รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดมุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิรักษา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายถาวร  พลที
2. เด็กชายยุทธนา  แซ่เตีย
 
1. นายกิตติศักดิ์  ม่อมพะเนาว์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายฐานทัพ  คนหาญ
2. นายณฐกร  บัวหลวง
3. เด็กชายธนาธร  บุญม่วง
4. เด็กหญิงศกลรัตน์  พันธ์ชัยโย
5. เด็กหญิงศศิธร  กลางประพันธ์
 
1. นางอภัญญา  หารสูงเนิน
2. นางสุธีรา  คันศร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายกันตินันท์  พิลาวิชชาวิชญ์
2. นางสาวนิมินันท์  วรวิรุฬห์วงศ์
3. นางสาววิสุดา  ฉลูศรี
4. นางสาวสุดธิดา  พินิจ
5. นางสาวเกวลิน  บุตรศรี
 
1. นางสาวชนาภา  ว่องสาริกัน
2. นางสาวพยอม  เชิดชู
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงจิณณ์ปฎี  โภคสวัสดิ์
2. เด็กชายชินวัตร  อุตสาหะ
 
1. นางสาวจตุพร  เตียตระกูล
2. นายปิยะบุตร  จิตรช่วย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวจิดาภา  เอี่ยมอุตมะ
2. นายสหัสวรรษ  โฮมหงษ์
 
1. นางดวงแข  ประดุจชนม์
2. นางรัชนี  ชุไชย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยนาแพง
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวพรรณณิดา  กุลวงค์
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  เข็มศิริ
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายทีทัช  หงษ์คงคา
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงทรรศน์มล  เขียวเขิน
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวสายทิพย์  สายยศ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  ผิวเหลือง
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวสุธัญญา  ซอนพา
 
1. นายอนุชิต  ศรีสุวรรณ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวนริศรา  สีจันดา
2. นางสาวอธิตยา  ทะนา
 
1. นายธีระพงษ์  อาจวิชัย
2. นางสาวจีรพร  ไชยบัน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่านายอ
 
1. นายมานะชัย  วงษ์ประชา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายวจนะพงศ์  ศรีมุงคุณ
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงอิน
2. เด็กชายศตวรรษ  ชายทวีป
3. เด็กชายเทียนดนัย  สังข์ทอง
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
2. นายอธิวัฒน์  หลุ่งเป้า
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายจตุพร  สุมานิตย์
2. นายบุญแสงเทียน  คำนนท์
3. นายไวทยา  คำนนท์
 
1. นายพุฒิพัฒน์  อาจวิชัย
2. นายอธิวัฒน์  หลุ่งเป้า
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายจักรพล  ศรีลาศักดิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวภั่ทราภรณ์  ศรีโชค
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายไชยศักดิ์  พลอยแสงสาย
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวอสมา  แสงฤทธิ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายพลเชษฐ์  ปริปุรณะ
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธัญญาพร  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทพันธ์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวพรรณธวลี  ปาวงค์
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  บุตรดีวงค์
 
1. นางดรุณี  โชติช่วง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายดำรงค์ฤทธิ์  ฤทธิ์อิ่ม
 
1. นางสาวพรจิตร   กลางประพันธ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาววันวิสาข์  นาคผึ่ง
 
1. นายชวนินท์  ศรีโยหะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวศิริลักษณ์  จันดาแสง
 
1. นายชวนินท์  ศรีโยหะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  พิมราช
 
1. นายชวนินท์  ศรีโยหะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภัสสร  เทพวงษา
 
1. นายชวนินท์  ศรีโยหะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายพันแสง  น้อยชิน
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายปริวัฒน์  อ่อนนอก
 
1. นางมาลาศรี  สะตะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายธนทัต  แก้วดี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวพรศิริ  เสียงเพราะ
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  พิมราช
2. นายธนทัต  แก้วดี
3. นางสาวประภัสสร  เทพวงษา
4. นางสาวพรศิริ  เสียงเพราะ
5. นายพลวัต  พานวัน
6. นายพันแสง  น้อยชิน
7. นางสาววันวิสาข์  นาคผึ่ง
8. นายวิษณุ  ศรีสาพันธ์
9. นางสาวศิริพร  บรรจง
 
1. นายชวนินท์  ศรีโยหะ
2. นายจำรัก  สุวรรณไตรย์
3. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  โคตรโพธิ์
2. นางสาวจิรพาภรณ์  แก้วมณี
3. นายฉัตรมงคล  ศรีโยหะ
4. เด็กหญิงณัฐญา   บุตรดีวงศ์
5. เด็กชายณัฐพล  คนกล้า
6. นายธนทัต  แก้วดี
7. นายธีระพงศ์  ศรีบุรมย์
8. นายวัชระ  ศรีบุรมย์
9. นายวิษณุ  ศรีสาพันธ์
10. เด็กหญิงศิริพร  บรรจง
11. นางสาวสุนิสา  สิงห์ขันธ์
12. เด็กหญิงสุปรียา  จันดาแสง
13. นายสุวัฒน์ชัย  ตรงดี
14. นางสาวอภิสรา  สูงเนิน
15. นายเอกราช  ศรีหาวงค์
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
2. นายชวนินท์  ศรีโยหะ
3. นายจำรัก  สุวรรณไตรย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายกันตพล  อุปัญญ์
2. นายชัชชัย  จันทร์เต็ม
3. นายสิทธิศักดิ์  เลิศชาญ
4. นายอภิวัฒน์  อาจวิชัย
5. นายอภิเชษฐ์  สมบัติ
 
1. นายเปรมจิตต์  วังคะฮาต
2. นายวิชิต  สุวรรณไตรย์
3. นางสุจิตรา  แสนโคตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกนกพร  ไชยวงศ์
2. เด็กชายกษมา  สิงห์วงษา
3. นางสาวกัลยา   เหลาผา
4. นางสาวกาลัญญุตา  แสนโคตร
5. เด็กหญิงจันทิมา   จิตการ
6. เด็กหญิงจินตนา  คนหาญ
7. เด็กหญิงณัฐฑริตา   ทองจันทร์
8. เด็กหญิงณิชกมล   เหลืองอร่าม
9. เด็กชายธนพร  โตสัจจะ
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริทอง
11. เด็กชายนรินทร์   ไตรยา
12. เด็กหญิงนวพรรณ  ธรรมจักร
13. เด็กชายนิธิวัฒน์   พลธิราช
14. นายปฏิภัทร   ขันแข็ง
15. เด็กหญิงปภาวรินทร์   เมืองโคตร
16. เด็กหญิงประภาพร  นวลทูล
17. เด็กหญิงปาริตา  ไวว่อง
18. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ศรีวะอุไร
19. เด็กหญิงพรพรรณ  เสนาน้อย
20. นางสาวพัชฤริดา   ชำนิวัตร
21. เด็กชายพันธวัช   พันธ์คูณ
22. เด็กหญิงพิชชาพร  อรรคศรีวร
23. เด็กหญิงฟาติมา  สมบัติหอม
24. เด็กหญิงภัททิยา   ราชิวงศ์
25. เด็กชายภูริทัต  บุญทศ
26. เด็กชายมังกร  บุญพูล
27. นายรัฐธรรมนูญ  คุ้มโพน
28. เด็กชายลัทธพล   ศรีประทุมภรณ์
29. นางสาววราภรณ์   ปาหลา
30. นายวีรพงษ์   เชาว์เชี่ยวชาญ
31. นายศุภณัฐ   พันมุก
32. เด็กหญิงสิริกร  ชินรัตน์
33. เด็กหญิงสิริมันต์   วงศ์หาโคตร
34. นายสุภาณุพงศ์   คนซื่อ
35. นายสุรวุฒิ   กลางประพันธ์
36. เด็กหญิงอัจฉรา   บุญล้ำเลิศ
 
1. นายปรีดี  ศรีประเสริฐ
2. นายนพดล  ขันแข็ง
3. นางดรุณี  โชติช่วง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพชร  วาปี
 
1. นายวัชรพล  เพ็งศรีโคตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นายโชคชัย  นาโสก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะนุช  นาโสก
 
1. นายอภิสิทธิ์  คนหาญ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. นางสาวดาริณี  ลิดจันทึก
 
1. นางบุญจันทร์  ทาระ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายปฏิวัติ  สลางสิงห์
 
1. นางประไพ  เบญมาตย์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. นายอัษฎาวุธ  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวเจียซิน  ลี
 
1. นายเชษฐวุฒิ  บุตรดีวงศ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวสุนิสา  โสภาเพียร
 
1. นางสาวณัฏฐกานต์  โภคทรัพย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำบกวิทยาคาร 1. เด็กชายเริงฤทธิ์  เสียงล้ำ
 
1. นางรัชฎา  ห้วยทราย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายเพรียว  พันพรม
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงโญตินันท์  วาปี
 
1. นางสาวพรจิตร  กลางประพันธ์
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นางสาวเพ็ญพิชชา  จีราพันธ์
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. เด็กชายสุธีรภัส  ภาคภูมิ
 
1. นายปฐมพงค์  ตากกระโทก
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน 1. นายภานุพันธ์  แสงทอง
 
1. นายนพดล  นนท์ขุนทด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาลัย  โพธิ์ไทรย์
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  บุญดก
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโสกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  จันทร์ศรี
2. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงชลธิชา  คลองห้วยบง
4. เด็กชายพงศกร  ผดุงกลิ่น
5. เด็กชายวัชรกร  สิงห์ศร
6. เด็กชายศิริโชค  นาโสก
7. เด็กหญิงสุภัสธิรา  สุภจันทร์
8. เด็กหญิงเสาวนีย์  นาโสก
 
1. นางวรรณวิมล  นาโสก
2. นางบุญจันทร์  ทาระ
3. นางสาวจินตหรา  บริสุทธิ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นางสาวจิรภา  มามาศ
2. นายจุฬาลักษณ์  สันลักษณ์
3. นายดลนรินทร์   ไชยะโก
4. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
5. นายพุทธพร  แก้วปัน
6. นางสาววันวิสา  วะนานิช
7. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
8. นางสาวสุพัฒตรา  โยทะกาลี
9. นางสาวอรอนงค์  แจ่มใส
10. นายแสงชัย  คำนนท์
 
1. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์  ไชยจินดา
2. นางสาวสุรีพร  งามดี
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตรา  นามวงค์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงค์ประชา
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทาวะลม
4. เด็กหญิงภาวินุช  แก้วลี
5. เด็กหญิงวิราภรณ์  สุวรรณไตรย์
6. เด็กหญิงอารยา  ทองแล่ง
 
1. นางสาวกัญยาณี  พรมดี
2. นางวนาพรรณ  ผิวบาง
3. นางสาววราภรณ์  พาเสน่าห์
4. นายวัชรพล  เพ็งศรีโคตร
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. นายดลนรินทร์  ไชยะโก
2. นางสาวทุติยาภรณ์  พลราษฎร์
3. นางสาวธิดารัตน์  นามศร
4. นายพุทธพร  แก้วปัน
5. นายศรายุทธ  ศรีหล้า
6. นางสาวสุพัฒตรา  โยทะกาลี
 
1. นายณัฏฐ์ฑกฤษณ์   ไชยจินดา
2. นางสาวสุรีพร  งามดี
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพร
2. เด็กหญิงจันทร์นิภา  จำปานิล
3. เด็กหญิงณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญภาย
5. เด็กหญิงมัชฌิมา  กุลวงค์
6. เด็กหญิงสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
7. เด็กหญิงสุวพัชร  คูสกุล
8. เด็กหญิงอาธิติยา  การดี
9. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เพ็ชรภาค
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวสุรินทร  สังเกตกิจ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญพร  วุฒิกุล
2. นางสาวชนพัฒน์  อภิอารยาวงศ์
3. นางสาวภัคจิรา  อมรวงศ์
4. นางสาวรัชฎา  พวงพันธ์
5. นางสาววิมลศิริ  ปิดตานัง
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวสุรินทร  สังเกตกิจ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  สุพร
2. เด็กหญิงจันทร์นิภา  จำปานิล
3. เด็กหญิงณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
4. เด็กหญิงทัศนีย์  บุญภาย
5. เด็กหญิงมัชฌิมา  กุลวงค์
6. เด็กหญิงสุมินตรา  พึ่งทรัพย์
7. เด็กหญิงอาธิติยา  การดี
8. เด็กหญิงเพชราภรณ์  เพ็ชรภาค
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวสุรินทร  สังเกตกิจ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวกัญญพร  วุฒิกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์  คำพิลา
3. นางสาวชนพัฒน์  อภิอารยาวงศ์
4. นางสาวณฐฤทัย  ไชยสุนันท์
5. นางสาวทัศนีย์  บุญภาย
6. นางสาวภัคจิรา  อมรวงศ์
7. นางสาวภัคจิรา  ยืนยง
8. นางสาวรัชฎา  พวงพันธ์
9. นางสาววิมลศิริ  ปิดตานัง
10. นางสาวสุวพัชร  คูสกุล
 
1. นางสุธาสินี  ทรัพย์วงศ์
2. นางสาวสุรินทร  สังเกตกิจ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  พิกุลศรี
2. นายธนวัฒน์  พิกุลศรี
3. นายภมร  กมลรักษ์
4. นายอนิวัฒน์  คนยืน
5. นายอาชาไนย  เมืองขันธ์
 
1. นางอุไรวรรณ  ไชยช่วย
2. นายคฑาวุธ  เสียงล้ำ
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นางสาวละอองดาว  ตะวังทัน
2. นางสาวอนัญญา  ศรีจันดา
 
1. นางสาวมาลัยพร  คำมุงคุณ
2. นางปุนยนุช  สุวรรณไตรย์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายคเณศ  คนหาญ
2. เด็กชายชนินทร์  ไตรยวงศ์
3. เด็กชายธนาพร  ไตรยวงค์
4. เด็กชายบารมี  ไตรยวงค์
5. นายภัสกร  อุ้ยปัดฌาวงค์
6. เด็กชายวัชร  อาจวิชัย
7. เด็กชายวีรยุทธ  นามเหลา
8. เด็กชายศตวรรษ  ชินโคตร
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญศรี
2. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย
3. นายรัตนกุล  ไตรยวงศ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปัททุม
2. นายธนะพงษ์  วงค์ตาหล้า
3. นายธีรนาถ   ปัญญา
4. นายศิวพล  ผ่องแผ้ว
5. นายศุภโชค  วังคะฮาต
6. นางสาวอัญชิสา  วงค์นารี
 
1. นายควรคิด  สินสวัสดิ์
2. นายประจิม  วังคะฮาต
3. นายพิรมณ์  คนซื่อ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนัชชา  คล่องดี
2. เด็กชายรังสฤษฎ์  รูปเหมาะ
3. เด็กชายสิทธิพล  ตรงดี
 
1. นางนิ่มนวล  รอบรู้
2. นางสาวอุทิน  ใจมั่น
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นางสาววรรณนิภา  สุพร
2. นางสาววิลาวรรณ  มงคลสุภา
3. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาดี
 
1. นางลัดดา  สิริพัฒน์
2. นางขวัญใจ  อุทัยสาร์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงชไมพร  แก้วดี
2. เด็กชายเตชินทร์  สิริจันทพันธ์
 
1. นางระพีพรรณ  สิริจันทพันธ์
2. นางราตรี  อาบสุวรรณ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทย์ 1. เด็กหญิงบัณทิตา   ทองบ่อ
2. เด็กชายสรรพวัต   เรืองรังสรรค์
 
1. นายนคร  เวฬุวนารักษ์
2. นางผานิตย์  เวฬุวนารักษ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายพิทยุตม์  ปัททุม
2. นายภาคิล  วังคะฮาต
 
1. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
2. นางสาวสุดารัตน์  มูลขาว
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นายนันทวัฒน์  เมืองโคตร
2. เด็กหญิงอนุสรา  กุลสุทธิ์
 
1. นางสาวณฐินี  ไผ่เงินเล้ง
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นายภูริชญ์  มหาวงศ์
2. นายเดชาวัต  ยุธนาปกรณ์
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  รองหานาม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสำอาง
 
1. นายประวิทย์  บุทธิจักร์
2. นางอมร  บรรจง
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กชายพงศกร  เฮงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงลลิตา  แสนวิเศษ
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  บุษบงค์
2. เด็กชายศิลปวิชญ์  ฤทธิ์น้ำคำ
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นางสาวสุดารัตน์  มูลขาว
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงกมล  ทองมหา
2. นางสาวรุ่งนภา  ทองอินทร์
 
1. นายทักษิณ  มวลมนตรี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1. นางสาวปนิตา  เสียงเพราะ
2. นางสาวสุทัศศา  บรรจง
 
1. นางสาวจิรัชยาพร  ทองลือ
2. นายวัชรพงษ์  เมืองโคตร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายนิติกร  เถาโต
2. นายเฉลิมศักดิ์  วุฒา
 
1. นางสาวทิพย์อนันต์  โพธะกัน
2. นายธนบัตร  กองแก้ว
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กหญิงพิชญาภา  อนุศักดิ์เสถียร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ภูมิศรี
3. เด็กหญิงเขมิกา  วงศ์มุกดา
 
1. นางจรรยวรรธน์  พฤกษาสิทธิ์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา 1. นางสาววราภรณ์  สุริยะบุตร
2. นางสาวศุภิสรา  รุ่งโรจน์ธวัชกิจ
3. นายไกรวิทย์  พันธุเสนา
 
1. นางสาวณฐินี  ไผ่เงินเล้ง
2. นางยุภาวรรณ  กุลสุทธิ์
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  สาธุชาติ
2. นายวิศรุต  คูณศิริกุล
 
1. นายยุทธนา  ภู่ถนนนอก
2. นายบูรณะ  วังคะฮาต
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. เด็กชายปัญจพล  สุภาคาร
2. เด็กชายภารดร  ไชยสัจ
3. เด็กชายเอกปวิน  ภูมลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินทสงค์
2. นายอภิชาติ  ธรรมสวาสดิ์
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายพีริยะนนท์  รานอก
2. นายภัคพล  อาจวิชัย
3. นายศรัณย์  แกชวดดง
 
1. นายคมกริช  ศรีชัย
2. นายกิติกร  ชุติมันตานนท์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  วงศ์กระโซ่
2. นายเดชชาติ  สุคำภา
3. นายเพ็ญเพชร  วงศ์กระโซ่
 
1. นางดารุณี  รัตนวิชัย
2. นายรณชัย  มีระหงษ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นายกฤษณะ  แก้วดี
2. นายพงษ์อาธร  เพิ่มพูล
3. นายสิทธิชัย  ไตรยวงค์
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายวิชิต  ราชรามทอง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงรชนีกร  หลักโสม
3. เด็กหญิงสุนิษา  วรโยธา
 
1. นายภูศิษฏ์พงษ์  โจนลายดา
2. นายสุรพร  ปากวิเศษ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยวิทยา 1. นางสาวรัชดา  พานิช
2. นางสาวสุวนันท์  ดีดวงพันธ์
3. นางสาวอรอุมา  นามสุวรรณ์
 
1. นายสุรพร  ปากวิเศษ
2. นายไกรวุฒิ  พันธุ์พรหม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใจสุข
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทวีโคตร
3. เด็กหญิงดวงใจ  อังคณา
4. เด็กหญิงปวันรัตน์  สมหมายธนภัทร
5. เด็กชายภาคภูมิ  คำหมอก
6. เด็กหญิงยุพาพร  พรมผล
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
2. นายวิชาญ  วาปี
3. นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. นายกฤษฎาคล  ดลเอี่ยม
2. นายจตุพล  พาลึก
3. นายณัฐพงษ์  ภูธร
4. นางสาววนิดา  ศรีดี
5. นายวัฒน์ชรินทร์  ทองจันทร์
6. นายสุธรรม  ทองกาล
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
2. นางสาวธัญญรัตน์  แสนคำ
3. นายวิชาญ  วาปี
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นายณัฐพล  เพ็งทองหลาง
2. เด็กหญิงพันพสา  สีจันดา
3. นางสาวสุธิตา  ใจสุข
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางรจนา  ลุสุข
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นางสาวธนภรณ์  อาจวิชัย
2. นางสาวพิชฎาพร  ผิวขำ
3. นางสาววรัญญา  ผิวขำ
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นางสาวพนิตนันท์  แสนโคตร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายธาร  มุละชีวะ
2. เด็กหญิงอรษา  ชาติดร
3. เด็กหญิงอรอุมา  มลีรัตน์
 
1. นางสิวลี  วงษ์โต
2. นางษมล  ขุนศรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ 1. นางสาวจตุพร  เมืองโคตร
2. นายประมวลรัตน์  ทองโสม
3. นางสาวสุพัตรา  รูปดี
 
1. นายธีรพงศ์  แสนยศ
2. นางสิริลักษณ์  อินทสงค์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  คำนนท์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คนยืน
3. เด็กหญิงอนุศรา  อุคำ
 
1. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
2. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 1. นางสาวธนวันต์  บุตรดีวงศ์
2. นางสาวศศิณา  เพ็งพารา
3. นางสาวสุภาวดี  ปากหวาน
 
1. นายอุดมชัย  จันทพรหม
2. นางจารุณี  ฤทธิ์วงศ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลทัชชา  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  อุปัญญ์
3. เด็กชายอภิปุริส  สุวรรณพันธ์
 
1. นางอรุณี  วังคะฮาต
2. นายพิชญ์  สุวรรณไตรย์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  เอกทัน
2. นางสาวนิธิศร  โพธิ์ไทรย์
3. นางสาวศศิกานต์  ยืนยง
 
1. นางสาวเมรี  ทุยบึงฉิม
2. นางสาวสุนิสา  ไชยแสง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกาญกมล  กงนะ
2. เด็กชายบันหา  ธิพรพันธ์
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ยืนยง
 
1. นางขวัญใจ  ศรีประสงค์
2. นายอรรฆเดช  อาจวิชัย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุกดาหาร 1. นางสาวนลินี  ทองเภา
2. นางสาวรัชราวรรณ์  คำขันธ์
3. นางสาวสุมินตรา  พิกุลศรี
 
1. นางอัจจิตา  ทองธรรมชาติ
2. นางศรีประไพ  สุรพันธ์พิขิต
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นาอุดม
2. เด็กชายตรงสิทธิ์  ห้วยทราย
3. เด็กชายเจตษฎา  พุทธพันธ์
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 1. นางสาวกรนิภา  เสียงเย็น
2. นายฉัตรเพชร  สุริยวงค์
3. นางสาวอมรรัตน์  ทองสว่าง
 
1. นายเฉลิมชัย  ชาญเฉลิม
2. นางนิตติยา  ชาญเฉลิม
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายธนสิทธิ์   ปัททุม
2. เด็กชายวรพรต  ทรงพุฒิ
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แสนสุข
 
1. นางพนิดา  พิพัฒน์ยานนท์
2. นางสาวปนัดดา  แสนสุข
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรไพริน  แสงหมื่น
2. นางสาวสุภาภรณ์  กุลบุญมา
3. นายอภิวัฒน์  เครือสวัสดิ์
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นายอนุชา  บุรัตน์
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเทิบวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  รักษาศรี
 
1. นางเพชรไพรินทร์  เจาะจง
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายวีรพล  บุญมา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  วรสาร
 
1. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  กุลวงค์
 
1. นางกันยารัตน์  สุวรรณไตรย์
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ 1. นายจิระสิน  ยืนยั่ง
 
1. นายฐาปณพงษ์  ไชยวุฒิ
2. นางสาวจินตนา  น้อยทรง
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 1. นายพิชัยยุทธ  คำพิลา
2. นายวีระพร  ภูมิลา
 
1. นางสาวปภาดา  สมประสงค์
2. นายฤทธิชัย   วังวงศ์
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลังราษฎร์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพชร  สุนทะรส
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  อาจวิชัย
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1. นายอภิสิทธิ์  เข็มทอง
 
1. นายดำรงค์  พิษเศษ
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 1. นายเกียรติศักดิ์  ผิวขำ
 
1. นางมาลาศรี  สะตะ
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. นายศิริชาติ  อาจวิชัย
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา 1. เด็กชายฐิติกร  ปัททุม
 
1. นางทิพย์ศิริ  นันทศิริ
 
119 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงหลวงวิทยา 1. นายวุฒิไกร  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางปุณยนุช  สุวรรณไตรย์
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนตาลวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  นันทะพันธ์
2. เด็กชายจักรพล  ศรีลาศักดิ์
3. เด็กหญิงชนภ์นิภา  จันทนะ
4. เด็กชายชยานนท์  ขันทอง
5. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศรีลาศักดิ์
6. นางสาวดาราพร  หมูนดี
7. นางสาวนฤมล  บุระวงค์
8. นายนันทวัฒน์  ใจทัด
9. เด็กหญิงนารีนุช  มะลิสาร
10. นางสาวบัวตูม  พรหมบาง
11. นางสาวบัวบาน  พรหมบาง
12. นายปราโมทย์  คนไว
13. เด็กหญิงปรียาพร  มูลสาร
14. เด็กชายปัทฐวี  จันทพันธ์
15. เด็กหญิงปาริชาต  ประสิทธิ์
16. เด็กหญิงพรพรรณ  สิงห์โคตร
17. นางสาวพรรณธวลี  ปาวงค์
18. เด็กชายพลเชษฐ์  ปริปุรณะ
19. เด็กชายพัสกร  โนรี
20. เด็กหญิงสุทธินี  บุญสิม
21. เด็กหญิงอคิราภ์  ม่วงทอง
22. นางสาวอสมา  แสงฤทธิ์
23. นางสาวอัญมณี  พวงนาค
24. นางสาวเตชินี  ฉายแก้ว
25. เด็กชายเรืองศักดิ์  เรืองฤทธิ์
26. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทพันธ์
27. นายแดนไทย  ใจทัด
28. เด็กชายไชยศักดิ์  พลอยแสงใส
 
1. นายคมศิลป์  จันทพันธ์
2. นางเกศริน  จันทรสาขา
3. นางสาวสุภัทรา  อินทรพรหมมา
4. นางสาวกรรณิกา  บำรุงบ้านทุ่ม
5. นางสาวรุ้งกาญจน์  ปั้นแต่ง
6. นางสาววัชฎาทิพย์  โคชขึง
7. นายศักร์สฤษฏิ์  กลางประพันธ์