หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวรวิทย์ เมืองโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
2 นายสมจิต ราชิวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
3 นายห่วง ชาวนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
4 ว่าที่ร.ต.สำเริง จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
5 นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
6 นายภาณุมาศ สุวรรณมาโจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
7 นายสุริยันต์ วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์ กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
8 นายสุริยันต์ วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
9 นายพรชัย ตังคะวานิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
10 นายนพดล ขันแข็ง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
11 นางสาวสุธาสินี ทรัพย์วงศ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
12 นายวลัย ไชยพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
13 นายวิมาลทอง ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
14 นายห่วง ชาวนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
15 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
16 นางดรุณี โชติช่วง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
17 นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
18 นายกิมยานนท์ วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
19 นางสาวพัชรดา ธนะภวา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
20 นางสาวศิริวรรณ แสนโบราณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
21 นางสาวกิ่้งแก้ว บุญจันทร์ นักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
22 นางสาวมาลีรัตน์ อุทัย นักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
23 นายณัฐวุฒิ ไชยยงค์ นักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
24 นางรัชนีกร สวัสดิ์วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
25 นางสาวธัญชนก ปัททุม นักเรียนโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
26 นายพุฒิชัย สุวรรณไตรย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
27 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
28 นายคนิม เบญมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
29 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
30 นายวิชัย ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
31 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
32 นายธนากร คุ้มนายอ ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
33 นายประเด็จ ชมพุด ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
34 นายสิงหะ เดชฤทธิ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
35 นางกลิ่นจันทร์ รามางกูร ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
36 นางผกามาศ ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
37 นางรัตนา สุคำภา ครูโรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
38 นางงามตา กฤตาคม ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
39 นางผกามาศ ช่างถม ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
40 นายประเด็จ ชมพุด ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
41 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย ครูโรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
42 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
43 นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
44 นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
45 นายเฉลียว กัลยาณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
46 นายนิรันตร์ สุยะรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
47 นายสวาสดิ์ สมประสงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
48 นางสาวแสงจันทร์ ลายบุตรศรี ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการกรอกข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
49 นางปิยะวรรณ นาริต ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการกรอกข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
50 นางสาวอรวรรณ ดอนชัย ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ คณะกรรมการกรอกข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
51 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ krooaex@gmail.com ::: 0868554371 ::: ID LINE : xjakrit ::: ครูจักรกฤษณ์ อินทสงค์ :
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]