หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   2 พ.ย. 2558   3 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 654 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 7 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
2 655 อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 6 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
3 656 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 8 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
4 657 เขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
5 658 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 7 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
6 659 ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
7 660 กล่าวสุนทรพจน์ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 6 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
8 661 กล่าวสุนทรพจน์ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 1 ห้อง 8 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
9 662 แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) ประเภททีม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 2 ห้อง 4 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
10 663 แต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันทร์) ประเภททีม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 5 ชั้น 3 ห้อง 4 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 พ.ย. 2558 13.00-15.00
2 651 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 2 พ.ย. 2558 13.00-15.00
3 652 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 653 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ศูนย์กีฬา 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 691 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร ห้องประชุม 1 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 692 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร หอประชุม 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 1 ห้องโสต ฯ ชั้น 2 ห้อง 121 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
2 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้องจริยธรรม ชั้น 3 ห้อง 531-532 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 664 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 665 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
5 666 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง โรงจอดรถ หน้าอาคาร 5 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
6 667 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ห้อง โรงจอดรถ หน้าอาคาร 5 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
7 668 เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 514 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
8 669 เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง 513 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00
9 670 สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้อง แนะแนว 2 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 1 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 3 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 4 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารเรียน ศิลปะ ห้อง 1 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 5 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารเรียน ศิลปะ ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
14 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
15 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
16 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
17 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
18 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
19 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
20 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
21 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
22 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
23 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
24 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
25 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
26 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
27 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
28 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ซุ้มเวทีข้างอาคาร2 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
3 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี ห้อง พิธีเปิด 2 พ.ย. 2558 08.30 เป็นต้นไป
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร พิธีเปิด ห้อง หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558 08.30 เป็นต้นไป
7 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558 หลังพิธีเปิดงาน เป็นต้นไป - 12.00 น
8 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558 หลังพิะีเปิดงาน เป็นต้นไป -12.00 น

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 671 การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
2 672 การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
13.00-16.00
3 673 เล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 21
09.00-12.00
4 675 กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 316 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.00
5 676 กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 18
10.00-16.30
6 677 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
10.00-12.00
7 678 ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมแก้วกินรี 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
10.00-12.00
8 679 Multi skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
10.00-16.00
9 680 Multi skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
10.00-16.30
10 681 ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง MEP Meeting Room 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
10.30-16.00
11 683 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
12 684 ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-16.00
13 685 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Testing ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
10.00-16.00
14 686 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Testing ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 17
10.00-16.00
15 687 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
16 688 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
13.00-16.00
17 689 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
18 690 การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 2 พ.ย. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร สนามฟุตบอล ห้อง ทิศเหนือของสนามฟุตบอล 2 พ.ย. 2558 08.30 - 12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร สนามฟุตบอล ห้อง ทิศเหนือของสนามฟุตบอล 2 พ.ย. 2558 08.30 - 12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคารห้องสมุดสารานุกรม ชั้น 3 ห้อง 133 , 134 , 135 2 พ.ย. 2558 08.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง Com2 2 พ.ย. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง Com1 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง Com2 2 พ.ย. 2558 09.00-14.00
4 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง Com2 2 พ.ย. 2558 09.00-14.00
5 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารหอสมุด ห้อง Resource Center 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้อง Com1 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารหอสมุด ห้อง ห้อง Resource Center 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ห้อง ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ห้อง ใต้ถุนอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชั้นล่างอาคาร 1 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชั้นล่างอาคาร 1 2 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล บริเวณหน้าอาคาร 3 2 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หน้าอาคารชั่วคราว 2 พ.ย. 2558 09.00 - 11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชั้นล่างอาคาร 4 2 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชั้นล่างอาคาร 4 2 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ชั้นล่างอาคาร 4 2 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร 1 ชั้น 2 ห้อง 4 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร 1 ชั้น 2 ห้อง 5 2 พ.ย. 2558 09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร อาคาร 4 ห้อง 2 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร หอประชุมใหญ่ 2 พ.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนมุกดาหาร ห้องปฏิบัติการดนตรี 2 พ.ย. 2558 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]