หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ลานหน้าอาคาร 3 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 214 6 พ.ย. 2558 09.00
2 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 6 พ.ย. 2558 09.00
3 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ลานหลังอาคาร 2 6 พ.ย. 2558 09.00
4 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ลานหลังอาคาร 2 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 09.00
2 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 09.20
3 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 09.40
4 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 10.20
5 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 11.30
6 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 12.00
7 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 12.40
8 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 727 6 พ.ย. 2558 13.10
9 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 6 พ.ย. 2558 13.00
10 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคารโดม 6 พ.ย. 2558 09.00
11 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม โรงยิมฯ 6 พ.ย. 2558 09.00
12 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม โรงยิมฯ 6 พ.ย. 2558 13.00
13 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 6 พ.ย. 2558 09.00
14 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม หอประชุม 100 ปี 6 พ.ย. 2558 10.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 09.00
16 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 10.00
17 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 12.00
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร EP 6 พ.ย. 2558 14.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 09.00
2 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 10.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 12.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องโสตฯ 6 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 6 พ.ย. 2558 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม สนามบาสเกตบอล 6 พ.ย. 2558 09.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม ห้องสมุด 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 1 6 พ.ย. 2558 09.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 3 6 พ.ย. 2558 13.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 3 6 พ.ย. 2558 09.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 1 6 พ.ย. 2558 13.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 1 ห้อง คอม 4 6 พ.ย. 2558 09.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 9 ชั้น 1 ห้อง 901 6 พ.ย. 2558 09.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม คอม ชั้น 2 ห้อง คอม 2 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันออก 6 พ.ย. 2558 09.00
2 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันออก 6 พ.ย. 2558 09.00
3 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
4 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
5 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
6 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
7 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 7 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 7 ทิศตะวันตก 6 พ.ย. 2558 13.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 6 พ.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 09.00
2 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 10.30
3 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 13.00
4 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 รร.สารคามพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 6 พ.ย. 2558 14.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]