หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 5 พ.ย. 2558 09.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 5 พ.ย. 2558 09.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 5 พ.ย. 2558 13.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 5 พ.ย. 2558 09.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 5 พ.ย. 2558 09.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 5 พ.ย. 2558 09.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 5 พ.ย. 2558 09.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 5 พ.ย. 2558 09.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 214 5 พ.ย. 2558 13.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 5 พ.ย. 2558 13.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 5 พ.ย. 2558 13.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 5 พ.ย. 2558 13.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 และ 225 5 พ.ย. 2558 09.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 214 6 พ.ย. 2558 09.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 6 พ.ย. 2558 09.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ลานหลังอาคาร 2 6 พ.ย. 2558 09.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ลานหลังอาคาร 2 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 5 พ.ย. 2558 09.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 09.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 5 พ.ย. 2558 09.20
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 09.20
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 5 พ.ย. 2558 09.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 09.40
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 5 พ.ย. 2558 10.20
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 10.20
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 11.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 12.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 5 พ.ย. 2558 10.50
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 12.40
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 5 พ.ย. 2558 11.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 13.10
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 5 พ.ย. 2558 14.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
25 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 6 พ.ย. 2558 13.00
26 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 6 พ.ย. 2558 09.00
27 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 5 พ.ย. 2558 09.00
28 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 5 พ.ย. 2558 10.00
29 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม โรงยิมฯ 5 พ.ย. 2558 09.00
30 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม โรงยิมฯ 5 พ.ย. 2558 13.00
31 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม โรงยิมฯ 6 พ.ย. 2558 09.00
32 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม โรงยิมฯ 6 พ.ย. 2558 13.00
33 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 6 พ.ย. 2558 09.00
34 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 6 พ.ย. 2558 10.00
35 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 5 พ.ย. 2558 13.00
36 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 5 พ.ย. 2558 14.00
37 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 5 พ.ย. 2558 09.00
38 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 5 พ.ย. 2558 10.00
39 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 5 พ.ย. 2558 12.00
40 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 5 พ.ย. 2558 14.00
41 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 09.00
42 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 10.00
43 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 12.00
44 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 14.00
45 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 5 พ.ย. 2558 09.00
46 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 5 พ.ย. 2558 10.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 5 พ.ย. 2558 12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 5 พ.ย. 2558 13.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 5 พ.ย. 2558 09.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 5 พ.ย. 2558 10.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 09.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 10.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 12.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 13.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 5 พ.ย. 2558 10.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 5 พ.ย. 2558 11.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 6 พ.ย. 2558 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 6 พ.ย. 2558 09.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องสมุด 5 พ.ย. 2558 09.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องสมุด 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 2 5 พ.ย. 2558 13.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2558 09.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 1 6 พ.ย. 2558 09.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 3 5 พ.ย. 2558 13.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 3 6 พ.ย. 2558 13.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 3 5 พ.ย. 2558 09.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 2 5 พ.ย. 2558 09.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 1 5 พ.ย. 2558 13.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 3 6 พ.ย. 2558 09.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 1 6 พ.ย. 2558 13.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 1 ห้อง คอม 4 6 พ.ย. 2558 09.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 901 5 พ.ย. 2558 09.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 901 6 พ.ย. 2558 09.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 2 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 1 ห้อง คอม 5 5 พ.ย. 2558 09.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 1 ห้อง คอม 6 5 พ.ย. 2558 09.00
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคารคอม ชั้น 1 ห้อง คอม 7 5 พ.ย. 2558 09.00
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารคอม ชั้น 1 ห้อง คอม 7 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันออก 5 พ.ย. 2558 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันออก 5 พ.ย. 2558 09.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 5 พ.ย. 2558 09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 5 พ.ย. 2558 09.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันออก 6 พ.ย. 2558 09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันออก 6 พ.ย. 2558 09.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ลานหน้าอาคารคอม 5 พ.ย. 2558 09.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ลานหน้าอาคารคอม 5 พ.ย. 2558 09.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ลานหน้าอาคารคอม 5 พ.ย. 2558 09.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ลานหน้าอาคารคอม 5 พ.ย. 2558 09.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้อง 901 - 902 5 พ.ย. 2558 09.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้อง 903-904 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 5 พ.ย. 2558 09.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 5 พ.ย. 2558 09.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 5 พ.ย. 2558 09.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 5 พ.ย. 2558 09.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 5 พ.ย. 2558 09.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 5 พ.ย. 2558 09.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 5 พ.ย. 2558 09.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม
-
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 538 5 พ.ย. 2558 09.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม
-
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารคอม 4 5 พ.ย. 2558 09.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร คอม 4 5 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 09.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 10.30
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 13.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 พ.ย. 2558 14.30
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 09.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 10.30
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 13.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 14.30
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 5 พ.ย. 2558 13.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]