หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 036 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 6 18 12
2 001 โรงเรียนกันทรวิชัย 14 50 23
3 002 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 7 13 7
4 003 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 8 16 12
5 009 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 40 84 67
6 011 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 25 45 37
7 012 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 27 52 36
8 016 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 44 188 87
9 018 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 30 75 43
10 015 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 52 153 72
11 017 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 18 39 27
12 021 โรงเรียนบรบือ 39 93 57
13 022 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 34 201 65
14 023 โรงเรียนประชาพัฒนา 26 45 38
15 024 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 25 78 48
16 025 โรงเรียนผดุงนารี 83 263 134
17 026 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 73 234 132
18 029 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 28 49 40
19 030 โรงเรียนมหาวิชานุกูล 11 21 17
20 031 โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 8 14 12
21 032 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 63 211 112
22 034 โรงเรียนมิตรภาพ 28 49 43
23 035 โรงเรียนยางวิทยาคม 29 95 50
24 039 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 20 39 30
25 041 โรงเรียนวาปีปทุม 80 344 136
26 042 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 23 34 29
27 043 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 28 41 35
28 044 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 53 107 79
29 045 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร 13 36 25
30 007 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 16 30 20
31 006 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 29 45 34
32 008 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 19 37 28
33 010 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 51 152 78
34 046 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 22 38 31
35 004 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 17 41 25
36 005 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 25 113 47
37 020 โรงเรียนโนนราษีวิทยา 15 32 25
38 019 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 26 44 37
39 028 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 12 29 21
40 027 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 15 33 22
41 033 โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 36 52 42
42 037 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0
43 038 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 5 15 5
44 050 โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 6 0 2
45 049 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 12 15 11
46 064 โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 4 6 4
47 047 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 17 36 29
48 048 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 33 73 49
49 054 โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ 0 0 0
50 053 โรงเรียนมะค่าพิทยาคม 0 0 0
51 057 โรงเรียนมัธยมดงยาง 9 18 14
52 052 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 0 0 0
53 065 โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร 0 0 0
54 063 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา 10 22 18
55 062 โรงเรียนหนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 4 10 6
56 058 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม 0 0 0
57 051 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 14 18 16
58 061 โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล 5 9 5
59 013 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 19 27 25
60 014 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา 0 0 0
61 056 โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม 0 0 0
62 066 โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง 1 0 0
63 055 โรงเรียนเวียงสะอาดพิทยาคม 2 0 0
64 060 โรงเรียนเสือโก้กพิทยาสรรค์ 0 0 0
65 059 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม 11 22 15
66 040 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 11 31 20
รวม 1381 3635 2134
5769

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]