พรมพลเมือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นายอธิวัฒน์ โสประดิษฐ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นายจักรวาล กุลสิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางสาวชัชชญา จันทิมา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต ๑๙ คณะกรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]