หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mdh3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายพัฒนะเทพ จันทรสาขาผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอันติกา กลางประพันธ์ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ คำผาสุขครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
4. นางอนุรี อุ่นทะยาครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ศรีเมืองครูโรงเรียนคำสร้อยพืทยาสรรค์กรรมการ
6. นางวิภารัตน์ สินพูลครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางชุกันดา เดชแพงครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
8. นางอรัญญา ช่วยวัฒนะครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
9. นางกัญญาลักษณ์ สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
อ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6
1. นายทศพล อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรธิวา มากมูลดีครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางพิชาพร พรหมกสิกรครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางยุวชน ปากหวานครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาลครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
6. นางพัฒนา มายูรครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
7. นายนันทวัฒน์ เสนาช่วยครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
8. นายณรงค์ นาฤทธิ์ครูโรงเรียนคำสร้อยพืทยาสรรค์กรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ สายเชื้อครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ ใจตรงรองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณ ศรีภักดีครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางประไพพิศ อ่อนตามครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวปฏิพร จิตรามาตย์ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ วังคะฮาตครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริณี สานุศิษย์ครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
7. นางสาวฤทัยรัตน์ คำนนท์ครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
8. นางสาวเบญจพร พิกุลศรีครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
เขียนเรียงความและคัดลายมือ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6
1. นายสำเร็จ แสนโสมรองผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมารศรี เมืองโคตรครูโรงเรียนคำอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล วุฒิพรหมครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวชไมพร จิตจักรครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางลำดวน ทองผาครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
6. นางอังศุมิณย์ พรหมรินทร์ครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายบุญสง่า กลางประพันธ์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางจารุวรรณ ใจศิริครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายจงศักดิ์ ทิมารองผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสอางทิพย์ เพชรานนท์ครูโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางวนาพรรณ ผิวบางครูโรงเรียนคำสร้อยพืทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชิษณุชา ชัยทุมครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางสาวศรัญญา คำจวนจันทร์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายสมพงษ์ วงหารครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นางจิรวัฒน์ คำมุงคุณครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
8. นายปรีชา จันหาครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6
1. นางกนกนุช เขียวเขินรองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศรีอัมพร นิ่มมุกดาครูโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางคำพา สลางสิงห์ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นายทิวากร บุญใหญ่ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางลัดดา สิริพัฒน์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวกัลยา วิเศษศรีครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นางสาวอุทิน ใจมั่นครูโรงเรียนคำอีวิทยาคารกรรมการ
8. นางพนิดา พิพัฒน์ยานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
กล่าวสุนทรพจน์ ประเภทเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ จันทรสาขาครูโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา เสียงเสนาะครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดีครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายประกิจ สาธุชาติครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิพันธ์ พันธุกุลครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวกันต์ชนก นาโสกครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
กล่าวสุนทรพจน์ ประเภทเดี่ยว ม.4-ม.6
1. นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังษีครูโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางใจทิพย์ สุยะราครูโรงเรียนคำสร้อยพืทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา สุวรรณไตรย์ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานต์พิชชา สุริเตอร์ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสถาพร ชาวนาครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวจีรพร ไชยบันครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นายเรืองฤทธิ์ เรืองศาสตร์ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ) ประเภททีม ม.1-ม.3
1. นางอารยา อุ่นอารีย์กุลครูโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ดนัย โคตรภักดีครูโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิธิวดี ยืนยงครูโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนฤมล เมษาครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวยุภาวรรณ ไสสีครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
แต่งบทร้อยกรอง (อินทรวิเชียรฉันทร์) ประเภททีม ม.4-ม.6
1. นางกอแก้ว สีสมบาครูโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ กิ่งมะลิครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ช่องวารินทร์ครูโรงเรียนคำสร้อยพืทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพิมพร พิรักษาครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางวิภาวี อินลีครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวณัฐชยา โชคบัณฑิตครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายณรงค์ฤทธิ์ เสียงเสนาะครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ เมืองโคตรโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์บังอร ใจบุญโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ อาจวิชัยโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายเศรษฐา สลางสิงห์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางฑิฆัมพร กฤตาคมโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวทัศนาวลีย รอบคอบโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นายวิรวุฒิ แสนโสมโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
8. นางมชุณี อินบุญนะโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
9. นายอนุชา บุรัตน์โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายเฉลิม พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
11. นางสาวนันทิยา พรมทาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
12. นายธีระศักดิ์ คนตรงโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
13. นางงามตา กฤตาคมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
14. นายบุญดี โงชาฤทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวฉันทนา นามวงษาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายคนิม เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายผดุง ชุมแวงวาปีโรงเรียนดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพรวรรณ ผิวขำโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นางประภาศรี พรทองโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายอุดร ไชยโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายอภิชาติ ปากดีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ อักษรศักดิ์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอนัญญาพร นาโสกโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุมลทา ผิวขำโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางสายสมร อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
11. นางปิยะวรรณ นาริตโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
13. นางสาวนริศรา แสนสุขโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
14. นายประเด็จ ชมพุดโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเนรมิต กฤตาคมโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมีชัย เกตุจุนาโรงเรียนคำบกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุญศรีโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายปัญญา สวัสดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางชนานันท์ จะตุคะมาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาววรรณิศา อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีมานิตย์ บัวใหญ่โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
8. นายศาศวัต คุณชื่นโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
9. นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็งโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นางจุฑารัตน์ จงกนกพลโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวัชรา สุตาวงศ์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
12. นางสาวบุญญาภรณ์ พรพรหมโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นายวิพจน์ แสนสุขโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
14. นางอุไรรัก พันโกฏิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
15. นางมณีวรรณ อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
16. นางสาววันวิสา ประภาศรีโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ พละพรโรงเรียนอุดมวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายกมล รูปดีโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นายสันติ จันทร์ศรีโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา หนูพันธ์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสุภชัย แซ่เซียโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางศิริพร สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวพจนวิสุทธิ์ พุฒทองโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวเมธินี อังคณาโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาวพรทิพา เมืองโคตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
10. นางสาวชุดาวรรณ พลวงศ์โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวรัชนี ประวะกุลโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
12. นายธนากร คุ้มนายอโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ประดุจชนม์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางอภิวันท์ บุญประสพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทธงไชย ถิตย์ฉายโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานรองประธานกรรมการ
4. นายเสน่ห์ กำประโคนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิชัยศักดิ์ เจริญศรีโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางสมถวิล ทวีโคตรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายสู้ศึก รูปเหลี่ยมโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
8. นายทองคำ อุนาวรรณโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวนะลิมน พรมแสงโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
10. นางศุภลักษณ์ ภูนาโคกโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
11. นายเอกชัย ชัยหมื่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนิต ทองอาจโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ศิลาแยงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอดุลย์ ช่อวงศ์โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายไกรวุฒิ พันธ์ุพรหมโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
5. นายภักดี สุขพันธ์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายประพันธ์ พ่วงใบดีโรงเรียนคำคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายณัชฐวัชร์ กลางประพันธ์โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
8. นายไพศาล วงศ์กระโซ่โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นายนิวัฒน์ วรสารโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ใจตรงโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายประกาศ อ่อนตามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงดารา เจริญวงศ์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์รองประธานกรรมการ
4. นางสาวอิสราภรณ์ ผิวขำโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางวไลลักษณ์ ขันศรีโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ บรรจมาตย์โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายเชิงชาญ ลุนชิตรโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางวรรณภา วังคะฮาตโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
9. นางเปรมฤดี บุญศรีโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นางสุภาพร ทาระขจัดโรงเรียนคำคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
11. นางวาชิณี สุทธิโสภณโรงเรียนคำคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นางมลิวัลย์ สกุลโพนโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
13. นางสาวนิลลัดดา สมศรีสุขโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
14. นางนิภาพร เนตรวงศ์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
15. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พรหมนิลโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
16. นางวิภาวิน รุ่งฤทธิ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
17. นายสุพรม ปัททุมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
18. นางสาวทัศนีย์ โคตรพรมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุุญเลี่ยม บุญศรีโรงเรียนนาโสกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประสาน สุคำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายวิษณุกร จันทราโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมรองประธานกรรมการ
4. นายนเรศ ศรีทนษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรสิทธิ์ ว่องไวโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางดวงรักษ์ บรรจงโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ ไชยยายงค์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
8. นางเกศริน จันทรสาขาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
9. นางชลิตา พันธุ์อ่อนโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายถนอม น้อยทรงโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
11. นายวิเศษ ชาวระนองโรงเรียนคำคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
12. นางชนาภา ประสาททองโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวเจษรินทร์ หัวนิลโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
14. นางณัฐธิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
15. นางสาวระเบียบ ภาคภูมิโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
16. นางเรวดี นันทิกะโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
18. นายสมคิด รูปเหมาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกร จันทราเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณี สายคงจุฬาภรณราชวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเริงศักดิ์ ขันพรมดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายฤทธิชัย คนไวโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นายอภิกร สมรดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นายไชยรักษ์ ทองขันธ์มุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
7. นางสาวพยอม เชิดชูมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิษณุกร จันทราเมืองมุกวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหัฐจักร ผิวขาวหว้านใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายแทนไท สุวรรณไตรย์คำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวรวัชร วงสุธาดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายวัฒน์สุคนธิ์ วงศ์สุธาหนองเเวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายยุทธนา ภู่ถนนนอกดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายยุทธนา สิงหาบุตรผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวชนาภา ว่องสาริกันมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายจันที บรรจงคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวาที วังคะฮาตหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ พันโกฏินวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
4. นางสาวจตุพร เตียตระกูลมุกดาหารกรรมการ
5. นายศาสตรา นาโสกดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาวปรีญาภรณ์ นาทุมพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางจุรีภรณ์ บุญศรีจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสุมาลัย ผิวขำคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายจันที บรรจงคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดวงแข ประดุจชนม์มุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสวรรค์ทอง อาจวิชัยร่มเกล้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสนอง ชาเซนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางทัศนีย์ ฤทธิ์น้ำคำหนองเเวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสันต์ฤทัย คนไวโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
7. นางสาวจิตรดา หุงไธสงจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายยุทธศิลป์ วังคะฮาตดงมอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สุวรรณไตรย์หนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิสัย สมประสงค์ผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ ทองจันทร์นวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
5. นายภราดร อาษาศรีแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายทศพล เมืองฮามจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายยุทธศิลป์ วังคะฮาตดงมอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว มงคลเกตุมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาพร ศรีลาศักดิ์โพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพากร การสรรพ์จุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางยุวดี สุวรรณไตรย์มุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายประสบ บุรัตน์คำบกวิทยาคารกรรมการ
7. นายสุรชัย สุคำภานวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประภาศ หมั่นเรียนดงมอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมร จรลีดอนตาลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุธีรา คันศรหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวไพรวัลย์ สุวะไกรดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทรพร สุริยาชัยวัฒน์มุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางปริศนา สุพรผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวใหม่ ทุมลีคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประภาศ หมั่นเรียนดงมอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมประสงค์ อ่อนแสงคำชะอีวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน ยืนยั่งผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ ใคร่ครวญโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
5. นางสุกัญญา ว่องไวผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางสาววิลาวัลย์ สุคำภาจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวชิระ พลพิทักษ์ดงหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนภรณ์ ไวนิยมพงศ์หนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิเทศ ศรีโจมรักดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางชบา ศรีวิชัยมุกดาหารกรรมการ
5. นางสุชาดา วังวนร่มเกล้าพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวจินตนา น้อยทรงชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางพัชราพร ฐิติวงศาโรจน์ผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
8. นายเชวงศักดิ์ บรรจงคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวชิระ พลพิทักษ์ดงหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ สุวรรณไตรย์คำชะอีพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายภิรมณ์ คนซื่อหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมศักดิ์ ณ หนองคายดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางวราพร บุระมุขดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางนิตยา จิบทองโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นายราชันย์ แวงวรรณนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
8. นางสาวมะลิสด ศรีสุวะคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายอนนรุ่ง เสียงล้ำคำชะอีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา ณ หนองคายดงหลวงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอภัญญา หารสูงเนินหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวปริศนา สุขเกษมมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยงจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นายสำรวย คำมุงคุณนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
7. นายสถาพร อ่อนโนนเขวาคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
8. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
9. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
10. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
11. นายอนุชิต ศรีสุวรรณ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
12. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
13. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
11. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
13. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
14. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
11. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
12. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
13. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
11. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
11. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
11. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
11. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
11. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
13. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
15. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายสุรชัย วังทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรียา กัญญารัตน์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายวีระธรรม บุตรดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสาวนันทิยา พรมทาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ บุญกระจ่างโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
12. นางสาวิกา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
13. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายสุรชัย วังทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรียา กัญญารัตน์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายวีระธรรม บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
8. นางสาวนันทิยา พรมทาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ บุญกระจ่างโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
12. นางสาวิกา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
13. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายสุรชัย วังทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรียา กัญญารัตน์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
7. นางสาวนันทิยา พรมทาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายทรงศักดิ์ บุญกระจ่างโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
11. นางสาวิกา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
12. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ บุญกระจ่างโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรชัย วังทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาววัชรียา กัญญารัตน์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นายวีระธรรม บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
8. นางลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายกมล รูปดีโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
10. นางสาวนันทิยา พรมทาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
12. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
13. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
14. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายห่วง ชาวนาโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิรมย์ โคสาสุโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพุฒิพัฒน์ อาจวิชัยโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ บุญกระจ่างโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุรชัย วังทะพันธ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางลัคน์สิริ ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
7. นางสาววัชรียา กัญญารัตน์โรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นายวีระธรรม บุครดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
9. นายกิมยานนท์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายกมล รูปดีโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
11. นางสาวนันทิยา พรมทาโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวสคณพัฒน์ ศรีมณีรัตน์โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
14. นายธีระพงษ์ อาจวิชัยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธุ์โรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
8. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
8. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบัญชา ภัทรกุลวิศาลโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
9. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุริยันต์ วังคะฮาตโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ อาจวิชัยโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุริยันต์ วังคะฮาตโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ อาจวิชัยโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
8. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
9. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
10. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวิชิต สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายวัฒสุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายเฉลิม พันธสวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
6. นางพิมลวรรณ กานารักษ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นายวัชรพล เพ็งศรีโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวชิษณุชา ชัยทุมโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
9. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัฒสุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิม พันธสวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางพิมลวรรณ กานารักษ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นายวัชรพล เพ็งศรีโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวชิษณุชา ชัยทุมโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
8. นายวิชิต สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัฒสุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิม พันธสวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
5. นางพิมลวรรณ กานารักษ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นายวัชรพล เพ็งศรีโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายชิษณุชา ชัยทุมโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
8. นายวิชิต สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัฒสุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิม พันธสวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายวิชิต สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายวัชรพล เพ็งศรีโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวชิษณุชา ชัยทุมโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
7. นางพิมลวรรณ กานารักษ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
8. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
9. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
10. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
8. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
9. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
10. นางพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
11. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
7. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
9. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
10. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
11. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
8. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
9. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
10. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
11. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ คำชะจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวไพรวัลย์ สุวะไกรโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
7. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
8. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
9. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีระพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
12. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
8. นางพิณทิพย์ คำชะจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
9. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
12. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ คำชะจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
6. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
8. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นางรัชฎา ห้วยทรายโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
12. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
7. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
8. นางพิณทิพย์ คำชะจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
9. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
10. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวไพรวัลย์ สุวะไกรโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
6. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นางพิณทิพย์ คำชะจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
9. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
10. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวไพรวัลย์ สุวะไกรโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
8. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
9. นางพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
10. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
8. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
9. นางพิณทิพย์ คำจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
10. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางพิณทิพย์ คำชะจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
6. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
8. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนภดล นนท์ขุนทดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายพัฒนาชัย บุทธิจักรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสาวิภา สารราษฎร์โรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางพิณทิพย์ คำชะจันทร์โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
5. นางนิตติยา ชาญเฉลิมโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางอังศุมิณย์ พรหมรินท์โรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางณัฐิดา สนธิโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
8. นางประไพ เบญมาตย์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
9. นางกัลยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
10. นายวีรพงษ์ บรรจงโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
11. นางแววดาว ยืนยงโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
13. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
14. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
15. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
17. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
16. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
17. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
16. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
17. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยนุช ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
16. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
17. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อาจวิชัยโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
16. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
17. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
15. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
16. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
17. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
16. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
17. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
18. นางปุณยนุช สารราษฏร์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
16. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
17. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
18. นางสาวปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนงนุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
16. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
17. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสมจิต ราชิวงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ทรัพย์วงศ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายสิเนหา วังคะฮาตโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางดุสรัตน์ อุปัญญ์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพย์ศิริ นันทศิริโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุพิชญา นาคเสนโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกุราวดี พรมลิจันทร์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
8. นายณัฏฐฑกฤต ไชยจินดาโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
9. นางสาวกัญยาณี พรมดีโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปุณยาพร ผิวขำโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวจินตหรา บริสุทธิ์โรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
12. นางสาวนิภาวรรณ บัวสายโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์กรรมการ
13. นางนงค์นุช ดีดวงพันธ์โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
14. นางดรุณี ธรรมรักษาโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวภัชรากร คล่องดีโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์กรรมการ
16. นางสาวมาลัยพร คำมุงคุณโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
17. นายคฑาวุธ เสียงล้ำโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการ
18. นางปุณยนุช สุวรรณไตรย์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางจิตราวัลย์ ยืนยงโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิวัชร สมมาตย์โรงเรียนจุฬาภรณ์ฯมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Gary Robert Grayโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. Mr.Maverick A. Cabuleraโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นางโศภิษฐ์ ไมยละโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางจิตราวัลย์ ยืนยงโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.สุวิวัชร สมมาตย์โรงเรียนจุุฬาภรณ์ฯมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Alan Marineโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. Mr.Maverick A. Cabuleraโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นางโศภิษฐ์ ไมยละโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพา เกิดทองคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศอิสานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ พิมพ์หาญโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลางโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
4. นางสาวขวัญเรือน จูมแพงโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. Mr.Benjoe Salamanca Lafortezaโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสาวธีรนันท์ เสนาช่วยโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
เล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6
1. นางพรรณทิพา เกิดทองคำโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อิสานประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ พิมพ์หาญโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลางโรงเรียนคำป่าหลายสรรพ์วิทย์กรรมการ
4. MissJamie Danielle Kerwinโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวขวัญเรือน จูมแพงโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวธีรนันท์ เสนาช่วยโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อผกา บุทธิจักรโรงเรียนดอลตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมลิวัลย์ บุรัตน์โรงเรียนจุฬาถรณ์ฯมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Miss Shelley ryeโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางนลินี ไวว่องโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาว สิริณ จำนรรจ์สิริโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางณัจฉรียา ฤทธิ์วงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนิฎฐา กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. Mr. Luke Anthony Duffillโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นาย เจนวิชญ์ รามางกูรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3
1. นางบรรจบ โนนพิลาโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นาง ดวงสมร ไตรยวงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอิศราวุธ จันปุ่มโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. Mr.Calum Stokesโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาว สุธิดา ไชยเพชรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6
1. นางบรรจบ โนนพิลาโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางดวงสมร ไตรยวงค์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอิศราวุธ จันปุ่มโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. Mr.Gelito Deleon Rodriguezโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวสุธิดา ไชยเพชรโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
Multi skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอ่อนดี วรรณเสริฐโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ คงจันทร์โรงเรียนคำชะอีวทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Miss Taylor Stoudtโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรา อินทรพรมาโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการและเลขานุการ
Multi skills Competition ม.4-ม.6
1. นายอชิรวิชญ์ ผิวละมุลโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ คนหมั่นโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯมุุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Miss Sandeep Jhoottiโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสมพักตร์ ลิ้มวัฒนาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายสุทธี เรืองศรีโรงเรียนดงหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นาง ฉันท์สินี เชาว์สิรกรกุลโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Mr. Jens Felix Ruetherโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. Miss Sophie Abbottโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นายวารินทร์ ชุยอุ้ยโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเชาวนี อุปัญญ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัชรีพร ธนพุทธิวิโรจน์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. Miss Zara O' Brienโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นาง นภัทร สุวรรณโชติโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรรณ สุวรรณศรีโรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย ซาเสนโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr. Lucas Thomasโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาว ยุพิน ภาคภูมิโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword ม.4-ม.6
1. นางสาวเพ็ญศรี แช่มชื่นโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมสรรค์ แช่มชื่นโรงเรียนจุฬาภรณ์ฯมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรา แก่นงามโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายอนิวัฒน์ ซาเสนโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Testing ม.1-ม.3
1. นางบังอร สุวรรณพันธ์โรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา สุพรโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางบรรจบ โนนพิลาโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Testing ม.4-ม.6
1. นายชูชัย อาจวิชัยโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางบงกช สุทธิประภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ตังขวานิชโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. Mr. Xie Jin Xiaoโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Miss Yuan Shi Yuโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวปรียาฉัตร ไชยสุขโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์โรงเรียนมุกดาหารประธานกรรมการ
2. Miss Xie Ru Yuโรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. Miss Yuan Shi Yuโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
4. นางสาวปรียาฉัตร ไชยสุขโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางชญานิษฐ์ เนืองทองโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา บางทรายโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. Miss Chiya โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวณฐพร เรืองธรรมโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางชญานิษฐ์ เนืองทองโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวกลีบกุหลาบ เครือวัลย์โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา บางทรายโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. Miss Chiya โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการ
5. นางสาวณฐพร เรืองธรรมโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศร คันธโรรสผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กัลยาณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายควรคิด สินสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายลิขิต หาคุ้มคลังครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายไพวรรณ์ บุษบงค์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอดิศร คันธโรรสผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเฉลียว กัลยาณ์่รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายควรคิด สินสวัสดิ์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายลิขิต หาคุ้มคลังครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายไพวรรณ์ บุษบงค์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายภักดี สมคะเณย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนิรันตร์ สุยะรารองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสวาสดิ์ สมประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวนิดา เที่ยววงษ์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางประภาพรรณ พั่วแพงครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ อินทสงค์ครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นางพิมพ์พกาญจน์ คุ้มนายอครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นางขวัญใจ อุทัยสาร์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายภักดี สมคะเณย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวาสดิ์ สมประสงค์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายนิรันตร์ สุยะรารองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางวนิดา เที่ยววงษ์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางประภาพรรณ พั่วแพงครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ อินทสงค์ครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
7. นางพิมพ์พกาญจน์ คุ้มนายอครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นางขวัญใจ อุทัยสาร์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธงชัย ถิตย์ฉายโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นายกิติตกร ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายรณชัย มีระหงศ์โรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิติรัตน์ พันธุ์พรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นางระพีพรรณ สิริจันทพันธ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นางฤทธิ์ติยา ธรรมสวาสดิ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นางร่มพร บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
3. นายนคร เวฬุวนารักษ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายปรียา พ้นภัยโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานประธานกรรมการ
2. นางร่มพร บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
3. นายนคร เวฬุวนารักษ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายปรียา พ้นภัยโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
6. นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกันโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย ศิลาแยงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจรรยาวรรธ์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวณฐินี ไผ่เงินเล้งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายเจษบดินทร อินทสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นายธนบัตร กองแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ศิลาแยงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางจรรยาวรรธ์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางสาวณฐินี ไผ่เงินเล้งโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายเจษบดินทร อินทสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
5. นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นายธนบัตร กองแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอภิวันท์ บุญประสพโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางราตรี อาบสุวรรณโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นายพิชญ์ สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
4. นางทัศนีย์ บุญมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นางร่มพร บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสานกรรมการ
6. นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประสาน สุคำภาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายกันตพล โปวังสาโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายทักษิณ มวลมนตรีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวฐิติรัตน์ พันธุ์พรมโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประกาศ อ่อนตามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์โรงเรียนโพธิไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชรี ศรีทองโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสิตา ไชยเพ็ชรโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
6. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายประกาศ อ่อนตามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นางเพชรอุมา ราชริวงษ์โรงเรียนโพธิไทรวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชรี ศรีทองโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางสาววาสิตา ไชยเพ็ชรโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธนิต ทองอาจโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร ชุติมันตานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
4. นางนวินยา สีดาห้าวโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
5. นายจิรศักดิ์ ทัศครโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนิต ทองอาจโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไชยา สุวะไกรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
4. นายปรียา พ้นภัยโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นายกมล สุวรรณมาโจโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภลิต หล้าเชียงของโรงเรียนผาเทิบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิธพร วงศ์วิรัตน์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุระชัย แสนเสิกโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิราณี กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี ฤทธิวงศ์โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
6. นางสาวสุภัชชา ทองกาลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายศุภลิต หล้าเชียงของโรงเรียนผาเทิบวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิธพร วงศ์วิรัตน์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุระชัย แสนเสิกโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศิราณี กลางประพันธ์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางจารุณี ฤทธิวงศ์โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
6. นางสาวสุภัชชา ทองกาลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ หาญจริงโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ภู่ถนนนอกโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจษบดินทร อินทสงค์โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายอภิชาติ ผิวงามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ประดุจชนม์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา ฤาชาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายพชรวัฒน์ ศรีสุราชโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์โรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
7. นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ประดุจชนม์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ศรีชัยโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายยุทธนา ฤาชาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นายมน้ส พันโกฏิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
5. นายวิชาญ วาปีโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
6. นายขรรค์ชัย วงศ์สิทธิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แสนยศครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจงครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางดารุณี รัตนวิชัยครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นายวิชิต ราชรามทองครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายภูศิษฎ์พงษ์ โจนลายตาครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นายพรชัย ทวีโคตรครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายธีรพงศ์ แสนยศครูโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
3. นางเพชรไพรินทร์ เจาะจงครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นางดารุณี รัตนวิชัยครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการ
5. นายวิชิต ราชรามทองครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
6. นายภูศิษฎ์พงษ์ โจนลายตาครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นายพรชัย ทวีโคตรครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายสนิท กลางประพันธ์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิไกร จันทรครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นายประไมตรี สลางสิงห์ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรพร ปากวิเศษครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นายประยุทธ นาคมุนี ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัยพัฒน์ อุ่นเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายสนิท กลางประพันธ์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายสัญลักษณ์ ปริยัติพงษ์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายวุฒิไกร จันทรครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นายประไมตรี สลางสิงห์ครูโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุรพร ปากวิเศษ ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
7. นายประยุทธ นาคมุนี ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
8. นางสาวขนิษฐา ปิดฝ่ายครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายว่าที่พ.ต.บุญเทศก์ บุษมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายอุดมชัย จันทพรหมครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
3. นางจินตนา จูมแพงครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุวารี อาจวิชัยครูโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญใจ ศรีประสงค์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายว่าที่พ.ต.บุญเทศก์ บุษมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
2. นายอุดมชัย จันทพรหมครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
3. นางจินตนา จูมแพงครูโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุวารี อาจวิชัยครูโรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำครูโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญใจ ศรีประสงค์ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฉลอง บุตรกาลผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมีนา เหล็กสีไทยครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
3. นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุกัญญา ว่องไว ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางอาลัย จันทร์กระจ่างครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายชัยยนต์ สิงห์บุญ ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายฉลอง บุตรกาลผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมีนา เหล็กสีไทย ครูโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
3. นางสัมฤทธิ์ วิมลเศรษฐครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุกัญญา ว่องไว ครูโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
5. นางอาลัย จันทร์กระจ่างครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการ
6. นายชัยยนต์ สิงห์บุญครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยอดรัก บุรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายโกศล คนขยันครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์ศิริ นันทศิริครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสิวลี วงษ์โตครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่งครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นายเพิ่มพงศ์ นาชัยเวียงครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวคะนึงนิจ เบ็ญมาตย์ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นายอรรฆเดช อาจวิชัยครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายยอดรัก บุรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายโกศล คนขยันครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพย์ศิริ นันทศิริครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสิวลี วงษ์โตครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ แจ่มทุ่งครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
6. นายเพิ่มพงศ์ นาชัยเวียงครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวคะนึงนิจ เบ็ญมาตย์ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยากรรมการ
8. นายอรรฆเดช อาจวิชัยครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วังคะฮาต ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
3. นางอังคณา อุปัญญ์ ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนชครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
5. นางลลดา อินทร์สดครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวเมรี ทุยบึงฉิม ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายส่งเสริม เมืองฮามผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วังคะฮาต ครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
3. นางอังคณา อุปัญญ์ครูโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสีสวาสดิ์ แสนมาโนชครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการ
5. นางลลดา อินทร์สดครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นางสาวเมรี ทุยบึงฉิม ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมยุรี กินลาครูโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรีพร วงษ์คำครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา สมคะเณย์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาณี เจริญศรี ครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางนิภาพร ไชยเพชรครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมยุรี กินลาครูโรงเรียนดอนตาลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจรีพร วงษ์คำ ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา สมคะเณย์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสุภาณี เจริญศรีครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
5. นางนิภาพร ไชยเพชรครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางฟ้าหยาด วังคะฮาตครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจจิตา ทองธรรมชาติ ครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางปราณี สุขรีครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางทัศนียกรณ บุตรวงษ์ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางฟ้าหยาด วังคะฮาตครูโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอัจจิตา ทองธรรมชาติครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางปราณี สุขรีครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นางทัศนียกรณ บุตรวงษ์ครูโรงเรียนรมเกลาพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ วงค์กระโซ่ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิตครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางปัญจมา คล่องดีครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางกองทรัพย์ ผิวงาม ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสุพร ทองอาจครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ สุรพันธ์พิชิตครูโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
3. นางปัญจมา คล่องดีครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางกองทรัพย์ ผิวงามครูโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
5. นางสุพร ทองอาจครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา นัยจิตครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายไพรวรรณ์ บุษบงครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา แสนสุภาครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย พรหมเสนาครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาเชีย รัชอินทร์ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางดวงนภา ผางพันธ์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนาตยา นัยจิตครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานประธานกรรมการ
2. นายไพรวรรณ์ บุษบงครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาเชีย รัชอินทร์ครูโรงเรียนคำสร้อยพืทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวชนิดา แสนสุภาครูโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสุรชัย พรหมเสนาครูโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นางดวงนภา ผางพันธ์ครูโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
11. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายเชษฐวุฒิ บุครดีวงค์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
13. นางคำพา สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวญาใจ ใจสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
15. นายนันทวัฒน์ เสนาช่วยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
16. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
17. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนกรรมการ
18. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง จันทร์กระจ่างโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิลัย ไชยพันธ์โรงเรียนมุกดาหารรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ศรีสุวรรณโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางชวันรัตน์ สุอริยพงษ์โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยากรรมการ
6. นายใจเพชร จันทร์สาขาโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวสายสุรีย์ จันปุ่มโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุจิตรา แสนโคตรโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
9. นางดรุณี โชติช่วงโรงเรียนมุกดาหารกรรมการ
10. นายมานะชัย วงษ์ประชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยฯกรรมการ
11. นายชัชชัย อาจวิชัยโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
12. นายเชษฐวุฒิ บุตรดีวงค์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
13. นางคำพา สลางสิงห์โรงเรียนคำบกวิทยาคารกรรมการ
14. นางสาวญาใจ ใจสุขโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
15. นายนันทวัฒน์ เสนาช่วยโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์กรรมการ
16. นางสาวกิติยา ราชบุรีโรงเรียนดงเย็นวิทยาคมกรรมการ
17. นางสุภาวดี บุญถูกโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
18. นางหัทยา วงค์แสนคำโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพล เพ็งศรีโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชิษณุชา ชัยทุมโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
4. นายวิชิต สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายวัฒสุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
6. นายเฉลิม พันธสวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
7. นายปฐมพงษ์ ตากกระโทกโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
8. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
9. นางพิมลวรรณ กานารักษ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
10. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจโรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชรพล เพ็งศรีโคตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวัฒสุคนธ์ อาจวิชัยโรงเรียนหนองแวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชิต สุวรรณไตรย์โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายเฉลิม พันธสวัสดิ์โรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
6. นายปฐมพงษ์ ตากกระโทกโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
7. นางพิมลวรรณ กานารักษ์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวชิษณุชา ชัยทุมโรงเรียนผาเทิบวิทยากรรมการ
9. นางปริญญา สลางสิงห์โรงเรียนโพธื์ไทรวิทยากรรมการ
10. นางบุญจันทร์ ทาระโรงเรียนนาโสกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายกิติกร ชุติมันตานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
3. นางนวิยา สีดาห้าวครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ทัศครครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายกิติกร ชุติมันตานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
3. นางนวิยา สีดาห้าวครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ทัศครครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายกิติกร ชุติมันตานนท์ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอมศักดิ์ ปากหวานครูโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศกรรมการ
3. นางนวิยา สีดาห้าวครูโรงเรียนอุดมวิทย์กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ทัศครครูโรงเรียนดงหลวงวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิรัชยาพร ทองลือครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
7. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
3. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์โรงเรียนผึ่งแดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมศิลป์ จันทะพันธ์ุโรงเรียนดอนตาลวิทยากรรมการ
3. นายชวนินท์ ศรีโยหะโรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายอัครเรศ ยืนยั่งโรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวพรจิตร กลางประพันธ์โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
8. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสุริยันต์ วังคะฮาตโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวัชระ กิณเรศโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายจำรัก สุวรรณไตรย์โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารกรรมการ
4. นายเปรมจิตต์ วังคะฮาตโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายดำรงค์ พิษเศษโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหารกรรมการ
6. นายขงเขต ท้าวสบายโรงเรียนกกตูมประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายณรงค์ศักดิ์ อาจวิชัยโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์กรรมการ
8. นายปริวรรต ไวสู้ศึกโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายบูรณะ วังคะฮาตโรงเรียนดงมอนวิทยาคมกรรมการ
10. นายนภดล ขันแข็งโรงเรียนมุกดาหารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]