รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษา
2. เด็กชายนนทชัย  ชาเชียงตุง
 
1. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายนวพล  พรมมานอก
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  ประจวบมอญ
 
1. นายโชคชัย  สุขผล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวดวงพร  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวพรสุดา  สิบโท
3. นางสาวมลธิดา  โสประดิษฐ
4. นางสาววราภรณ์  ศรีชมษร
5. นางสาววิตญา  โสประดิษฐ
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นางสาวธารารัตน์  ศรีบุรินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคีตวัตน์  จักรทุม
2. นายชโยดม  ศรีบุรินทร์
3. นายตนุภัทร  สุธงษา
4. นายประจักษ์  พงสิมมา
5. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพระจันทร์
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นายนฤเบศร์  ขันตีชู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกิริยา  โสประดิษฐ์
2. เด็กชายพงศกร  อันทะปัญญา
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นายประสิทธิ์  ไชยราช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  มูลหล้า
2. นายประกิต  อรรคสูรย์
 
1. นางประภาวรรณ  สุขทองสา
2. นายธีรพล  สายหลักคำ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายสุภัชชัย  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์  วันหากิจ
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  ไผ่โสภา
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคุณากร  วังคีรี
 
1. นายศตวรรษ  ถวิลคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายปิยะ  ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายอนิวัตร์  ปัสล้าง
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันสง่า
 
1. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเทวฤทธิ์  แถวอุทุม
 
1. นายศตวรรษ  ถวิลคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงลักษณพร  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงสุกัญยา  กันยาสน
 
1. นายศตวรรษ  ถวิลคำ
2. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  บัวระภา
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายวรัตถ์  เนตรแสงศรี
 
1. นายศตวรรษ  ถวิลคำ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  กาวิน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คำมานิตย์
3. เด็กชายวุฒินันท์  วังคีรี
 
1. นายศตวรรษ  ถวิลคำ
2. นางสาวอุบล  จันทะสี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายขุนพล  เนตรแสงศรี
2. นายคามิน  สีหะวงษ์
3. นายปริญญา  ปัญญาคำ
 
1. นายวรวิทย์  เมืองก้อน
2. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวพัชรา  ประสมทรัพย์
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายเมธา  จันทะวงษ์
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  พรหมรักษา
2. เด็กชายพงศกร  พิมพ์เสนา
3. นางสาวสุพัตรา  สีหาคลัง
4. นายเมธา  จันทะวงษ์
 
1. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ
2. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร
3. นางนิตยา  ลาภหลาย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจักร์กฤษ  รองชัย
2. นายชนะศักดิ์  ศรีบุรินทร์
3. นายชนายุทธ  สิงห์ลอ
4. นายณัฐวุฒิ  ทองปั้น
5. นายทีปกร  ชาญชวพันธ์
6. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
2. นางเบญญาภา  ทุมสงคราม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุภาษิ
2. เด็กหญิงกันญารัตน์  คงคา
3. นายกิตติภพ  แก้วปิ่นตา
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีพันดอน
5. นายจีรวัฒน์  วังคำ
6. นางสาวจุฑามาศ  กันยาประสิทธิ์
7. นางสาวฉัตรสุดา  พิมพ์สีทอง
8. นางสาวณัฎฐา  กันยาประสิทธิ์
9. เด็กชายณัฐกร  สิงห์สถิตย์
10. เด็กหญิงทัศนีย์  อัคคีสำโรง
11. นางสาวธนภรณ์  จันทร์ศรี
12. นางสาวธิดารัตน์  สิงห์สถิตย์
13. เด็กหญิงนริศรา  วังคีรี
14. นายปัญจกร  โสประดิษฐ์
15. นายพงศ์นริศร์  นนทะโครต
16. เด็กชายพชรพล  เหมือนอินทร์
17. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีวิไล
18. นางสาวพิมพิรา  โกศรีวงศ์
19. นางสาวมาลัย  แก้วเกษศรี
20. นางสาวมินตรา  นนทะโครต
21. เด็กชายยุทธิชัย  คลังนาค
22. นางสาวยุพา  ปรึ่มพิมาย
23. นางสาวรัฐษา  ศรีบุตรตา
24. นายร่มธรรม  ศรีณรงค์ฤทธิ์
25. นางสาววรรณนิภา  มุสิกสาร
26. นางสาวศรัญญา  ราชอินตา
27. นางสาวศิริพร  ทับทิมจันทร์
28. นายสมโพชน์  พรหมรักษา
29. นางสาวสิรินทิพย์  ทวยเที่ยง
30. เด็กหญิงสิริมนต์  วงษ์จันทร์
31. เด็กหญิงสุดธิดา  ใจคำ
32. นางสาวสุรัญญา  สุวรรณชาติ
33. นายสุวิทย์  เชื้อบุญมี
34. นางสาวอทิตยา  ปรึ่มพิมาย
35. นายอนันตชัย  คำแก้ว
36. เด็กหญิงอังศุวีย์  หวังสร้างสกุล
37. นายเดโชชัย  เอกรุ่งโรจน์
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
2. นางนุชจรีภรณ์  จันทศร
3. นางสาวกนกวรรณ  จำปาศักดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายทิชานนท์  บุญอภัย
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย   นันทา
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  คงคา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวมานัสษา  คำเนียม
 
1. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงราช
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายเกริกไกร  ระบือสันเทียะ
 
1. นายสิวาติราช  อุปพงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  คงคา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวนารี  วังคีรี
 
1. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายกัมปนาท  เรืองใสส่อง
 
1. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกันญารัตน์  คงคา
 
1. นายสุเมธ  แก้วแย้ม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงราช
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายปัญจกร  โสประดิษฐ์
 
1. นางนุจรีภรณ์  จันทศร
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กหญิงวิสุดา  สีหะสุทธิ์
 
1. นางพรสุข  เนียมอินทร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวนารี  วังคีรี
 
1. นายวุฒิชัย  พาแก่ดำ
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวจิลาพร  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวชลิตา  ศรีทานนท์
4. เด็กชายธนกร  จงใจกลาง
5. นายธนดล  สิงห์เดชะ
6. นางสาวปวีณา  ศรีบุรินทร์
7. เด็กชายราศี  สงครามมา
8. นายอภิเชษฐ  เดชเสน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงชนรดา  จันทร์นุ่ม
2. นายธนากร  โบราณมูล
3. นางสาวพรวิมล  สารพันธ์
4. นางสาววรรณพา  กันหาอาจ
5. นายวรากร  สุทธิประภา
6. นายวัชรกิตติ  มีเล่ห์
7. เด็กหญิงวีร์สุดา  ศรีบุญเรือง
8. นายสิรภพ  เทพวันดี
9. นายสุทธิพงษ์  สุทธิ
10. นางสาวสุพิชา  วันทองสุข
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ดงเย็น
2. นายปรัชญา  สีหะสุทธิ
3. เด็กหญิงสายหมอก  สุธงษา
4. เด็กหญิงสุภาพร  โสประดิษฐ์
5. นางสาวอมรรัตน์  เขื่อนเชียงสา
6. เด็กหญิงเมธิกา  จันศรีอ่อน
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีวิชา
2. นางสาวนวรัตน์  วรรณทองสุก
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จันอุทะ
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กุลศิริ
4. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ซ้อนจันดี
5. นางสาวปทุมทิพย์  นนทะโคตร
6. นางสาวลักษณา  แสงเรืองเดช
7. เด็กหญิงวราพร  ชัยสถาน
8. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีแย้มภักดิ์
9. นางสาวสนธยา  ตันตุลา
 
1. นางนัยนา  ยิ้มชื่น
2. นางเสาวรี  เทียงตรง
3. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
3. นางสาวธัญยธรณ์  มาแก้ว
4. นางสาวปทุมทิพย์  นนทะโคตร
5. นางสาวลักษณา  แสงเรืองเดช
6. เด็กหญิงวราพร  ชัยสถาน
7. นางสาววิไลวรรณ  พลกูล
8. นางสาวศิริยากร  บุดดาหาร
9. นางสาวสนธยา  ตันตุลา
 
1. นางนัยนา  ยิ้มชื่น
2. นางเสาวรี  เทียงตรง
3. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. เด็กหญิงกรรณิกา  จันอุทะ
3. นายกิตติพศ  พิลากุณ
4. นายจักรพงษ์  ฝ้ายอิ่ม
5. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กุลศิริ
6. นายณัฐวุฒิ  ทรงพุฒิ
7. เด็กหญิงทิพย์เกสร  ซ้อนจันดี
8. นางสาวธัญยธรณ์  มาแก้ว
9. นางสาวปทุมทิพย์  นนทะโคตร
10. นายปัตพงษ์  เขตสถาน
11. นายภูมินทร์  ศรีบุตรตา
12. นางสาวลักษณา  แสงเรืองเดช
13. เด็กหญิงวราพร  ชัยสถาน
14. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีแย้มภักดิ์
15. นางสาวสนธยา  ตันตุลา
16. นายอภิสิทธิ์  ศรีธรรมมา
 
1. นายผดุงศักดิ์  แก้วสังข์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  สาจักร
2. นางสาวกาญจนา  พิมพ์เสนา
3. นายจักรพงษ์  ฝ้ายอิ่ม
4. นายชิษณุพงษ์  หงส์ใจ
5. เด็กหญิงณัฐฐธิดา  กุลศิริ
6. นางสาวธัญยธรณ์  มาแก้ว
7. นางสาวปทุมทิพย์  นนทะโคตร
8. นางสาวลักษณา  แสงเรืองเดช
9. เด็กหญิงวราพร  ชัยสถาน
10. เด็กหญิงวิมลรัตน์  มีแย้มภักดิ์
11. นางสาววิไลวรรณ  พลกูล
12. นางสาวศิริยากร  บุดดาหาร
13. นางสาวสนธยา  ตันตุลา
14. นายสุทธิพงษ์  ทิพโสต
15. นางสาวสโรชา  เสนานุช
16. นายเริงรัก  ฤทธิศักดิ์
 
1. นายผดุงศักดิ์  แก้วสังข์
2. นางเสาวรี  เที่ยงตรง
3. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายจิตรินทร์  ศรีบุรินทร์
2. นายนันท์วัฒน์  บุตรพรม
3. นายพงศกร  กองอุดมกิจ
4. นายภัชกร  วังคีรี
5. นายภัทรพล  ศรีบุรินทร์
6. นายภัทรพล  วงษาราช
7. นายศุภวิชญ์  จันทร์ประเสริฐ
8. นายสุชานันท์  วังคีรี
 
1. นายพงศธร  แสงอาวุธ
2. นายวีรชาติ  สมอุปฮาด
3. นายศตวรรษ  ถวิลคำ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นายฐิติวัฒน์  พิลึก
2. นายณัฐชัย  เสนานุช
3. นายวิทยา  วันทองสุข
4. นายวุฒิชัย  พิมพ์เสนา
5. นายอานนท์  การด
6. นายเจตนิพัทธ์  สุวรรณชาติ
 
1. นางนิตยา  ลาภหลาย
2. นางสาวพรรณนิภา  สามศรี
3. นายสกัณฑ์  ทันศึก
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกฤตยวรรณ  สุวรรณสิทธิ์
2. นางสาวปรารถนา  ภักดี
3. นางสาวอทิตยา  สุทธิ
 
1. นางญาณี  ชัยพันธ์
2. นางยุพยงค์  แสงพรม
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  สารมะโน
2. นางสาวชุณีพร  เรืองใสส่อง
3. นางสาวปภาอร  วัฒนปชาโชติ
 
1. นางสาวศิริพร  ตาริยะ
2. นางสาวพรทิพย์  เชื้อบุญมี
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นายพัฒนมงคล  เหมือนศรีชัย
2. นางสาวอารีวรรณ  นาคนชม
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  จันโทมา
2. เด็กชายธนกร  วลีเจริญพงษ์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชนาทิป  หอมทรัพย์
2. นายเจษฏาพร  สิงห์สถิตย์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางสาวพนมพร  แสงขาว
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายสุรัตน์  บุราณ
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นางสาวปวีณา  วงษ์ศิริ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายอิทธิพัทธ์  กองพอด
2. นายเจษฏา  นวลตาล
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นายอิทธิภู  กองพอด
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สารมโน
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายนภัส  บุญเกิด
2. เด็กชายเมธี  ยิ่งยงวัฒนกิจ
 
1. นางดาวใจ  ทำทิพย์
2. นางสาวศิริญา  สุปัญญา
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กชายสัญญา  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์สถิตย์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวปิยวรรณ  เนธิบุตร
2. นางสาววรรณวิภา  จำปาจวบ
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายกัมปนาท  เพียรวิทยา
2. นางสาวผกาวัลย์  เขจรสิทธิ์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายฐิติขันธ์  วังคำ
2. นายปิติพงษ์  สถิตย์
 
1. นางสาวพนมพร  แสงขาว
2. นางสาวเด่นนภา  ยอยบุปผา
 
61 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. นางสาวนุชจิพร  จันทะคุณ
2. นายสุกฤษฏิ์  สีหะวงศ์
3. นางสาวอภิญญา  สิงห์รักษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  แสนบริสุทธิ์
2. นางพัฒน์นรี  แสนบริสุทธิ์
 
62 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นางสาวปานชีวา  วังคีรี
2. นางสาวศศิวิมล  จำปานิล
3. นางสาวอัญชลี  ศรีทานนท์
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้วยาศรี
2. นางสาวปวีณา  วงษ์ศิริ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายณัฐชา  อรรคสูรย์
2. นายนันทวัฒน์  โกษาจันทร์
 
1. นายวีรวัฒน์  บุตรดา
2. นางสาวศิริญา  สุปัญญา
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายคณิศร  วันทองสุข
2. นายณัฐชนน  เหมือนแก้ว
3. นายทนงศักดิ์  วงศ์ชมภู
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายสันธิเวชช์  มงคลชัย
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. นายปฏิภาณ  สุวรรณชาติ
2. นายอธิคม  ดีสุทธิ
3. นายอิงครัต  เพียคำลือ
 
1. นายสมบูรณ์  คนยั้ง
2. นายยุทธนา  บุดดา
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายชาญชล  เนตรแสงศรี
2. นายตรีเนตร  ละลึกถึง
3. นายไกรษร  เนตรแสงศรี
 
1. นายคเชนทร์  นาคสุวรรณ
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวธนาภรณ์  เพียยศ
2. นายพงษ์นฤทธ์  นนทะโครต
3. นายอนุวัฒน์  ศรีชามก
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  กมลรัตน์
2. นางสาวณัฐมล  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทะคุณ
4. เด็กหญิงรัชรินทร์  ศรีบุ
5. นายอติชาด  แสงรัตน์
6. นางสาวเจนจิรา  จันอุตสาห์
 
1. นางขวัญหทัย  อินมา
2. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
3. นางสาวนุชนาถ  ยศปัญญา
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กัลยาลักษณ์
2. นางสาวฐิติพร  รักประสงค์
3. นางสาวประภาศิริ  สุขเสริม
4. นางสาวปวีณา  อาจคำชัย
5. นางสาวพิมพ์ผกา  วันทองสุข
6. นางสาวเบญจาวรรณ  ราชอินตา
 
1. นางสาวศรีวิไล  ประทุม
2. นางสาวพิมลจิต  สิงห์สถิตย์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โม้หิน
2. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เขื่อนสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสุกัลยา  ตันตุลา
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นางสาวสิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายบุญทวี  อัครสูรย์
2. นางสาวพิมพิศา  เนตรแสงศรี
3. นางสาวอารยา  เครือหงษ์
 
1. นายอภิรัตน์  พรหมรักษา
2. นายเอกลักษณ์  ราชพรหมมา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. เด็กชายดัสกร  ทองสุข
2. เด็กชายวิชชากร  สารมะโน
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ศรีบุตรตา
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 1. นายพงษกร  พลวัน
2. นายศราวุธ  เนตรแสงศรี
3. นายอภิวัช  เนตรแสงศรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  แสนประสิทธิ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแห้ววิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยศปัญญา
2. เด็กหญิงมัณฑณา  จันทะคุณ
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  นามปัญญา
 
1. นางสาวธัญญรัศท์  สุภษร
2. นางขวัญหทัย  อินมา
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวกาญญาลักษณ์  ทุมมาลา
2. นางสาววิลาภรณ์  วงค์มานิตย์
3. นางสาวเจตศราภรณ์  โสดา
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวนริศรา  วังคีรี
2. เด็กหญิงปนัดดา  จันทะแพง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรีชามก
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์สถิตย์
2. นางจุไรรัตน์  มชะศรี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาวพรนภา  เชื้อบุญมี
2. นางสาววนิดา  พรหมวัน
3. นางสาวศยามล  แก้วมูล
 
1. นางกรีไข  พรหมรักษา
 
78 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. เด็กหญิงดอกรัก  พรมมาวัน
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สีกุม
3. เด็กหญิงศิริกันญา  ผัดเหวิ้น
 
1. นางจงกล  สร้อยคำ
2. นางสาวอาทิตยา  เจริญทอง
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายพลวัต  วงศ์ดี
 
1. นายพงศธร  แสงอาวุธ
 
80 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเรือวิทยา 1. เด็กชายชญญนนท์  เขาลาด
2. เด็กชายสมบูรณ์  แนวบุตร
 
1. นายพงศธร  แสงอาวุธ
 
81 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายชัยรัตน์  จันทร์ที
 
1. นายพีระพงษ์  กองสิงห์
 
82 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 1. นางสาววรรณวิษา  นนทะโคตร
 
1. นายพีระพงษ์  เนธิบุตร