สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ผดุงนารี 36 23 11 70 72 2 0 1 74
2 วาปีปทุม 30 13 12 55 60 2 2 0 64
3 สารคามพิทยาคม 27 10 7 44 47 1 0 0 48
4 เชียงยืนพิทยาคม 25 8 8 41 37 7 2 0 46
5 ชื่นชมพิทยาคาร 22 7 5 34 27 11 1 0 39
6 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 20 16 7 43 50 5 2 0 57
7 บรบือวิทยาคาร 20 6 4 30 31 2 0 0 33
8 โกสุมวิทยาสรรค์ 11 8 0 19 18 1 0 0 19
9 มัธยมยางสีสุราช 10 8 6 24 28 7 3 0 38
10 นาเชือกพิทยาสรรค์ 9 9 8 26 37 7 0 1 44
11 เขวาไร่ศึกษา 9 9 1 19 19 3 0 0 22
12 เขื่อนพิทยาสรรค์ 7 4 4 15 12 6 1 0 19
13 นาดูนประชาสรรพ์ 6 6 5 17 27 4 1 0 32
14 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 5 3 13 20 2 1 0 23
15 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 5 5 3 13 15 2 1 0 18
16 ยางวิทยาคม 5 4 3 12 16 7 0 0 23
17 บรบือ 4 6 9 19 20 9 3 0 32
18 มัธยมวัดกลางโกสุม 4 5 7 16 13 9 2 0 24
19 นาภูพิทยาคม 4 5 4 13 20 7 0 0 27
20 ประชาพัฒนา 3 5 1 9 11 2 0 0 13
21 นาข่าวิทยาคม 3 4 7 14 19 8 1 0 28
22 พระกุมารศึกษา 3 4 1 8 11 3 0 0 14
23 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 3 4 1 8 8 0 0 0 8
24 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร 3 3 2 8 12 5 1 0 18
25 เหล่ายาววิทยาคาร 3 3 2 8 10 8 1 0 19
26 โพนงามพิทยานุกูล 3 3 1 7 6 3 2 0 11
27 หัวเรือพิทยาคม 3 2 0 5 8 1 1 0 10
28 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 1 6 10 13 8 3 0 24
29 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 2 6 1 9 14 3 1 1 18
30 แกดำวิทยาคาร 2 3 1 6 8 8 0 0 16
31 มิตรภาพ 2 3 0 5 12 3 3 0 18
32 โนนแดงวิทยาคม 2 2 3 7 10 6 3 0 19
33 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 2 2 2 6 11 6 3 0 20
34 โนนราษีวิทยา 2 2 1 5 9 4 1 0 14
35 ดอนเงินพิทยาคาร 2 2 0 4 3 1 0 0 4
36 กู่ทองพิทยาคม 2 1 0 3 2 4 1 0 7
37 กันทรวิชัย 2 0 1 3 5 1 1 0 7
38 มหาชัยพิทยาคาร 1 4 5 10 11 12 1 0 24
39 วังยาวศึกษาวิทย์ 1 3 1 5 7 3 3 0 13
40 มหาวิชานุกูล 1 2 0 3 3 5 2 0 10
41 วัดป่านาเชือก 1 0 0 1 4 5 0 0 9
42 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 0 2 2 4 4 4 3 0 11
43 หนองม่วงวิทยาคาร 0 2 1 3 2 6 4 0 12
44 วรัญญาวิทย์ 0 1 2 3 3 2 0 0 5
45 กุดรังประชาสรรค์ 0 1 2 3 2 2 0 0 4
46 มัธยมชาญวิทยา 0 1 1 2 2 6 0 0 8
47 ท่าขอนยางพิทยาคม 0 0 1 1 5 4 1 0 10
48 งัวบาวิทยาคม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
49 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 3 2 1 0 6
50 มัธยมดงยาง 0 0 0 0 1 4 1 0 6
51 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
52 โคกก่อพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 หนองเหล็กศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ขามป้อมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 เกิ้งวิทยานุกูล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 เวียงสะอาดพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 เลิงแฝกประชาบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 308 223 153 684 792 226 57 3 1,075