หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางชนิสรา ดวงบุบผา ผอ.สพม.26 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายองอาจ เทียมกลาง รอง.ผอ.สพม.26 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม รอง.ผอ.สพม.26 กรรมการและเลขานุการ
4 นายสุดใจ สุปัญบุตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
5 นางชุติมา นามศรีอุ่น นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
6 นายธนัฐ มาตชรา รอง.ผอ.รร.มหาชัยพิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
7 นายสุรพงษ์ ศรีเศรษฐา รอง.ผอ.รร.นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กรรมการอำนวยการ
8 นางสุชิดา สาตารม ครู รร.ผดุงนารี กรรมการอำนวยการ
9 นายธวัชชัย ฝ่ายพลแสน ครู รร.นาเชื่อกพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการ
10 นางสาวอรทัย บุพโชติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
11 นางสาวไพลิน ภูมิวัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการ
12 นางสาวเยาวลักษณ์ นพนิยม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการอำนวยการ
13 นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการอำนวยการ
14 นายกันตินันท์ ฉิมพลี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการอำนวยการ
15 นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการอำนวยการ
16 นายคุณากร ศรีธร รอง.ผอ.รร.ยางวิทยาคม กรรมการอำนวยการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]