หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-mkm26

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ขันโมลีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตา ดวงดีทิพย์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นางสาวกัลยณัฐ แสงสุริยาโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุทัศน์ วีระกิตตินันทน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ บุระคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพิชชานันท์ จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศักดา สวัสดิ์สละผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปุณฑริกา น้อยนนท์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสุชาติ ใจดีโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
4. นายประพันธ์พงษ์ ไชยจิตรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายนรินทร์ พันธุ์ครูโรงเรียนกันทรวิชัยกรรมการ
6. นางสาวอรุณรัศมี จันทพรมโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจงกล เวียงสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี ใจกล้าโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิพันธ์ ฮามคำไพโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางวาสนา เอ้ตุโพธิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเหรียญชัย ม่วงคลาผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
4. นายวรยุทธ จันทมุลโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางกรรณกร รัตนมนตรีโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นายคมสัน สัตตรัตนำพรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นายขวัญชัย ขันสาลีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ ชาญศิริผู้อำนวยโรงเรียนแกดำวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนาตยา นาศรีเคนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายเลียง ขาวธรรมาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางศุภนุช คงถวิลวงศ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุนทรา ชันพิพัฒน์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
6. นางสาววิมล พัฒนเพ็ญโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางปราณี รัตนธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางแพรทอง ผาสุขเลิศโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางเกสรา ประเสริฐศิลป์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวกรรณิกา ทองสมบูรณ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวธนาพร วัฒนศักดิ์สุรกุลโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางฉัตรสุดา เขื่อนธะนะโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์ ไชยมาตย์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอัครกฤษ อรัญชัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุทธฺ์ ไชยมาตร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางณัฐวดี อุปนันท์โรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
5. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทวี มูลพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทวี มูลพานิชรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุทธฺ์ ไชยมาตร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองช้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายมงคล แก้วหาญรองผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพิสุทธฺ์ ไชยมาตร์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวศศิธร อะมะมูลโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สืบเมืองช้ายโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา ตันสังวรณ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงรัตน์ ธนมาลาพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปราณี สูงเนินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอามร นาไชยเวศน์โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมาน เรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางคัคนางค์ รองหานามโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางวริทยา ประภาศรีโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
4. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายธิติพงษ์ จริยะนรวิชช์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนิคม วิทาโนรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุสรา ผลชูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพดล ดาราเฉลิมกุลโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายธิติพงษ์ จริยะนรวิชช์โรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นายบุญมี ผิวเงินโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสำรวจ ทินพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. ผศ.ว่าที่ พ.ต. ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสำรวจ ทินพิษผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคำพัน ชิณโคตรโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายเจริญ อินศรโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอดุลย์ เกษไทยสงค์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. ผศ.ว่าที่ พ.ต. ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
6. นางสาวเพียงแข ภานุพงศ์วรรธกาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายปริญญา จันทะคามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นายกฤฎากร ดาสุเทพโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
3. นายพินิจ ชลารักษ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายภาคิน บุตรศรีภูมิโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายดนัย ยิ้มอินทร์โรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ สังฆมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายจินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ คำแพงสีสันโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา กลมเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
7. นายมนเทียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพิศิษฐ์ วรรณศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายเสกสิทธิ์ สังฆมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
4. นายจินดา แก่นสมบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ คำแพงสีสันโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
6. นายวิทยา กลมเลิศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมกรรมการ
7. นายมนเทียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันทะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมีศิลป์ ชินภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันทะศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
3. นายทิวา เถื่อนนาดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ ประสงสันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ ประสงสันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมทรัพย์ ภูโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไวพจน์ ภักดีโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ ประสงสันต์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเทพโกศล มูลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิชรัตน์ ยะสานติทิพย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายวิสิษฐ์ สุขวิชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายมนเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนิพนธ์ ยศดาผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวกานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา โทนไทยโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายอภิวัช มะสาทานังโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศรีวรรณะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายมณเฑียร ถิตย์รัศมีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
3. นางชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย จำนงพิศผู้อำนวยการโรงเรียนยางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิสรา ธีรธัญธนัชโรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
3. นายสราวุธ สระมูลโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ศรีบุรีโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวโอภาสี ถารีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเกษม ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา สมศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
6. นายอติเทพ บุรีมาตย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเกษม ไชยรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา สมศรีโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายชวยศ วีริยินทะโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายอติเทพ บุรีมาตย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
6. นายเสกสิทธิ์ สังฆะมณีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายไพวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ธานีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายไพวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ธานีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายไพวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ธานีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายไพวัลย์ ผลชูผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ธานีโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายนิติ สารจันทร์โรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
4. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวชดาษา อ้วนพรมมาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุมาลี สุขรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นางปุณิกา เข็มพิลาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์ ศรีพิมายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉัตรฉวี พัสดุรีนนท์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายบัณฑิต วิเท่ห์ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุรเนตร รังเสนาโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ราษฎร์ภักดีโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายประเสริฐ คลังแสงโรงเรียนบรบือกรรมการ
5. นายมโน มาพะเนาว์โรงเรียนเขวาไร่ศึกษากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เพชรมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นายศักรินทร์ จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสิริมณี คำชมภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางสีญวน แฝงสาเคนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายมนูญ เพชรมีแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญมี ประกอบแสงโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นายศักรินทร์ จัตุชัยโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสิริมณี คำชมภูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางสีญวน แฝงสาเคนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวดี แสนพินิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นางสมปอง จันทะมาตย์โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.กรรณิกา ศุภปัญญาวุฒิโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรี จันจ่ายโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสายพิณ เยื้อนจันทึกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางรจนา พรมโกนโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
7. นางชุลีพร พินิจพลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ สิทธิจันทร์แสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญพร วาเสนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. ดร.กรรณิกา ศุภปัญญาวุฒิโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรี จันจ่ายโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นางสายพิณ เยื้อนจันทึกโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณแสนโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบันฑิต ฤทธิ์ศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเศกสรรค์ วัฒนบุตรโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นายบริบูรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายนิยม ปะสาวะนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางปัญจรัษม์ แซ่ตั้งโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพทูล พรมมากุลผู้อำนวยการโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา สีสมบัติโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเศกสรรค์ วัฒนบุตรโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทรเสนารองผู้อำนวยการโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางรพีพร นามมุลตรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางนรินทร์ ศิรินุวัฒน์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายพงค์ศักดิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายอรรณพ แผ่ตระกูลโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอธิการ สุขศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภาพ ตะโคตรโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสราลี เคนหวดโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนภัทร ไชยบุดดีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอธิการ สุขศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรภาพ ตะโคตรโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสราลี เคนหวดโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนภัทร ไชยบุดดีโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายนิคม ปักกาเวสารองผู้อำนวยการโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวนิฐา เพ็ชรกองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรา เย็นเศรณีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นายนิพนธ์ ใบสนโรงเรียนพระกุมารศึกษากรรมการ
5. นายณัฐพัชร์ ปทุมพรโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายกวินธร รัฐอาจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
6. นายชาญยุทธ์ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางดาวใจ ศรีสองเมืองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายกวินธร รัฐอาจโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
4. นายชนะวงศ์ มุ่งชูโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
6. นายชาญยุทธ์ สีเฉลียวโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายอภิวัฒน์ บุญโสมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. นางสาวญารุณี ศิริกิจโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นางสาวอนรรฆวี บุญสนองโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนโนนราษีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวญารุณี ศิริกิจโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางภัทรานี พลลาโรงเรียนบรบือกรรมการ
4. นายอภิวัฒน์ บุญโสมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามกรรมการ
5. นางสาวอนรรฆวี บุญสนองโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโชคชัย แสงสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชประธานกรรมการ
2. นายรัตนศักดิ์ ฟักทองโรงเรียนบรบือกรรมการ
3. นายนิยม ปะสาวะนังโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายพุฒิพงษ์ จันดาโชตโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกรรมการ
5. นายทักษิณพัฒน์ ศรีขวาชัยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
3. นายสมปอง สระหนองห้างโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสัมฤทธิ์ โคตรโสภารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ปัดถาเดชโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคารกรรมการ
3. นายชรินทร์ สืบเพ็งโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายพงศธร ปักกาเรโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา จันทะราชรองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารีประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ ไชยบุดดีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ สารบุญโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นายวีระพล ปะทัดโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจีระศักดิ์ ปราณีกิจผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรชาติ คำปานโรงเรียนนาข่าวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิวาพร มิทราวงศ์โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนายุต ปินะถาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางขนิษฐา เตชะนอกโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายกษม บุญบรรจงผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายดุษฎี ศรีสองเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
3. นางดวงจันทร์ สุขวิชัยโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัชชา ศรีเกินโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นายครองทรัพย์ สายสุวรรณโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวนัส พรมสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวนัส พรมสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุลโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางไอลัดดา ปามุทาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นายพิทักษ์ อักษรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางประไพ ศรีทวีโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ หารพรมโรงเรียนงัวบาวิทยาคมกรรมการ
5. นายกุลเชษฐ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางประไพ ศรีทวีโรงเรียนกู่ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ หารพรมโรงเรียนงัวบาวิทยาคมกรรมการ
5. นายกุลเชษฐ แพงสายโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เอื้อกิจรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อุตมะโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางสดชื่น ดวงคำน้อยโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายทวีป บุตรโคตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เอื้อกิจรองผู้อำนวยการเชียงยืนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อุตมะโรงเรียนแกดำวิทยาคารกรรมการ
3. นางสดชื่น ดวงคำน้อยโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสุชานันท์ เวียงคำโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวีป บุตรโคตรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพรผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรชา เงินอินต๊ะอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
3. นายอาคม ยะหัตตะอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
4. นายเจษฏาวัจน์ เรืองบุญอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ ถวิลไพรผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรชา เงินอินต๊ะอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
3. นายอาคม ยะหัตตะอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
4. นายเจษฏาวัจน์ เรืองบุญอาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ นนทะสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไชยสิทธิ์ สงลาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพรพิศมัย บุญญะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางฐิตานันท์ สุนทรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ นนทะสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไชยสิทธิ์ สงลาโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ มณีรัตน์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางพรพิศมัย บุญญะโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางฐิตานันท์ สุนทรโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พิมลทีปรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางปลิวทอง ทิมาสารโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางปิยะนุช พิกุลสวัสดิ์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
4. นางเกษณีพร เพียรธารธรรมโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
5. นายจรินทร์ แสนบุดดาโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายมนูญ ุบุญไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ บุญญะโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอรกรวีร์ หาไชยอินทร์โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
4. นางประภาศรี ทิพย์พิลาโรงเรียนวาปีปทุมกรรมการ
5. นายเด่นชัย แปนเมืองโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพินโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสังวรณ์ ปรางประโคนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นางนิรชร ปรุงฆ้องโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางนับทอง เทศบุตรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางลักษณ์มณี แสงสุพินรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสังวรณ์ ปรางประโคนโรงเรียนมิตรภาพกรรมการ
3. นางนิรชร ปรุงฆ้องโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางนับทอง เทศบุตรโรงเรียนมหาชัยพิทยาคารกรรมการ
5. นางอริศรา ภูคำกองโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
3. นางพิมพ์วิไล ศรีสุภักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางอรุณี ใหม่คามิโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางบุญทัน วัฒนศักดิ์สุรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วิไล ศรีสุภักดิ์โรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางอรุณี ใหม่คามิโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุลาวัลย์ ปักกาเวสาโรงเรียนมัธยมยางสีสุราชกรรมการ
5. นางนิตยา วิบูลย์คำโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางลมัย ทัพเจริญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ปะสาวะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ปะทิเกโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
5. นางนุจรีพร เย็นดีโรงเรียนหนองเหล็กศึกษากรรมการ
6. นางศุภวรรณ นียากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจารุรัชต์ แสงมหาไชยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือประธานกรรมการ
2. นางลมัย ทัพเจริญโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
3. นางสาวเกศรินทร์ ปะสาวะกังโรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ปะทิเกโรงเรียนมหาวิชานุกูลกรรมการ
5. นางนุจรีพร เย็นดีโรงเรียนหนองเหล็กศึกษากรรมการ
6. นางศุภวรรณ นียากรโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยปภา จันทะปัสสารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นางบัวผัน พรมโชติโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
4. นายอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
5. นางบานเย็น โยวะผุยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนิตยปภา จันทะปัสสารองผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุมประธานกรรมการ
2. นายพูนศักดิ์ อารพลโรงเรียนประชาพัฒนากรรมการ
3. นางอำนวย สมบัติชัยแสงโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารกรรมการ
4. นางบัวผัน พรมโชติโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางบานเย็น โยวะผุยโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภคมน มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวณัชชา พันธ์ชมภูโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณิกา เสนไสย์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวาทินี ทองอาสน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางภคมน มูลจันทีโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางสาวณัชชา พันธ์ชมภูโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณิกา เสนไสย์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ แสงทองพิทักษ์โรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธงชัย หมื่นสาผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิตยา อันทะนัยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธงชัย หมื่นสาผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิตยา อันทะนัยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย หมื่นสาผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิตยา อันทะนัยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธงชัย หมื่นสาผู้อำนวยการโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร ชัยผงโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางอาทิตยา ทาขุลีโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ศรีโพธิ์วังโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิตยา อันทะนัยโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา เสนาคำโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางมารศรี วงค์ช่างโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
6. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา เสนาคำโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางมารศรี วงค์ช่างโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
6. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจำรัส หรรษาวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรวิชัยประธานกรรมการ
2. นายกำธร ธุระทำโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุบผา เสนาคำโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพณาสันต์ เกษจ้อยโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางมารศรี วงค์ช่างโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการ
6. นางกาญจนาภรณ์ คำมูลโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สืบสุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนัฏฐากร วัฒนสันติพงศ์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรภา คลังแสงโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบรรเทา อะปะมะทังโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรภาพ ตะโคตรโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
7. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย สืบสุนทรรองผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนัฏฐากร วัฒนสันติพงศ์โรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรภา คลังแสงโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายบรรเทา อะปะมะทังโรงเรียนยางวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรภาพ ตะโคตรโรงเรียนโนนแดงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุภัทรา ทะบันแดนโรงเรียนผดุงนารีกรรมการ
7. นางสาวปิยนัฎ โพนสิมโรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์กรรมการ
8. นางนันดา เมืองมัจฉาโรงเรียนชื่นชมพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมสิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมสิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมสิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมสิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายบุญสงค์ อรรคฮาตสีผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มาตบุรมโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ผิวสอาดโรงเรียนโนนราษีวิทยากรรมการ
4. นายสาคร คำสีโรงเรียนบรบือวิทยาคารกรรมการ
5. นายทวี พิมพ์สิมโรงเรียนสารคามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายประเทือง พลเสนาผู้อำนวยการโรงเรียนเขวาไร่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายก้องสุริยา สารพิมพ์โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายปริยัติ นามสง่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
4. อาจารย์สกุณา พันธุระมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ
5. นายประเพียร ลดาวัลย์โรงเรียนวาปีปทุมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]