รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายพัชรวิชญ์  แก่นพิมพ์
2. นายอรรถพล  โอนสันเทียะ
 
1. นายศักดา  ปานะโปย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายฉัตรชัย  สิทธิจันทร์
2. เด็กชายเรืองบุญ  สีตาล
 
1. นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายดุษฎี  สีแก้ว
2. เด็กชายภูตะวัน  นนทะชัย
 
1. นายสุขประชัย  คำยานุกูล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายพัชรวิชญ์  แก่นพิมพ์
2. นายอรรถพล  โอนสันเทียะ
 
1. นางปทุมพร  สุพลไทย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายทวีรักษ์  นาจันทอง
2. นายอภิสิทธิ์  วิรุวรรณ
 
1. นางดวงกมล  ทองภูบาล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายบรรยวัสถ์  สุขุนา
2. นายภูมินทร์  ทินช่วย
 
1. นายสุรชัย  นธีนาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนต์   สร้อยสิงห์
2. เด็กชายพงษ์ธร   แก้วโมรา
3. เด็กชายภานุวิชณ์   บุญนาน
4. เด็กชายภูริภัทร   สุ่นสุข
5. เด็กชายสุรชัย   นุตะวัย
 
1. นายวุฒิพงษ์   นาสะอ้าน
2. นางฐิติมา  ปฎิเมตา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกฤษลดา  เงินอุดมสุขชัย
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โปทา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วลังกา
4. เด็กหญิงพิมวิภา  ดารัตน์
5. เด็กชายสุธิวัส  ทองติ่ง
 
1. นายสุทธิพันธ์  ฮามคำไพ
2. นางทักษิณา  เจริญศักดิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายจีรทีปต์  กองบุตร
2. เด็กชายชลสิทธิ์  สีบุญ
3. เด็กชายพงษ์เจริญ  ดอกแขมกลาง
4. เด็กชายพัสกร  นียากร
5. เด็กหญิงศิรดาร  ประวัดศรี
 
1. นางสาวปรียานุช  จำละคร
2. นางสาววรรณเพ็ญ  ปาสานะโก
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นายปฏิพล  แสนศิละ
2. นางสาวปาริชาติ  แก้วนารี
3. นายยุทธพิชัย  โทรศักดิ์
4. นายอรรถพล  อินทร์จูม
5. นายอวัสดา  สีทะนารัตน์
 
1. นายมงคล  สีทะนารัตน์
2. นางมธุกร  สีทะนารัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวนันท์นภัส  จำปีหอม
2. นายวัชโรดม  ทุมดี
3. นางสาววันวิสาข์  ศิลปกิจ
4. นายอาณัติ  คำสิงห์
5. นายอิงควัชร  จันทมูล
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
2. นายขวัญชัย  ขันสาลี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายชนิลธร  โพธิ์แสงดา
2. นางสาวธันยาพร  ดงขันตี
3. นายปัณณวัฒน์  กัลดุยล์
4. นายวรภพ  ปินะถา
5. นางสาวอรณัฐ  สำนิประโคน
 
1. นายนิวัฒน์  สารบุญ
2. นางกรรณกร  รัตนมนตรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีขันตี
2. เด็กชายน้ำเพชร  วุสันเทียะ
 
1. นางลัดดาวรรณ  ธีรัชปรีชา
2. นางนงเยาว์  สีใส
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดวงนามล
2. เด็กชายภัทรชนน  นนศรีราช
 
1. นางศุภนุช  คงถวิลวงศ์
2. นางวรางคณา  อุ่นอุดม
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายศิริเกียรติ  สิงห์ไชย
2. เด็กหญิงสิรินาถ  จันทร์เจริญ
 
1. นางนงค์รัก  พินทะปะกัง
2. นางกรทิพย์  ปัญโญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สืบมา
2. นางสาวปวันรัตน์  ฤทธิพิชัยวัฒน์
 
1. นางฉัตรสุดา  เขื่อนธะนะ
2. นายฉัตรชัย  วิทักษบุตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายวิทวัชชัย  เรืองเดช
2. นางสาวศิริลักษณ์  คชสาร
 
1. นางกัลยา  นูวบุตร
2. นางวาสนา  สำราญรมย์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ศรีสันติสุข
2. นายดนุรุต  ปะระทัง
 
1. นางวรรณจรีย์  เจริญสุข
2. นางสุมาลา  สุวรรณพันธุ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวชนิสรา  ศรีหารัตน์
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงแคทรินทร์  บ้งกาวงษ์
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวศิริกัลยา  ฟักอินทร์
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นางสาวปรารถนา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายทรงศิลป์  ศรีจันทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวปรางทิพย์  ศรฤทธิ์
 
1. นางภคอร  เสถียรธาราจาร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายนครินทร์   ดวงหาโคตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงอรดา  ธรรมสา
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แสนบุญศิริ
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายภีรวัฒน์  เอกตาแสง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวไอลดา  รักภักดี
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1. นางสาวกุลลดา  โลมะบุตร
 
1. นางสาวราตรี  ประเศรษโฐ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายไพรัตน์  ทองบุตร
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญสูตร
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายธวัชชัย  เทียบพรม
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  จันทนันต์
 
1. นายอดุลย์  เกษไทยสงค์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  อุทัยแพน
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายภัควัฒน์  เมืองมา
 
1. นายวิเศษ  ตติยะรัตน์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวประภัสสร  ไชยพล
 
1. นายเทิ่ม  สนทมิโน
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทุติยภาค
 
1. นางปราณี  สูงเนิน
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  ผาบจันทร์สิงห์
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติภพ  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาวกุสุมา  สมศรี
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นางสาวพรสวรรค์  จำเริญ
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายรชตะ  วิชาชัย
 
1. นางสาวลัดดา  ตันสังวรณ์
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิริรัตน์  ภมรพล
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพิมพ์มาดา  มัดจุปะ
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  บุญเพ็ง
 
1. นางคัดนางค์  รองหานาม
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงพรญาณี  ฤทธาโย
2. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิ์จันดา
 
1. นางณัฐวดี  อุปนันท์
2. นายประสิทธิ์  ภาระบาล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ศรีอำนวย
2. เด็กชายอรรถนนท์  ศรีไชยทอง
 
1. นายอามร  นาไชยเวศน์
2. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กหญิงจุฬธิดา  แดงประเสริฐ
 
1. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวสุขุมาภรณ์  หาสุวอ
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทวัติ
 
1. นายเจริญ  อินศร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายสรนาภ  มณีเลิศ
 
1. นายเอกภพ  อุทปา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  วุฒิสาร
 
1. นายบุญมี  ผิวเงิน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวสิริรักษ์  ภมรพล
 
1. นางกิ่งดาว  วิกยานนท์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ศรีนันนะ
2. เด็กหญิงปรินทิพย์  เอนกนวล
3. เด็กชายอภิศักดิ์  วิรุฬหา
 
1. นายคำพัน  ชิณโคตร
2. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำปาแดง
2. เด็กชายพลพล  ทรงคาศรี
3. เด็กชายภานุมาศ  กินารักษ์
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นางเพ็ญพิสุทธิ์  ไชยมาตย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายจิตกร  เพียพยัคฆ์
2. เด็กชายชนาเมธ  บุตรวิชา
3. เด็กชายวรรณพงษ์  ปาปะทา
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายฐิติพงศ์  ชาญศึก
2. นายณรงค์ชัย  อนุนิวัฒน์
3. นางสาวทิพย์วัลย์  จันทร์โท
 
1. นายคำพัน  ชิณโคตร
2. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจาวรี  มาพร
2. นางสาวรจนา  คำกาหลง
3. นางสาววรรณฤดี  นนทะนำ
 
1. นายเจริญ  อินศร
2. นายธนกฤต  สุวรรณศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
2. นายธนากร  คำพระวงศ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ประพันธมิตร
 
1. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายศราวุฒิ  อัปมาตา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวอมรรัตน์  จอมจะโป๊ะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริกร  ฮามคำไพ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนฤมล   สิงห์แก้ว
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพงศกร  ดวงสุฤทธิ์
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายนนทชัย  อามาตย์มนตรี
 
1. นางณัชชา  ศรีเศรษฐา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายจันทร์
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายพิชัย  ดำรงชาติ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายมนัส  แว่นจันทร์ลา
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวสมฤดี  เหล่าสุนา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวพัชรวัลย์  อุทัยเต
 
1. นายพินิจ  ชลารักษ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กหญิงวลีพร  จาดแหยม
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายศราวุฒิ  พิกุลศรี
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายวินัย  มะโนราช
 
1. นายจักรกฤษ  นิลขำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สุครีพ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาววรัญญา  โยธาจันทร์
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวฐาณิยากร  เทพทำ
2. นายธนพร  เพิ่มพูล
3. นายนพรัตน์  ดีโม้
4. นายนันทวัฒน์  แสงไชย
5. นางสาวนิภาภรณ์  ขวัญอ่างทอง
6. นางสาวนิภาวรรณ  ขวัญอ่างทอง
7. เด็กหญิงประณัฐฎา  อาชนะไชย
8. เด็กหญิงพรปวีณ์  จำปาหอม
9. เด็กหญิงพรวิชา  มาตเลิง
10. นายพันกร  ปานพรม
11. เด็กหญิงมัณฑนา  รางศรี
12. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ประจิณ
13. นางสาวศศิกานต์  นนทวงศ์
14. เด็กชายสุธินันท์  เทพวงษ์
15. นางสาวอมรรัตน์  จอมจะโป๊ะ
 
1. นายดนัย  ยิ้มอินทร์
2. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
3. นางพวงพยงค์  หงษานาวา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล  แสงคำ
2. เด็กชายบุญญากร  อินกอง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  มูลนี
4. เด็กชายยุทธภูมิ  ขันแข็ง
5. เด็กหญิงวรรณกรณ์  ภูผาทอง
6. เด็กชายไชยวัฒน์  ซาเกิม
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายปิยะพงศ์  ผลเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วอมร
2. เด็กชายชุติพนธ์  เรืองโรจน์วัฒนากุล
3. เด็กชายพีรพงษ์  สีทอง
4. เด็กชายภูมิธรรม์  หอมทอง
5. เด็กชายสหพล  พลมีศักดิ์
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายจิตติ  เลิศนา
2. นายณัฐวัชช์  อธิโรจน์ธนสาร
3. นายวิทวัฒน์  แก้วสีไว
4. นายศราวุธ  ปริวันตัง
5. นายอภิสิทธิ์  ปิดตาทะเน
6. นายอิสระ  สุโทวา
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
2. นายพงศธร  ผ่านสำแดง
3. นายนครินทร์  ภูยืด
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกฤษณพงษ์  กมลเลิศ
2. นายทวีโชค  โคคำ
3. นายธีรภัทร  ทองดี
4. นายสันติ  ชื่นชม
5. นายสุขสันต์  ชื่นชม
6. นายอิศรา  พรประสงค์
 
1. นายวิทยา  กมลเลิศ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายจอมพล  บุปผา
2. นายธนวัฒน์  ศรีรักษา
3. นายนายชญานนท์  ภาณุเวศย์
4. นายวชิระ  นันไชย
5. นายอธิศ  สังข์ทอง
 
1. นายวุฒิภัทร  วงศ์แก้ว
2. นายวีระศักดิ์  นามบุญเรือง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกนกพร   สุขจิต
2. นางสาวกัญญาพัชร   พลเยี่ยม
3. นางสาวกันยารัตน์   อารีป้อม
4. เด็กหญิงชลิดา   คุรุทานัง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา   ปักสังขะเนย์
6. นางสาวทรรศิกา   ตั้งตระกูล
7. นางสาวทิพวัลย์   คำพันธ์
8. นายนัฐทนันท์  แสงโชติ
9. นางสาวนันทนา   แซ่จอง
10. นางสาวบุษดี   เดชวงษา
11. เด็กชายปฏิภัทธ์  พุทธาวัง
12. นายปฏิภาณ  พุทธาวัง
13. เด็กหญิงปิยธิดา  ปะนะพุดโต
14. เด็กหญิงปิยะธิดา   ตะชา
15. นายพงศธร   แข็งแรง
16. นายพลพล   โพธิบุตร
17. นางสาวพัชรียา   ปาปะไพ
18. นายลิขิต  ชัยสุนทร
19. นางสาววรรณิษา   วัฒนราช
20. เด็กหญิงวรารัตน์   นนพิภักดิ์
21. นายวัชรินทร์  อะมะมูล
22. นางสาววิชุดา   แสงเกตุ
23. เด็กชายวุฒิพงค์  ปะมาถา
24. นางสาวศิริรัตน์  มัชปะโม
25. เด็กชายสมพร   สืบสิงห์
26. นางสาวสุรัชนี  สุวรรณศรี
27. นายอดิศักดิ์  เขาเหิน
28. นางสาวอธิตยา   สุวาหลำ
29. นางสาวอนงค์นาฎ   บุญละคร
30. เด็กชายอนันทวัฒน์   ยางนอก
31. นางสาวอภิญญา  ปติเต
32. นางสาวอรญา   หนันดี
33. เด็กหญิงอรนิสา   แสงเดช
34. เด็กชายอัครเดช   ปนะทานัง
35. นางสาวอัจฉรา   จันทร์โทสุทธิ์
36. นางสาวอารียา   รัตนปัญญา
37. นางสาวอินทร์ทิรา  จันทวะฤทธิ์
38. เด็กชายเดชนา  วรรณี
39. นายเอกบุรุษ   สุคันธวงษ์
40. นายไกรวิทย์  บัวรัตน์
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
2. นายสราวุธ  สระมูล
3. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
4. นายประพันธ์ศักดิ์  เลนคำมี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จักรทุม
2. นางสาวขัตติยา  เสนาพันธ์
3. เด็กหญิงจิรัชญา  โยปัดทุม
4. นางสาวจุฑารัตน์  ทับคำมูล
5. นางสาวชนาภา  แก้วบูโฮม
6. เด็กหญิงชมภูนุช  พื้นทอง
7. เด็กหญิงชลธิดา  ชมภูคำ
8. เด็กหญิงชัญญาพร  ศรีสุภาพ
9. เด็กหญิงชื่นกมล  อุทัยแสน
10. เด็กหญิงญาณาธิป  ชะศรี
11. นายณรงค์กรณ์  ยศพล
12. เด็กหญิงณัฐพร  หมื่นสนิท
13. เด็กหญิงณัฐพร  มีดี
14. เด็กหญิงณัฐพร  จิตบรรจง
15. นางสาวธนภัทร  บุบผา
16. นายธนโชติ  ศรีไสล
17. นางสาวนภิสา  ไชยรงศรี
18. เด็กชายนราคิด  อุทัยแสน
19. เด็กหญิงนุชรินทร์  คำแสนวงศ์
20. เด็กหญิงบุษยามาศ  หลำใจซื่อ
21. เด็กหญิงปลายฟ้า  สุดชะเน
22. เด็กหญิงผกาวรรณ  แก้วสิงห์
23. นางสาวพนิดา  จงมั่งคั่ง
24. นายพลติศักดิ์  ชูคันหอม
25. นางสาวพันธิวา  สนิทนิตย์
26. นายพิพัฒน์  จันทกล
27. นายภัทรพงษ์  เหล่าพิเดช
28. เด็กหญิงลาวัลย์  ทับภูเดช
29. นางสาววราภรณ์  ทัพสมบัติ
30. เด็กหญิงสุธาศีนีย์  อุดชุมนารี
31. นางสาวอรยา  สิทธิจันทร์
32. นายอรรถชัย  มารมย์
33. เด็กหญิงอักษรภัค  สุวรรณวงศ์
34. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินทฤทธิ์
35. นางสาวเกศราภรณ์  ยะโส
36. นายเกียรติศักดิ์  วิเทห์
37. นายเทวรรณ  สุกพวงแก้ว
38. นายเมธา  ภูอาลัย
39. เด็กหญิงโอปอ  รุ่งศรี
40. นายไกรวิทย์  วังหอม
 
1. นายชวยศ  วีริยินทะ
2. นายเชษฐา  ผาจันทา
3. นายสิทธินนท์  ทุมลา
4. นายกานต์  แสนตรี
5. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพิมพ์สอ
6. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
7. นางนาตยา  นาศรีเคน
8. นายวรยุทธ  จันทมูล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  เศรษฐภักดี
2. นางสาวกนกอร  นามบุตรดี
3. นายกฤษณลักษณ์  แสงมาลา
4. นางสาวกัญญาณัฐ  สีขันตี
5. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูคลัง
6. เด็กชายจักรินทร์  ลาสิทธิ์
7. เด็กชายชัชวาล  สุวรรณแก้ว
8. นายณัฐวุฒิ  ถามูลเลศ
9. เด็กหญิงทัศมารินทร์  ธรรมภิบาล
10. นางสาวทินมณี  พูลทรัพย์
11. นายธนพงษ์  พลตรี
12. นางสาวนิศารัตน์  อินทร์ลคร
13. เด็กชายปริญญา  อันสังหาร
14. เด็กหญิงปิยธิดา  สีสุระ
15. นางสาวปิยาภรณ์  สาระไชย
16. นางสาวพัชรี  วาทโยธา
17. นางสาวพันชีวา  ศิริมาตย์
18. นางสาวพิชญา  ดรพลก้อม
19. นายพิสิทธิ์  สิทธิบุ่น
20. นางสาวภิตดา  โพธิ์นอก
21. นางสาวยุพารัตน์  ปัญญามี
22. เด็กหญิงศศิธร  สีโยแก้ว
23. นายศิริชัย  อายุศรี
24. นายศิวะ  เพิ่มขึ้น
25. นางสาวสกุลกานต์  สอนโกยะวัฒน์
26. นายสหชัย  สีมีงาม
27. นางสาวสุภาพร  สินธุบัว
28. เด็กหญิงสุมารินทร์  คำวีระ
29. นายสุรศักดิ์  เตชะสี
30. นายองศา  โพธิ์ศรี
31. นายอชิรวิทย์  คูนาแก
32. นายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
33. นายอนุวัฒน์  ลาสุนนท์
34. นายอรุณรัชต์  สาภู
35. นายอัมรินทร์  พรมมา
36. นางสาวอาภัสรา  สุวรรณภักดี
37. นายอิทธิ  พลยะพันธุ์
38. นางสาวอินทิรา  สีตาชัย
39. นายโชคชัย  มะลัยจันทร์
40. นางสาวไพลิน  สถิยะตะวัตร์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
2. นายยุทธนา  จินดามัย
3. นายก้องสุริยา  สารพิมพ์
4. นางสุพรรณี  สุขทองสา
5. นายสุชาติ  ศรีบุรี
6. นายคธาวุธ  ภักดี
7. นางสาวจารุวรรณ  โทษา
8. นางเยาวภา  ดำเนตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวกัญญารัตน์  ประจวบโชค
2. เด็กหญิงกัญสุดา  โยตะคง
3. เด็กหญิงกุลสตรี  ยามไธสง
4. นางสาวจรินทิพย์  พรหมปั้น
5. นายจักรพงษ์  อินทะปลาขาว
6. นางสาวจารุพร  แสงโพธิ์ดา
7. นางสาวจีระนุช  ระถี
8. เด็กหญิงชลธิชา  โยตะคง
9. นางสาวณัชชา  วรรณประเภา
10. เด็กหญิงณัฐริกา  มูลศรีสุข
11. นายทรงกรด  บุตรโคตร
12. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บานศิริ
13. นางสาวธิติมา  ชายคำ
14. เด็กหญิงนรินทร์  ป่าดอน
15. นางสาวนันทัชพร  สุรินทบูรณ์
16. นางสาวนันทิดา  ไชยวงค์
17. นางสาวนาริศา  คะกะเนปะ
18. นางสาวปราณี  ศรีรักษา
19. นายปริญญา  รักษาชิน
20. นางสาวปวีณา  ลาธิโน
21. นางสาวปิยะพร  ขุนศรี
22. นางสาวพรชิตา  ปิตตาระเต
23. นายพีระศักดิ์  ทองอ่อน
24. นางสาวมณีรัตน์  รุนสอน
25. เด็กหญิงวริทร  สุวรรณวิจิต
26. นางสาววิชุดา  เขาทอง
27. นางสาวศิรินันท์  เชื้อเมืองพาน
28. นางสาวศิริลักษณ์  กาประดิษฐ์
29. เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิ์แสงดา
30. นายสิทธิกร  เขมะโร
31. เด็กหญิงสุทธิตา  โพธิ์แสงดา
32. นางสาวสุภาพร  ดอนสิงห์
33. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เสลา
34. นายอดิศักดิ์  ลือโสภา
35. นางสาวอภิญญา  กองหนองฮู
36. นางสาวอภิญญา  บุญเพท
37. เด็กชายอรรณพ  จันทะรัง
38. เด็กหญิงอารยา  อันสีแก้ว
39. เด็กหญิงอารียา  เหล่าศรี
40. เด็กหญิงเจนจิรา  คาระมาตย์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดแก้ว
2. นายสุรเดช  พรหมวิอินทร์
3. นายธีระพงษ์  อันชื่น
4. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
5. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
6. นายสุริยา  ทวะชารี
7. นางสายพิณ  เยื้อนจันทึก
8. นางสาวสุวรรณี  ผาผง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์พระจันทร์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทำดี
3. เด็กชายกิตติพงษ์  ขาวสมบูรณ์
4. เด็กชายคมสัน  แสนลาด
5. เด็กหญิงจิตติมา  อุตสาห์
6. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์ศรี
7. เด็กหญิงณัฐติก  โคตรชารี
8. เด็กชายธณกร  มะราชลี
9. เด็กชายธนาดล  ผุยบัวค้อ
10. นายธนาธิป  แห้วจันทา
11. เด็กชายธนินทร์  ศรีหรองโคตร
12. เด็กหญิงธัญญาพร  นามเทพ
13. เด็กหญิงธิติยากรณ์  ลครมุล
14. นางสาวนัฐวิตา  ทานทอด
15. นางสาวน้ำทิพย์  สุ่มมาตย์
16. นางสาวประนิดา  โสมา
17. นางสาวปรารถนา  จันบัวลา
18. นางสาวปิยธิดา  รักษาพล
19. เด็กหญิงปิยะธิดา  ศรีกะกุล
20. นางสาวพิมศิริ  แสนวัง
21. นางสาวภาวิณี  ศรีทอน
22. นางสาวยลดา  หมื่นสา
23. เด็กหญิงรัตติกา  ฝ่ายวงศ์
24. นางสาววีรนุช  ผันผ่อน
25. นายวุฒิชัย  ศิริวรรณ
26. เด็กชายศตวรรษ  สมศรี
27. เด็กชายศรายุทธ  อุบลวรรณ์
28. นายศราวุธ  สีหวัง
29. นางสาวศศินา  พานสมัน
30. นางสาวศิริรัตน์  เมฆมี
31. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปัดเป
32. นางสาวศิริลักษณ์  คำมา
33. นางสาวศิริวรรณ  ทัดไพร
34. นางสาวสุทธิดา  หงษ์บุญ
35. นางสาวสุทธิดา  มาตมุน
36. เด็กหญิงอัญชลีพร  ทศพา
37. เด็กชายอำพล  อินทร์นอก
38. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มาวาล
39. เด็กหญิงเกษราภรณ์  หายกุล
40. นางสาวเภาวรินทร์  สุวรรณกาโร
 
1. นายทรงศักดิ์  สุขบรรเทิง
2. นายพร้อมพันธ์  สุวรรณแสน
3. นางวันเพ็ญ   มูลดี
4. นางบาหยัน  จรรยาพิลาทิพย์
5. นางสาวเอื้อมพร  ลาโยธี
6. นางมะลินาถ  งีบส่อม
7. นายอรรคเดช  สาลาด
8. นายวรชัย  มาตรมูล
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายปติ    ปะติเก
 
1. นายสำเร็จ  เทียงดีฤทธิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพีรภัทร  อินทวงศ์
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทัศวัตร  สุขประสงค์
 
1. นายเติมศักดิ์  ภูโสดา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายศรราม   ประทุมเพชร
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายพิทยา  ทุยยั่งยืน
 
1. นายนันทวิทย์  สิทธิจันดา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  อนุเจช
 
1. นายนพฤทธิ์  ประสงค์สันต์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจรรยา  ดอกสอน
 
1. นายวีระพล  มุ่งหมาย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกรรณิการ์  เข็มพิลา
 
1. นายอภิวัช  มะสาทานัง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. นางสาวศิริพร  ไชยโยชน์
 
1. นายสมตระกูล  แจ่มหม้อ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 1. นางสาวพัฒปิยา  สีหาคิม
 
1. นางนุชรินทร์  เหล่าสะพาน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  จุลทัศ
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายศรราม   ประทุมเพชร
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเฟื่องลดา  หีบแก้ว
 
1. นายทิวา  เถื่อนนาดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงอรธิดา  ทึนรภ
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  เอกคณาสิงห์
 
1. นายบอล   ดาษดื่น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวศยามล   สีสุแล
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยารัตน์  ภิรมย์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวลัดดาวัลย์  สมอคำ
 
1. นายวิทยา  แผ่นผา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1. เด็กชายธนปราชญ์  จันทรเสนา
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ฉวีวงศ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายคณิศร  กาฬภักดี
 
1. นางนันดา  เมืองมัจฉา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดินทร์  พันธ์โยศรี
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายภาคิน   โยทาจันทร์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายภาณุพงศ์  แก้วหานาม
 
1. นางสาวดลมัย  วรรณอุดรชาติ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญา  บุตรวงษ์
 
1. นางนิภา  ปะมา
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงติชิลา  ชมภูน้อย
 
1. นางติธิลา  ชมภูน้อย
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัวชมพู  นามชัย
 
1. นายวีรศักดิ์  รักสุทธี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเงินพิทยาคาร 1. นางสาวพัฒปิยา  สีหาคิม
 
1. นางนุชรินทร์  เหล่าสะพาน
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวอัญฌะนางค์  สืบประยูร
 
1. นางสาวโอภาสี  ถารี
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพร  พลหนองหลวง
 
1. นายนิรันดร์  ศรีวรรณะ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายปฐพี  ศรีคำแหง
 
1. นางชนิสรา  ธีรธัญธนัช
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กชายชินราช  จำนงศิล
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กชายวรวุฒิ  ราชแก้ว
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายอนุพล  คอนโพธิ์ศรี
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. นายสมรัตชัย  ปุริมาโน
 
1. นายสุวิทย์  จันทร์สว่าง
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุมารินทร์  มะโนราช
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงภูษิตา  นามศักดิ์
 
1. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาพัฒนา 1. เด็กหญิงนงนภัส  สามงามยา
 
1. นางรัศมี  อัคราช
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิรภา  ชูรัตน์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวศยามล  สีสุแล
 
1. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวเมลิษา  ศิริเลิศปราณีกุล
 
1. นายมณเฑียร  ถิตย์รัศมี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลชนก   นาระคล
2. เด็กชายกฤตภพ   ศรีประย่า
3. เด็กชายจิรวัฒน์   ชินฮาด
4. นายชลทิศ   ป้องขวาเลา
5. เด็กหญิงณัฏฐา   มูลพงษ์
6. นายณัฐพงศ์   สีกงพลี
7. เด็กหญิงณัฐวรรณ   จันทางศ์
8. เด็กชายธนพัฒน์   แก้ววิเศษ
9. เด็กชายธีรัศมิ์   สิทธิเสรี
10. เด็กหญิงบัณฑิตา   พรมลี
11. นางสาวพอฤทัย   ปาปะเถ
12. นางสาวพิมกมล   มงคล
13. เด็กหญิงพิยะดา   มาตรราช
14. นางสาวภักจิรา   บุญซ้อน
15. นางสาวรินรดา   เหลา
16. เด็กหญิงวรนุช   บุษบา
17. เด็กหญิงวราพร   พันธากูล
18. นางสาววันทนา   คำสะไมล์
19. เด็กหญิงศศิกานต์   ปักกาเต
20. เด็กหญิงศศิธร   หนันดี
21. นางสาวศิรดา   ประทุมแสง
22. เด็กชายศิวกร   อำพินธ์
23. เด็กชายสันติ   ปาปะสา
24. เด็กหญิงสิริยากร   สังเจิด
25. เด็กหญิงสุธิดา   ประภาษา
26. นางสาวสุพัตรา   จั้นบัวลุน
27. นางสาวอภิญญา   ปาสาจัง
28. เด็กหญิงอรอิศรา   อินศร
29. นางสาวอินทิรา   กุพชาด
30. เด็กหญิงเกตุแก้ว   ดอนขันธ์
31. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา   ศรีโฮง
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
3. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกนันท์  ทวีคูณ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชุมดง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองสา
4. เด็กหญิงขนิษฐา  จันอ่อน
5. เด็กหญิงจิราวัช  พระนา
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญพละ
7. เด็กชายชัยชนะ  ชูแสง
8. เด็กชายชินราช  จำนงศิล
9. เด็กชายณัฐพล  แสงคำ
10. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรหมกัลป์
11. เด็กหญิงดวงจันทร์  ราชดี
12. เด็กหญิงธัญนันท์  อุ้มไธสงค์
13. เด็กชายธีรภัทร  เทียงดี
14. เด็กชายนนทยา  เมืองแสน
15. เด็กชายนพดล  ทวยทองสา
16. เด็กหญิงนิจวรรณ  ทองเย็น
17. เด็กชายบุญญากร  อินกอง
18. เด็กหญิงปาริฉัตร  สีบาล
19. เด็กหญิงพรนิภา  วงศ์ใหญ่
20. เด็กหญิงพรสุดา  พลกันยา
21. เด็กหญิงพิยดา  สัมมิตร
22. เด็กชายภคพล  ไชยงาม
23. เด็กหญิงมลธิญา  บุรีนอก
24. เด็กหญิงมัทรี  โคตรบุดดี
25. เด็กหญิงลักษ์คณา  จันคำ
26. เด็กหญิงวรรณกรณ์  ภูผาทอง
27. เด็กหญิงวารุณี  อินธิแสน
28. เด็กหญิงศศิประภา  ลำไพเราะ
29. เด็กหญิงศุภสร   ลอยคลัง
30. เด็กหญิงสุมารินทร์  มะโนราช
31. เด็กหญิงสโรชา  สีมารักษ์
32. เด็กหญิงอนิสา   สีชุม
33. เด็กหญิงอรญา  บุญพัน
34. เด็กหญิงอัจฉรา  กุลจันทร์
35. เด็กชายอิทธิชัย  เทพชมภู
36. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  มีฤทธิ์
37. เด็กชายอิสรา  ดอกไม้
38. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ใจกล้า
39. เด็กหญิงเมธาวี  ไชยอุย
40. เด็กชายไชยวัฒน์  ซาเกิม
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นายนิมิตร  นวลจันทร์
4. นางสาวชนัดดา  รวดเจริญ
5. นางกันยารัตน์  สืบศรี
6. นางพรรณิพา  สิงห์สีโว
7. นางสาวผกามาศ  ศุภสระ
8. นางสาวกรรณิกา  คงทอง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกมลรัตน์  คุรุทานัง
2. นางสาวกัญญารัตน์  แสงสุก
3. นางสาวจุรีมาศ  นวลไธสง
4. นายฉัตรมงคล   ทาเภา
5. นางสาวฐิติมาพร  กุลอุปฮาด
6. นางสาวณัฐวดี  การค้า
7. นางสาวธวัลรัตน์  กองพิธี
8. นางสาวธารทิพย์  ปิดสายะ
9. นายธีระศักดิ์    ของดี
10. นายนนทนันท์   เดชสุภา
11. นางสาวปิยะดา  ศรีหารัตน์
12. นายพงษ์สิทธิ์   ตาสี
13. นายพีระพัฒน์   ฮาดภักดี
14. นายภาคภูมิ  บุตรศรีภูมิ
15. นายวสันต์   สมวงษ์
16. นางสาววิรากานต์   อุปนิตย์
17. นายวุฒิกร   ปักการะนัง
18. นางสาวศยามล  สีสุแล
19. นายศรราม   ปทุมเพชร
20. นางสาวศศิธร  ทอนโพธิ์แก้ว
21. นางสาวศศิธร  ทาทิพย์
22. นายศักรินทร์   นามสอน
23. นางสาวศุภสุตา   นครศรี
24. นายสิทธิพร   จันสนิท
25. นางสาวสิริวิมล  บุญเข็ม
26. นางสาวสุกัญญา   แก้วจันทร์
27. นางสาวหนึ่งฤทัย   ประภาวิชา
28. นายอชิตพล   สวัสดิ์จิตต์
29. นายอภิราช   พิลาลัย
30. นางสาวอัจฉริยา   ปินะสา
31. นางสาวอิศราพร   ไชยศรีสุทธิ์
 
1. นายสราวุธ  สระมูล
2. นายวิชรัตน์  ยะสานติทิพย์
3. นายอดิเทพ  บุรีมาตร์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกติกา  มารศรี
2. นายกรกฎ  บุษบง
3. นางสาวกรวินท์   มีนาสันติรักษ์
4. นายกฤษณกร  ครเมือง
5. นางสาวกัลญา  อำโพธิ์
6. นางสาวกัลยารัตน์  ภิรมย์
7. นางสาวกาญจนา   ชัยชนะ
8. นางสาวกิติยา   ผาสุขสม
9. นายคุณากร  ลำเหลือ
10. นายจตุพล  กลมลี
11. นายชัชพงษ์  ทัดวงศ์
12. นายฐนันด์ธรัตน์   จันทร์ศรี
13. นางสาวณัฒฌริกา  ประทาน
14. นางสาวธัญญารัตน์   ดวงพิมต้น
15. นายนตวัรษ์   ชัยชนะ
16. นางสาวปริศนา  นัดทะยาย
17. นายพงษ์เดช  เรืองไตรนาถ
18. นางสาวพรรณภา   ขันรักษา
19. นายพลวัฒน์   กุลหงษ์
20. นางสาวพิสมัย   ไชยเสนา
21. นางสาวภัทรพร   พิบูลแถว
22. นายวัชรกร   มาตรี
23. นางสาววิมลรัตน์   เต็มจิตต์
24. นางสาววิศัลยา   โอษฐ์ยิ้มพราย
25. นายวีระศักดิ์  อ่อนน้อย
26. นายศตพล  ปิยะบงการ
27. นายศักรินทร์   ซิซา
28. นายศิรพงศ์   ซาเกิม
29. นายศุภวิชญ์   เดชประสาท
30. นางสาวสรันยา  สีมารักษ์
31. นางสาวสุภนิดา   ปัตตานัง
32. นางสาวสุรีรัตน์   นามมุงคุณ
33. นางสาวหฤทัย   หาสุข
34. นางสาวอณัญญา   วิแสง
35. นายอภิสิทธิ์   จันทร์ศรี
36. นางสาวอัญมณี  โพธิ์อ่อน
37. นางสาวเมธาวี   พละบรรจง
38. นางสาวเสาวภาคย์  ซายอง
39. นางสาวเสาวลักษณ์   สุขชารี
40. นางสาวแพรวพร  ทำดี
 
1. นายเสกสิทธิ์  สังฆะมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีเสกสรร  สังฆะมณี
3. นางสาววนิดา  นนฤาชา
4. นายชัชวาลย์  แก้วเกิน
5. นายปิยะพงศ์  ผลเจริญ
6. นางกุลจิรา  ส่งเสริม
7. นางคำพวน  ประสงค์สันต์
8. นางสาวประภาวรินทร์  ศรีแสง
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาภูพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเดช  พรมภาโส
2. เด็กชายบารมี  สุทธิประภา
3. เด็กชายภาณุเดช  เทพมณี
4. เด็กหญิงศศิธร  ลิวไธสง
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เฟื่องฟุ้ง
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ชินวงศ์
7. เด็กหญิงอภิญญา  นามน้อย
8. เด็กหญิงเกศมณี  ศรีณรงค์
9. เด็กชายเฉลิมรัฐ  ปัดสำราญ
10. เด็กหญิงแก้วกมล  มาแสวง
 
1. นางโชติกาญจน์  นนทะสี
2. นายทินกร  รังรส
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ทองหมื่น
2. เด็กหญิงบรรพษา  บริสุทธิ์
3. เด็กชายภูธเนศ  สีจันคำ
4. เด็กชายรัตติพงษ์  อันทะปัญญา
5. เด็กหญิงรารีรัตน์  เลพล
6. นายศตวรรษ  วาโยพัด
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  แสงโนลาด
8. เด็กหญิงสุนันทรา  เฮวชัยภูมิ
9. เด็กหญิงอิศริยา  เนื่องแก้ว
10. เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีโสภา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายณัฐนันท์  มหาโคตร
2. เด็กชายณัฐภูมิ  แก้วสิงห์
3. เด็กชายนนท์ปวิช  นามลักษณ์
4. เด็กหญิงพรชิตา  พิมเพา
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขันธ์
6. เด็กหญิงวราพร  แซ่ตัน
7. เด็กชายอานนท์  พรเพชร
8. เด็กหญิงอารียา  นนทวงศ์
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายชัชพล  โนนสมบัติ
2. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
3. นางสาวธัญชนก  ไกรเพ็ชร
4. นางสาวนงนภัส  โสดาวิชิต
5. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
6. นายอรุณเทพ  เลพล
7. นายอาทิตย์  แก้วคำใต้
8. นายเกียรติศักดิื  พลเตมา
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
2. นายนนทวัฒน์  ทองดวง
3. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแก้ว
4. นางสาวบารินี  ป้อมศรี
5. นายปิยะณัฐ  แก้วพะเนาว์
6. นางสาวภัทรวดี  อาบสุวรรณ
7. เด็กชายภานุพันธ์  สักกุพัน
8. นางสาวศุภานิช  ทองพูล
9. นางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ
10. นางสาวอาทิศยา  นีละสมิตร
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร  ชัยผง
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายธัญพิสิษฐ์  ศรีกระจ่าง
2. นางสาวนัฐฎิยาภรณ์  ดรพานเมือง
3. นางสาวประพัชรินทร์  ยุทธเสวี
4. นายภูวนาท  สีสาหัส
5. นางสาวรักษ์สุดา  ชนะการีย์
6. นางสาวศรินทร  พันแสง
7. นายสิทธิพงษ์  ภูลายยาว
8. นายอนุวัตร  เหล่าวงค์โคตร
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญยา  มะลิวัลย์
3. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  เพสาลี
2. เด็กหญิงทิพภาพรณ์  แสนพล
3. นายปกรณ์  ชุมทอก
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  สุ่ยหา
5. นางสาวสิริขวัญ  จันทกุล
6. นางสาวสุภาวดี  มนชะอุ่ม
7. นางสาวอรวรี  สีนามหวด
8. นางสาวอินทิรา  อันทะปัญญา
9. เด็กชายเอกลักษณ์  ศรีโสภา
10. นายโยธิน  แก้วขุนทศ
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
3. นางสาวอนุสรา  ผลชู
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หงษ์สาหิน
2. เด็กหญิงชุติมา  หลงสอน
3. เด็กหญิงรัตมณี  หินชัยศรี
4. เด็กหญิงเบญญภรณ์  วงศ์ประเมตฐ์
5. เด็กหญิงโชติกา  โพนเงิน
6. เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เทพ
 
1. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
2. นางสาวพรทิพย์  ศรีพิมาย
3. นางสาวกุสุมา  สมศรี
4. นางสาวสุวรรณี  บุญทัน
 
145 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชัญชนก  ไกรเพ็ชร
2. นายณัฐภูมิ  แก้วสิงห์
3. นางสาวดวงกมล  พลโภชน์
4. นางสาวรินรดี  เจ๊ะอาแว
5. นายอาทิตย์  แก้วคำใต้
6. นายเกียรติศักดิ์  พลเตมา
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวชฎาพร  อินทะพันธ์
2. นางสาวปวีณา  เทียบไชย
3. นางสาวพรนภา  เหินชัย
4. นางสาวรุจิรา  บรรยง
5. นางสาววรรณฤดี  ปะสาวะโท
6. นางสาวศิริลักษณ์  เทียบฤทธิ์
7. นางสาวศิริวิมล  พลแสน
8. นางสาวสุดารัตน์  สีโนนสูง
9. นางสาวสุนิตรา  ปะสาวะเท
10. นางสาวสุนิทรา  สามิน
11. นางสาวไพรัตน์  ทวยลี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ธานี
2. นายพุฒิสรรค์  ศรีรัตนประชากูล
3. นายสุธิพงษ์  สมศรี
4. นางสาวฌัฐชยา  เทียบเพชร
 
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวชลธิชา  วันทา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โนรินทร์
3. เด็กหญิงพรชิตา  พิมเพา
4. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองสุข
5. เด็กหญิงวรพร  แซ่ตัน
6. นางสาวสรินญา  หม่องคำ
7. เด็กหญิงอารียา  นนทวงศ์
8. นางสาวเพชรลัดดา  นิลเขตร์
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
148 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีหารัตน์
2. นางสาวดวงฤดี  ภักดีศรี
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วกิ่งจันทร์
4. เด็กหญิงวรรณฤดี  อรัญมิตร
5. นางสาวศศิพร  โพธิ์ศรี
6. นางสาวศิริลักษณ์  อารีชาติ
7. เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีไชยโย
 
1. นางสาวศริญนภา  กิมาวหา
2. นางสาวนฤทัย  รางศรี
3. นางพชรชล  ทาดทา
4. นายอามร  นาไชยเวศน์
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวปิยนันท์  บุตรดีคง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  กามุดเสน
3. นางสาวรันย์ดาวรรณ  จันกอ
4. นางสาววิรดา  สมศรี
5. นางสาวอรไพลิน  ไกรประสิทธิ์
6. นางสาวเกสรา  แพนไธสง
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  ศรีพิมาย
2. นางฐานิตา  พงษ์ธนู
 
150 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวณัฐมล  ดำรงแดน
2. นางสาวธนารักษ์  ทันขวา
3. นางสาวยมุนา  เนื่องศรี
4. นางสาวรินรดา  เจ๊ะอาแว
5. นางสาววิชุดา  หาญนา
6. นางสาวสุพัตรา  อ่อนดี
7. นางสาวสุภาวรรณ  แซ่อึ้ง
8. นางสาวอารีญา  ปัญญาคำ
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
 
151 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  โพธิรุกข์
2. นางสาวชลดา  สุนทรพิธ
3. เด็กหญิงชลดา  มาทอ
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ตรุษเกตุ
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  จันทราณี
6. นางสาวสุพัตรา  คลังกลาง
7. นางสาวอมรพันธุ์  ปานชูสิงห์
8. นางสาวอรัญญา  ตู้พิมาย
9. นางสาวอารียา  ภาภิรมย์
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีบุรี
2. นางสาวพิสมัย  รังเพลีย
3. นางสาวนฤมล  จันทร์ศรีโคตร
4. นางสาวเชอรี่นันท์  พันอุสาห์
 
152 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนาจรินทร์  ปาปะโพธิ์
2. นางสาวประภัสสร  ประทุมแสง
3. นางสาวภัทริดา  บูราณศรี
4. นางสาววราทิพย์  ปะเสระกัง
5. นางสาวสิริลักษณ์  นามสมบูรณ์
6. นางสาวสุชานันท์  ปาสานะโก
7. นางสาวสุชานาถ  ปาสานะโก
8. นางสาวอุไรวรรณ  สุวรรณเก
 
1. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
2. นายทวีศักดิ์  สืบเมืองซ้าย
 
153 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทักแก้ว
2. เด็กชายนราทร  บุญโพธิ์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  พูลแก้ว
4. เด็กหญิงปุญญานุช  แก้วทาสี
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ทัพชารี
6. เด็กหญิงสุทธิการนต์  อัปมะโน
7. เด็กหญิงเกษกนก  โคตรศรีภูมิ
 
1. นายก้องเกียรติ  ใจเย็น
2. นางณัฐนันท์  จันทะไทย
 
154 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจรัญญา  เพียรงาม
2. นางสาวทิพยรัตน์  โพธิ์ศรี
3. นางสาวปวีณา  แผลงมนต์
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สุขันธ์
5. เด็กหญิงพรพรรณ  ทองสุข
6. เด็กหญิงพิมลนาฎ  อรรคเศรษฐัง
7. เด็กหญิงศศินา  บาลศรี
8. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ทองคำ
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
3. นายวัชรชัย  ใจมีพร
 
155 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  เวทย์วัฒน์พงษ์
2. เด็กชายคิวสกร  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุระรัศมี
4. เด็กชายธนรัฐ  ฤทธิ์เรื่องไกร
5. นายธนวัฒน์  แก้ววันทา
6. เด็กชายนที  โคบุตรี
7. เด็กชายนพวิชญ์  พิเภก
8. เด็กชายนัทธพงศ์  การสำราญ
9. เด็กหญิงนิชากร  แก้วสาธร
10. เด็กหญิงวริศรา  แสนคำ
11. เด็กชายวัชภูมิ  สารคู
12. เด็กหญิงวิภาดา  สุวรรณหงส์
13. เด็กชายศราวุธ  สุขวิชัย
14. เด็กหญิงสุชาดา  คำสีทา
15. เด็กชายอัครพล  ไชยโชติ
16. นางสาวเพชรมณี  สีพลแสน
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
156 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวจิราพร  น้อยวิเศษ
2. นางสาวชุติกาญจน์  หีบแก้ว
3. นางสาวฐานิดา  งามลม
4. นางสาวนงนภัส  โสดาวิชิต
5. นางสาวปุษยธิดา  เหล่าสิงห์
6. นางสาววรรณิภา  บุญหนา
7. นางสาวอภิรดี  หอมจันทร์
8. นางสาวอัชราภรณ์  จันทคาม
 
1. นางปุณิกา  เข็มพิลา
2. นางสาวชดาษา  อ้วนพรมมา
3. นายวัชรชัย  ใจมีพร
 
157 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายจักรกฤษณ์  ปิดตาระโพธิ์
2. เด็กหญิงจิตศราวดี  ปิดตาระโพธิ์
3. นางสาวจิราภรณ์  การะหัตต์
4. นางสาวญาณี  แสงประเสริฐ
5. นายนนทวัฒน์  ทองดวง
6. นายนันทวุฒิ  ดงแสนแก้ว
7. นางสาวบาริณี  ป้อมศรี
8. นายปิยะณัฐ  แก้วพะเนาว์
9. นางสาวภัทรวดี  อาบสุวรรณ
10. นางสาววิภาดา  วิกรัยพัฒน์
11. นางสาวศศิณา  นิยมสุข
12. นางสาวศุภานิช  ทองพูล
13. นางสาวสุภัชรี  โพธิ์คำ
14. นางสาวสุมิตรา  ปิดตาทะสา
15. นางสาวอมาตา  ราชาโคตร
16. นางสาวอาทิศยา  นีละสมิตร
 
1. นายณัฐพงษ์  ฉายพล
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร  ชัยผง
3. นางสาวเกศฎาภรณ์  คำมาตย์
 
158 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวกัณธิมา  แสงเรืองเดช
2. นางสาวจริยา  ปานิคม
3. นางสาวจิระภา  ไชยสมบัติ
4. นางสาวธิติมา  สีทาเรือ
5. นายธีรศักดิ์  แสนวัง
6. นางสาวปนัดดา  ลาจันทะ
7. นางสาวผ่องพรรณ  พาลี
8. นางสาวยลรดี  ทวิลา
9. นางสาววันวิสา  ชื่นตา
10. นายวิวัฒน์  มานะศรี
11. เด็กชายสิทธิพงษ์  ภูลายยาว
12. นางสาวสุวนันท์  ศรีจันมา
13. นางสาวหทัยชนก  แม่นมั่น
14. นายอำนวย  สิทธิเสนา
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
2. นางสาวสุกัญญา  มะลิวัลย์
 
159 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายจิรายุ  ภักดีสุวรรณ
2. นายชนกิจ  ฤทธิ์ศรี
3. นายณัฐพงษ์  ตะวัน
4. นายพงศธร  สุเสนา
5. นายสิทธิชัย  คารมหวาน
 
1. นายสุรเนตร  รังเสนา
2. นายวิทยา  ศรีศาลา
 
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัธ  พันธุชิน
2. นายธนากร  จันทะสำโรง
3. นายปิยะพงษ์  บุญครอง
4. นายอภิชาติ  แสนเห็มทอง
5. นางสาวเกวลิน  สีโพมา
 
1. นางกรรณิการ์  ราษฎร์ภักดี
2. นางอุไรวรรณ  ทองอุ่น
 
161 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายจักรพรรดิ์  ปัดถามา
2. นายจำรูญศักดิ์  อันสุวรรณ
3. นายชาญชัย  จันดีกระยอม
4. นายณรงค์ฤทธิ์  ประทุมรุ่ง
5. นายวัชรพล  พิราลัย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นางสาวกัลยาณี  ศิริสุรักษ์
2. นางสาวไพรวัลย์  ทับวิธร
 
1. นางสาวรุ่งฤทัย  ไมตรีก้านตรง
2. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย
 
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาววราทิพย์  ปะเสระกัง
2. นายวัชรพล  พิลาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยเอกสุรเชษฐ์  โคตรพัฒน์
2. นางศันสนีย์  ลีลาสกุลภักดิ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายชานนท์  ไชยศิลป์
2. เด็กชายชิณวัตร  ทัพธานี
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สีนอก
4. เด็กชายธนดล  คำสอนทา
5. เด็กชายลภณ  สีตาล
6. เด็กชายวาคิม  ทัพธานี
7. เด็กชายศรัน  ทัพขวา
8. เด็กชายสหัสวรรษ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสีญวน  แฝงสาเคน
2. นายเชญย์  จาดบุญนาค
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรรินทร์  คงสัตย์
2. นายชนะชัย  พิมสาร
3. นายณัฐพล  วังดง
4. นายพงศกร  หิตายะโส
5. นายวรพัฒน์  วังมี
6. นายวิษณุ  ไพรชนะ
7. นายอดิศร  ทำดี
8. นายอัษฎายุธ  เตคำหัน
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายจตุพล  โสภา
2. นายพันนา  ศรีคูณ
3. นายพิเชษฐ์  แผงอ่อน
4. นายสิทธิพงษ์  ศิริโอษฐ์
5. นายอนุพงษ์  ทาจันทร์
6. นายเชิดศักดิ์  เทียบปัด
 
1. นายสุพัฒน์พงษ์  ละสุวรรณ
2. นายนราธิป  แสนยันต์
3. นายประยุง  ภูศรี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายกฤษณะ  จันทะรัตน์
2. นายฉัตรชัย  มีกุญชร
3. นายณัฐพล  เกิดนาน้อย
4. นายภูบดี  เนาว์ชารี
5. นายอาภานุ  กัลยานาม
6. นายไชยวัฒน์   พิมพ์เนาว์
 
1. นายกฤษณ์  สืบเมืองซ้าย
2. นายณัฐกรณ์  ราชมูล
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายชยันต์  สืบเหล่างิ้ว
2. นายธีรวัฒน์  ปฏิสัตย์
3. นายธีระพงษ์  ทองภูธรณ์
4. นายสายเพชร  รัตนขันธ์
5. นายอนาวิล  ชาวแขก
6. นายอนุรักษ์  ฤกษ์ดี
 
1. นายทองใบ  ปะวะเส
2. นายบัณฑิต  มัชปะโม
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายศราวุธ  จั้นพลแสน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  โคตรภูมี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อันสีแก้ว
 
1. นางสายพิณ  เยื้อนจันทึก
2. นางสาวดารัตน์  คำแก้ว
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายชัชวาล  เลพล
2. นายภีรพัฒน์  อรัญมิตร
3. นางสาวร่มฉัตร  ดารังวัน
 
1. นางประทุมพร  เคนหวด
2. นางสาวพัชราวดี  ริโยธา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรสุดา  ไวสาหลง
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีไสว
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันโท
 
1. นางกฤษณา  ขันสาลี
2. นางวารุณี  วุฒิพันธ์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  สาระบุญ
2. นายวรวิทย์  โนนพยอม
3. นางสาวสุกัญญา  สุรักษา
 
1. นางเนตรดาว  งามยิ่งไพศาล
2. นายถาวร  งามยิ่งไพศาล
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  มะสีผา
2. นางสาวกิตติยา  พลเวียง
3. นายธนปกรณ์  จันทะสอน
 
1. นางสาวธัญพร  วาเสนัง
2. นางสมปอง  จันทะมาตย์
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นางสาวธัญญานุช  ดอกทองหอม
2. นางสาวธัญสุดา  นิรงบุตร
3. นางสาวยุวดี  ศรีทะโคตร
 
1. นายธนะกูล  ไชยบัง
2. นางเพ็ญพัตรา  ไชยบัง
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภานิจ  เพชรก้อน
2. เด็กหญิงภาวัลย์  แจ่มเจริญพิศาล
 
1. นายธนาวุธ  พินทา
2. นายสุชาติ  ทุมผล
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายวีรภัทร  พิเชษผล
2. เด็กชายอภิชาติ  ภูจอมจิตร
 
1. นางปัญจรัษม์  แซ่ตัง
2. นายอภิไชย  ทองใบ
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นายจิตธิชัย  ขุนคินี
2. นางสาวลลิตา  ไพรสาละ
 
1. นางสาวเนตรภาพร  มงคลพิศ
2. นางสาวพรสุดา  เอกศิริ
 
178 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายกุลธร  หีบแก้ว
2. เด็กชายศิวกร  บุตราช
 
1. นางปัญจรัษม์  แซ่ตัง
2. นายปริญญา  ยวงทอง
 
179 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  แสงดารากุล
2. เด็กชายพงศธร  สุวรรณี
 
1. นางนิจภารัตน์  คอนหาว
 
180 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กันเสนา
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
181 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1. นายพิชญุตม์  อินทะวุธ
2. นายพิชามญช์  มิตระวิจารณ์
 
1. นายยุทธการ  พราหมณ์กระโทก
2. นายธีรพงศ์  บุญประจักษ์
 
182 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวพัชรีพร  พานิชย์
2. นางสาวมาลินี  ปินะสา
 
1. นางสาวพรสุดา  เอกศิริ
2. นางสาวเนตรภาพร  มงคลพิศ
 
183 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขนิษฐา  ศรีตระกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จูปรางค์
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 1. เด็กชายนราวิชญ์   พรมราช
2. เด็กชายเจษฎา   สุจันทร์
 
1. นายสาธิต  ปัดถาเดช
2. นางสาวศิริวรรณ  ดวงเพ็งมาตร
 
185 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายณัชนนท์  ผจวบโชค
2. เด็กชายธิติกร  ปักกาเวสา
 
1. นายสมปอง  สระหนองห้าง
2. นางสาวสราลี  เคนหวด
 
186 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นายธีระวัฒน์  เชื้อจำพร
2. นายอุดมศักดิ์  รบศึก
 
1. นายวีระพงศ์  ตะโกนอก
2. นางสาวภัครดา  จ้ายสอน
 
187 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายครีษมายัน  ภูสอดเงิน
2. นายจักรตรีวุธ  ธนูศร
 
1. นายบัญญัติ  คำประภา
2. นางพัชราภรณ์  คำเกตุ
 
188 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวนิตติยา  แก้วกองนอก
2. นายอนุชา  เสือนิน
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พนาลิกุล
2. นายสมปอง  สระหนองห้าง
 
189 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิญญา  สถิตย์วัฒน์
2. เด็กหญิงโชติกา  โชติกันจานิจ
 
1. นางเนาวรัตน์  ปะกินำหัง
2. นายปริญญา  ยวงทอง
 
190 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  จันวงษา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สาสิงห์
 
1. นางอัมพร  เหล่าวงษา
2. นายอัครพงษ์  ช่างนอก
 
191 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารศึกษา 1. เด็กชายจิรายุทธ  นามมนตรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์   แก้วพิลา
 
1. นายนิพนธ์  ใบสน
2. นางสาวสุปรียา  ใบสน
 
192 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จันสุก
2. เด็กชายศิกษณะ  ศิริอินทร์
 
1. นายชาญยุทธ  สีเฉลียว
2. นายพงษ์สวัสดิ์  อุปาระ
 
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายปิยวัฒน์  ผ่องอุดม
2. นายวัชรวิทย์  ครุฑคาบแก้ว
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
194 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยมาพรณ์  ออซิน
2. เด็กหญิงอรทัย  ขันธะมูล
 
1. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
2. นายลิขิต  ไชยเดช
 
195 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกัลยพัชร  ปะวะโข
2. เด็กหญิงเกศกนก  มูลสมบัติ
 
1. นายณัฐพัชร์  ปทุมพร
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
196 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  ทาแกง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  หงษาวันนา
 
1. นายวันชัย  ภิบาล
2. นางสาวจิราพร  คำชนะ
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. เด็กหญิงนลินี  สีสา
2. เด็กชายสัณห์พิชญ์  แสนยันต์
 
1. นางภัทรานี  พลลา
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
198 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นายศราวุธ  ศิริวัง
2. นางสาวสุธิดา  จำละคร
 
1. นางพรรณิภา  กมลปรีดี
2. นายลิขิต  ไชยเดช
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นายกิตติศักดิ์   บุษบงค์
2. นางสาววนิดา  พงอุดทา
 
1. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
2. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง
 
200 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ลุนดาพร
2. นางสาวชุตินันท์  ปัตตาเนย์
 
1. นางสุภาศินีย์  เรืองบุญ
 
201 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 1. นายณรงค์ศึก  เตชะศรี
2. นายพงศกร  ศิริสุรักษ์
 
1. นายกฤษกร  แสงปัญญา
2. นางอาทิตยา  แสงปัญญา
 
202 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายภัทรสิทธิ์  ลอมไธสง
2. นางสาวอินทิรา   ทับแสง
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
203 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายพงษ์พันธ์  สุทธิ์พงศกุล
2. นางสาวเกศกนก  ดีพรม
 
1. นางสาวสุภัทรา  เย็นเศรณี
2. นางสาวญารุณี  ศิริกิจ
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายภาณุพล  อันทรบุตร
2. นายสิรวิชญ์  ลาภพิเศษพันธุ์
 
1. นายดุษฎี  ศรีสองเมือง
2. นายพัชรพล  สิงห์ชุม
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายมงคลเทพ  ประกิระนัง
2. นายสุธีมนต์  ปาปะแพ
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายณัฐพัชร์  ปทุมพร
 
206 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายธนากร  ทองเงิน
2. นายสหรัฐ  ภักดีพันดอน
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  แสงปัญญา
2. นายศิริพงษ์  ศาลาผาย
 
207 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลชนก  นันทเสน
2. นางสาวสิริมล   คำพระ
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  สิมมาลา
 
1. นายชนะวงศ์  มุ่งชู
2. นายนิยม  ปะสาวะนัง
 
208 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กหญิงปยุดา  สิทธิเสือ
2. เด็กชายภูวดล  ปริวันตา
3. เด็กหญิงสวนีย์  ทองมี
 
1. นางปัญจรัษม์  แซ่ตัง
2. นายอภิไชย  ทองใบ
 
209 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มีแสง
2. เด็กหญิงวรกัญญา  จันทรสมบัติ
3. เด็กหญิงวรรณพร  ชาดง
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
210 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวจินดา  แก้วพูล
2. นางสาวธนวรรณ  บุดดี
3. นางสาวธนัชชา  ตุลยนิษก์
 
1. นางดาวใจ  ศรีสองเมือง
2. นายรัตนศักดิ์  ฟักทอง
 
211 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวกัญญาวีร์  เพลินใจ
2. นางสาวณัฐกัญญา  แปลงมาลย์
3. นางสาวพันวษา  ศรีสถิตย์
 
1. นางสาวพรพรรณ  สีละมนตรี
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
212 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุดฤดี  คมดี
2. นางสาวสุรีรัตน์  แคนมืด
3. นางสาวสุวรรณา  ทานาม
 
1. นางรพีพร  นามมุลตรี
2. นางสาวศรัญญา  สีสมบัติ
 
213 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาววิไลจิต  คุ้มโนนชัย
2. นายศุภชัย  อุทัยแพน
 
1. นายคมสันต์  ไชยบุดดี
2. นางนรินทร์  ศิรินุวัฒน์
 
214 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายมงคลกร  พุฒธะพันธ์
2. นายอภิสิทธิ์  เนาวะโรจน์
 
1. นายวีระพล  ประทัด
2. นายอนันต์  ปัดคำ
 
215 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. นางสาวปานตะวัน  รัตนทิพย์
2. นายเจษฏา  ตรีเดช
 
1. นางสาวอัมพร  พลเรือง
2. นายธนาวุธ  พินทา
 
216 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายปรวรรตน์  พลกุล
2. เด็กชายภูมินทร์  ปาปะแพ
3. เด็กชายอภิรักษ์  ศรีชะนะ
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
217 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงภารวี  พลบวรเดชสกุล
2. เด็กหญิงวีรภา  พลบวรเดชสกุล
3. เด็กหญิงสุริยกาล  มงคลมะไฟ
 
1. นายอธิวัฒน์  หงษ์ใหญ่
 
218 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายฉัตรมงคล  ทาเภา
2. เด็กชายธนกร  พินิจมนตรี
3. นายวีรพล  จันทร์ภักดิ์
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตชะนอก
 
219 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1. นายธีรัช  สินธุศิริ
2. นายอัครวิน  สุชัยชิต
3. นายเชี่ยวชาญ  พลศรี
 
1. นายกวินธร  รัฐอาจ
2. นายอธิวัฒน์  หงษ์ใหญ่
 
220 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภคพร  มัชปะโม
2. นายยศพนธ์  สุนทรพสิษฐ์
3. นางสาวสิราวรรณ  ศรีสุข
 
1. นายธนัฐ  จันทเขต
2. นายชัชชัย  สืบสุนทร
 
221 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นายกุลธนิต  ปามุทา
2. นายครรชิต  ระแหง
3. นางสาวมัณฑิกาญจน์  โกการัตน์
 
1. นางไอลัดดา  ปามุทา
2. นางขนิษฐา  เตซะนอก
 
222 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  ตะนนท์
2. นางสาวธัญญา  ศรีเพ็ง
3. นายธันวา  นันตะนะ
 
1. นายพิทักษ์  อักษร
2. นายโกเมนทร์  พิลาแดง
 
223 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่านาเชือก 1. นายกฤตภาส  เจริญใจ
2. นายชัยพิบูลย์  ปักกาวะโถ
3. นายภัคพงศ์  จันดา
 
1. นายเด่นชัย  อุทัยอาจ
2. นายวัชรินทร์  บุญตาแสง
 
224 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพร  เนื่องชมภู
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูเอก
3. นางสาวมาลินี  ไกยะแจ่ม
 
1. นางพิมพ์วรา  กางวันเวส
2. นางประไพ  ศรีทวี
 
225 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กชายณรงชัย  ดีนอก
2. เด็กชายธนพล  พานศรี
3. เด็กชายไอศูนย์  อินธิแสน
 
1. นายบรรเทา  อะปะมะทัง
2. นายธเนศร์  สาพิมาน
 
226 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นายวิรัตน์  ดอนไธสง
2. นายอนาวิน  ปิดตังถาเน
3. นายอภิรักษ์  หล่าหนูเหม่า
 
1. นายประสิทธิ์  ปักกาเวสา
2. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 1. นางสาวสริตา  กิจจรัส
2. นางสาวสิรารัต  กิจจรัส
3. นางสาวสโรชา  กิจจรัส
 
1. นางพิมพ์วรา  กางวันเวส
2. นางสาวจิรายุ  เหล่าอัน
 
228 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นายนรินทร์  โพลังศิริ
2. นายภูวนารถ  มาตมุงคุณ
3. นายรหัสวรรษ  แก้วผล
 
1. นายพิเชษฐ  ทัพโยธา
2. นายประยูร  ทวะชาลี
 
229 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกดำวิทยาคาร 1. นายกิตติศักดฺ์ิ  ทองหล่อ
2. นายสมเกียรติ  ใจภักดี
3. นายอนุรักษ์  ชินธุวงษ์
 
1. นายวิโรจน์  อุตมะ
2. นางศิริพร  อุตมะ
 
230 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กชายกาลัญญู  เวียงคำ
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ครองสิงห์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  มั่งมี
 
1. นางสุชานันท์  เวียงคำ
2. นายอภิชาติ  ทดราช
 
231 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. นางสาวธิดารัตน์  ตุ่ยสิมมา
2. นางสาวปทุมมา  น้อยเสนา
3. นางสาวพิชญา  จันทจร
 
1. นางสมพิศ  อรรคฮาตสี
2. นางคำพูล  ทิพยมาศ
 
232 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล 1. นายทินกร  แสนหานะ
2. นายวัฒนา  รัตนพร
3. นายอนุคิต  เกตุเสนา
 
1. นายสุภาพ  มาธุระ
2. นางสดชื่น  ดวงคำน้อย
 
233 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววิมลศิริ  กลับสุข
2. นางสาวสมใจ  คำมูลตรี
3. นางสาวสุภาภรณ์  นะราช
 
1. นายอภิชาติ  ทดราช
2. นางสุชานันท์  เวียงคำ
 
234 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวิชานุกูล 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  นามบุดดี
3. เด็กหญิงวิภาวี  มาตรา
4. เด็กชายวีระพงษ์  แสงมุข
5. เด็กหญิงสุจิตรา  มาลาหอม
6. เด็กหญิงอลิสา  ขานไชย
 
1. นางดาหวัน  ชินณะวงศ์
2. นางปรัชญาพร  ดวงชาทม
3. นางฉวีวรรณ  ปะทิเก
 
235 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จิตโรภาส
2. เด็กชายกฤษดา  ปะกิระนะ
3. นางสาวจิรัชยา  อรัญนารถ
4. เด็กหญิงชลธิชา  แพรนาพันธ์
5. เด็กหญิงนิตยา  ปะติเส
6. นางสาววรัญญา  สังฆมณี
 
1. นางสุภากรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
3. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
 
236 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นายถวัลย์  พันธฤทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทธ์  ชนะอรรถ
3. เด็กหญิงมนฤดี  วงษาสืบ
4. เด็กหญิงศศิตาภรณ์  อ่อนปุย
5. เด็กหญิงศศิมา  สีลา
6. เด็กหญิงอรพรรณ  เขียวอ่อน
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
237 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวทัศนีย์  สีเสนซุย
2. นายธีรนัย  ทดคุย
3. นายปณิธาน  อันละคร
4. นางสาววีนัสวรรณ  วงษาหาร
5. นางสาวสุพัตรา  เขียวสุวรรณภูมิ
6. นายโกวิทย์  พรมโชติ
 
1. นางกาญจนา  ไชยเสนา
 
238 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวจิราวรรณ  โคตรสีเขียว
2. นายตรีเพชร  สุขแสน
3. นางสาวนุชรีพร  เมฆขุนทด
4. นางสาวบุษราณี  ปักเขตานัง
5. นายพัชระ  สังฆมณี
6. นางสาวมินตรา  บุตรมาตร
 
1. นางสุภากรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
3. นางสาวพัชรนันท์  ปักคำวงษ์สังข์
 
239 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัฐสุดา  ดอนไชยสีหา
2. นางสาวยุพาวรรณ  เดยะดี
3. นางสาววริศรา  ทับวิชิน
4. นางสาวสายใจ  ขานตา
5. นางสาวสุกัญญา  พึ่งทองคำ
6. นางสาวเกษมณี  สีแก้วทอน
 
1. นางพรทิพย์  มณีรัตน์
2. นางยี่สุ่น  แสนโสภาวัน
3. นางทองทิพย์  ดรหลักคำ
 
240 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวภัทรสุดา  หว่านหอม
2. นางสาวศศิธร  จันทร์โสดา
3. นางสาวอารียา  สิมลา
 
1. นายภิรมย์  มาตย์คำมี
2. นางอภัยศรี  วาทโยธา
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงดุษฏี  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  คำผา
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
242 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภารัตน์  จีแดง
2. เด็กชายอดิศร  พลสีขาว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เงินลาด
 
1. นายบรรเทา  อะปะมะทัง
2. นางณัฐญา  สาพิมาน
 
243 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวปริยากร  ไชยสงค์
2. นายพัสกร  แก้วไพฑูรย์
3. นางสาวลัดดาวัลย์  อัศวโกวิทไวโรจน์
 
1. นายทวีป  บุตรโคตร
2. นางฐิตานันท์  สุนทร
 
244 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นางสาวรัศมี  แจ้งสว่าง
2. นายสัญชัย  แสงวิเศษ
3. นางสาวอรุณี  ดาพาโย
 
1. นางพัฒนา  สืบเมืองซ้าย
2. นาย กิตติพันธ์   สีลาดหา
 
245 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  ปิยะวงษ์
2. นายจีรเดช  สมเพชร
3. นางสาวสิราวรรณ  เงาศรี
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางพรพิศมัย  บุญญะ
 
246 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพันทิภา  วงศ์งาม
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  หลวงจำปา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สมสุข
 
1. นางสาวดลมัย  วรรณอุดรชาติ
2. นางสาวนฤทัย  รางศรี
 
247 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  วระคันธ์
2. เด็กหญิงธนาพร  กองจันทร์
3. เด็กหญิงเจวลิน  นนเมืองแด
 
1. นางณัฐชนา  เนื่องสิทธะ
2. นายสมพงษ์  เขตคาม
 
248 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นางสาววราภรณ์  เรืองสมบัติ
2. นางสาววิจิตรา  กะตะศิลา
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  กะการดี
 
1. นายสมพงษ์  บุญญะ
2. นางปลิวทอง  ทิมาสาร
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวจิตรลดา  แปชน
2. นางสาวปภัสราภรณ์  อันทะปัญญา
3. นางสาวยุพิณ  พละเอ็น
 
1. นางพชรชล  ทาดทา
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
250 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวภัทรวดี  ประพาศพงษ์
2. นางสาวมณธิรา  ชาวบ้านใน
3. นางสาวรวิสรา  ชาอินทร์
 
1. นางประภาศรี  ทิพย์พิลา
2. นางปิยะนุช  พิกุลสวัสดิ์
 
251 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือ 1. นางสาวปิยานันท์  ศรีพรมใต้
2. นางสาวสายธาร  แซ่โค้ว
3. นายเกรียงศักดิ์  คุณเศษ
 
1. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์
2. นางยุพิน  ภูกัลป์
 
252 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสินี  ศรีอาภัย
2. เด็กหญิงศรีสุดา  เดชยศดี
3. เด็กหญิงสุนิชา  ปราบนอก
 
1. นางนับทอง  เทศบุตร
2. นางวิไลวรรณ  จักรไชย
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 1. เด็กหญิงจิตนา  แสนสุวรรณ
2. เด็กหญิงจีรนัล  พลดร
3. เด็กหญิงสุจิตรา  นันทิจาน
 
1. นางสาวอุษา  อุพลเถียร
2. นางอริศรา  ภูคำกอง
 
254 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพ 1. นางสาวลลิตา  เอกตาแสง
2. นางสาวสิริมาพร   สีแดง
3. นางสาวสุพิชชา  พรมโชติ
 
1. นางพรรณงาม  จันอ่อน
2. นายนิตยา  ศรีสมบัติ
 
255 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. นางสาวนฤมล  พงษ์วิจิตร
2. นางสาวรัตนพร  มะลาไลย์
3. นางสาวเกวลี  ปักโคทานัง
 
1. นางสุภาภรณ์  ช่างถม
2. นางยุวดี  กันทา
 
256 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงชัชญา  คงแสนคำ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  ภูษิตา
3. เด็กหญิงวรรณสา  อันทะวงษ์
 
1. นางพิมพ์วิไล  ศรีสุภักดิ์
2. นางนิรชร  ปรุงฆ้อง
 
257 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ลุนจุนละ
2. เด็กหญิงปิยะวดี  รางศรี
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  โคตรภูมี
 
1. นางสุลาวัลย์  ปักกาเวสา
2. นายสุริยา  ทวะชารี
 
258 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวกันทราภรณ์  วรไวย์
2. นางสาวกิ่งแก้ว  คุณาวัตร
3. นางสาวชุติมา  แก้วนาเหนือ
 
1. นางสาวศศิวรรณ  แสนตรง
2. นางละเมียด  สง่า
 
259 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สีดาแดง
2. นางสาวสุธิดา  สงศิริ
3. นางสาวอรัญญา  ปินะถา
 
1. นายสุริยา  ทวะชารี
2. นางสรัญญา  บุตรศรีภูมิ
 
260 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงจิลพร  ตะนัยศรี
2. เด็กหญิงศุภัทรียา  บุญสูตร
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สิทธิจันทร์
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางเกษณีพร  เพียรธารธรรม
 
261 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจินห์จุฑา  เทียบแสง
2. นางสาวมลฤดี  สาลี
3. นางสาววิชุดา  แก้วแสน
 
1. นางอรุณี  ใหม่คามิ
2. นางสาวเกศริน  ปะสาวะกัง
 
262 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. นางสาวทิพย์สุดา  แก้วสียา
2. นางสาวปนัดดา  ราชบุญโย
3. นางสาววรรณพร  ทิมา
 
1. นางลมัย  ทัพเจริญ
2. นางกรรณิการ์  ตลับทอง
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  คันศร
2. นางสาวจิราพร  ทองหย่อม
3. นางสาวอมลวรรณ  ปิดตาโส
 
1. นางนิตยา  วิบูลย์คำ
2. นางศุภวรรณ  นียากร
 
264 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกำไรทอง  ผิวขาว
2. นางสาวรุจิรา  นามอาษา
3. เด็กหญิงวรรณฤดี  อรัญมิตร
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางอมร  เสนาลาด
 
265 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  มุยสิม
2. เด็กหญิงสมัชญา  ทนุนาจารย์
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวพันตอง
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
266 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมรงค์  เสวะนา
2. เด็กหญิงปวันณา  ตติยรัตน์
3. เด็กหญิงอารียา  คำปาบู่
 
1. นางอัมพวรรณ์  กาญจนัฐายี
2. นางอวยพร  วงษ์โต
 
267 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวพัชรี  ธนูรักษ์
2. นายภาคภูมิ  สังข์ทอง
3. นางสาววิมลวรรณ  ศรีมูลเขียว
 
1. นางมะลิ  ชีวาจร
2. นางอมร  เสนาลาด
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  เย็นไธสง
2. นางสาวปาริฉัตร  พิษณุแสง
3. นางสาวอรยา  ศรีจันทร์
 
1. นางจิรพรรณ  สนทนา
2. นายปรีดา  เดชศิริ
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 1. นายภาสกร  ธนูสา
2. นางสาวมณฑกานต์  หนูริพันธ์
3. นางสาวศรัญทร  อรรถโยโค
 
1. นางสุภาพ  สุทธะพินทุ
2. นางอำนวย  สมบัติชัยแสง
 
270 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วันแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชาลี
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สันโดษ
 
1. นางทองจันทร์  สลักคำ
2. นางสาวณัฐกฤตา  เดชโยธิน
 
271 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายจีรพรรณ  ฮาตไชย
2. เด็กชายชนะชล  ดรเทพพล
3. เด็กชายธนพร  แข็งฤทธิ์
 
1. นางเยาวเรศ  ปริวันตา
2. นางสาวบังอร  โสมาบุตร
 
272 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. นางสาวกัณรญา  บุตรพันธ์
2. นางสาวมะลิวัลย์  ถาริวงศ์
3. นางสาวยุภา  รอดดงบัง
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
2. นางมะลิ  ชีวาจร
 
273 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 1. นายชินกรณ์  เขียววารี
2. นายปรีชา  เทียบสี
3. นายพงษ์ศักดิ์   ชินเนหันหา
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เทียกสม
2. นางสาวณัชชา  พันธ์ชมภู
 
274 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายกัปตัน  เมฆชัยสงค์
 
1. นางเพ็ญนภา  ศรีโพธิ์วัง
 
275 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  ปางลิลาศ
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
276 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  หูตาชัย
 
1. นางสาวนิตยา  อันทะนัย
 
277 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กหญิงปรารถนา  คำไซร์
 
1. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
278 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมินธาดา  โพธิ์รินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร  ชัยผง
 
279 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายกรัต  วิชาผา
 
1. นางสาวเยาวเรศ  ปริวันตา
 
280 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 1. เด็กหญิงสลิตา  ศรีสุแล
 
1. นางสุดารัตน์ บัวบุญ  จ้ำมา
 
281 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  นนตรี
 
1. นายนิคม  วิทาโน
 
282 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายประวุฒิ  แปสันเทียะ
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
283 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  มันทาแดง
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
284 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 1. นางสาวญาดา  สอนศาลา
 
1. นางสาวพณาสันต์  เกษจ้อย
 
285 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางวิทยาคม 1. นางสาวสายฝน  บุญคำมูล
 
1. นายกำธร  ธุระทำ
 
286 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนราษีวิทยา 1. นายชนินทร์  ลิ้มเจริญ
2. นางสาวณัฐกานต์  สรรพสอน
 
1. นางสาวนิตยา  อันทะนัย
2. นางณัฎฐากร  วัฒนสันติพงศ์
 
287 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงนารี 1. เด็กชายนพรัตน์  ชิณช้าง
2. เด็กชายพีรวัฒน์  ปารีศรี
 
1. นางสาวสุภัทรา  ทะบันแดน
2. นางอาทิตยา  ทาขุลี
 
288 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 1. เด็กชายวัชรพงษ์  วงละคร
2. เด็กชายวิทยา  ทองยศ
 
1. นางมัณฑนา  บุรัมย์นิธิโชติ
2. นางนันดา  เมืองมัจฉา
 
289 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ศรีคุณ
 
1. นายพานุ   แรกชื่น
 
290 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. เด็กชายศิริพรรณ  มหาไชย
 
1. นายสุภาพ  เนื่องโนราช
 
291 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายธนะภัทร์  นพวารศรี
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
292 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 1. นายศราวุธ  ปริวันตัง
 
1. นายไมตรี  ปะวะเสนะ
 
293 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  เดชกวินเลิศ
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
294 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม 1. นายกฤษดาพงษ์  ลามาตร์
 
1. นายสมรัตน์  อามาตร์
 
295 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวาปีปทุม 1. เด็กชายชุติชัย  ปะกิระคะ
 
1. นายอภิชาติ  นารีจันทร์
 
296 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีราพร  รุ่งโชติ
 
1. นายเชิงชัย  จันทพิมพ์
 
297 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 76 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ไขแสง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
298 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายชนะพล  สีแพน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร  ชัยผง
 
299 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายสิทธิศักดิ์  รอดกลาง
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
300 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายพิทักษ์  จันทศิลป์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร  ชัยผง
 
301 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 1. นายโกสิต  ศรีโนรินทร์
 
1. นายทวี  พิมพ์สิม
 
302 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรวิชัย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วปัญญา
 
1. นายสุภาพ  เนื่องโนราช
 
303 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสารคาม
 
1. นายพานุ  แรกชื่น
 
304 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 1. เด็กชายจักรินทร์  สุขบันเทิง
 
1. นายกฤฎากร  ดาสุเทพ
 
305 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1. นายฉัตริน  ปัดวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระศักดิ์วิจิตร  ชัยผง
 
306 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นายชาคร  คำป้อง
 
1. นายสาคร  คำสี
 
307 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช 1. นางสาวกาญจนา  หงษา
2. นางสาวขรัญฤทัย  ศรีจันทร์
3. นายคมสัน  มาเย็น
4. นายจักรกฤษณ์  ทองดี
5. นางสาวจันทร์จิรา  มาเย็น
6. เด็กชายจารุวิทย์  รอดกอง
7. นางสาวชวิษา  บุนรสิงห์
8. นางสาวณัฐการณ์  ปะติตัง
9. นางสาวธาริณี  สีหามายา
10. นางสาวบุญอร  พุดมี
11. นายพงศกร  น้องจันวงษ์
12. นายมนต์ชัย  ทองตาม
13. เด็กหญิงรังศิยา  หามาลา
14. นางสาวรัตน์ติญากรณ์  เชาระกำ
15. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลจารย์
16. นางสาววาสนา  ปินะถา
17. เด็กหญิงศิริรัตน์  สิมสีดา
18. นางสาวศิริลักษณ์  กาประดิษฐ์
19. นายสันติ  จั้นพลแสน
20. นายสิทธิกร  เขมะโร
21. นางสาวสิมิหลา  อองบางน้อย
22. นางสาวสุธิดา  หนูไธสง
23. นายสุนทร  แขวงไธสง
24. นางสาวหัทยา  ไชยโก
25. นายอดิศักดิ์  ลือโสภา
26. นางสาวอนุธิดา  กิ้นบุราณ
27. นายอรรณพ  จันทะรัง
28. เด็กหญิงอารียา  ปิดตังถาเน
29. นางสาวเจนจิรา  ปัจจัยคัง
30. นายเทียนชัย  คำกลอง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ยอดแก้ว
2. นายสุรเดช  พรหมวิอินทร์
3. นายธีระพงษ์  อันชื่น
4. นายนพดล  ดาราเฉลิมกุล
5. นายภาคิน  บุตรศรีภูมิ
6. นายอภิญญา  โพธิ์แสงดา
7. นายพลพิศิษฐ์  ตาละซอน
 
308 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ไปได้
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทศชุม
3. เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุญจันทร์
4. นายชาคร  คำป้อง
5. นางสาวฐิติมา  ธรรมกุล
6. นางสาวณัฐกุล  บุญรอด
7. เด็กชายธนพล  จันทร์คำ
8. เด็กชายธนภัทร  ทองคำ
9. เด็กชายนัฐพงษ์  ทองใบ
10. นายนิติกร  ดวงมุลลี
11. เด็กหญิงบุษญากร  พัสดร
12. เด็กชายปรมินทร์  อรัญสุทธิ์
13. นายปริวัฒน์  โคตรศรี
14. เด็กชายพงษ์ศิริ  บัวมาศ
15. เด็กหญิงวราพร  เหลือมพล
16. เด็กชายวิกิต  มูลจันทรา
17. เด็กหญิงสุกันยา  คำวงษา
18. นางสาวสุรารักษ์  ทินช่วย
19. เด็กหญิงสุรีย์  โยราช
20. เด็กหญิงสุวนันท์  คำบัวโคตร
21. เด็กหญิงอนุษา  มากะฐิน
22. เด็กหญิงเจนจิรา  นามคำมี
23. นายเดชานนท์  ชุมพล
24. นางสาวเพ็ญนภา  พงอุดทา
25. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีแล
 
1. นายสาคร  คำสี
2. นายทรงศักดิ์  สุขบรรเทิง
3. นายทองสุก  มาตย์วังแสง
4. นายอรรถพล  พันธุ์งาม
5. นางชนิศา   มาตย์วังแสง