งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 186
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายวิชชากร    คำนนท์
2. เด็กหญิงปิยะธิดา    เจริญบุตร
3. เด็กหญิงอาภัสรา    สร้อยทองมูล
1. นางสาวนิธิวดี    ยืนยง
2. นางสาวปภาดา    สมประสงค์
2 โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 มุกดาหาร 1. เด็กชายธนสิทธิ์    ปัททุม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แสนสุข
3. เด็กชายวรพรต    ทรงพุฒิ
1. นางสาวปนัดดา    แสนสุข
2. นางพนิดา    พิพัฒน์ยานนท์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................