หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nbp4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจรัญ เฉิดฉายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
2. นางพิมลจิรา ศรีนามเอ็มโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะพงค์ ที่ภักดีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ โต๊ะชารีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางจตุพร อินทร์พิมพ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
6. นายอาคม ป้องเรือโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายพสธร เพ็ชรแก่นโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
8. นายประวัติ บุญแจ่มโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
9. นายจักรพันธ์ ธาบิดาโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
10. นายสราวุธ อินทมนต์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ สุพรโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
2. นางนันทกา คันธิยงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวาโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรรณปพร จันทะรังค์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางประภัสสร เป้งไชยโมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
7. นายอานนท์ สุ่มมาตย์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
8. นายธวัชชัย แสงเสงี่ยมชัยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางรัศมี ทองผิวโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ เกษมสุขโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นายวิสนุ วงษ์หาจักร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอัลิปรียา จันทร์กลิ่นโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นายพฤฒิพงศ์ กัณหาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นายคำพันธ์ ภาดีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายคำพันธ์ ภาดีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
2. นายวิสนุ วงษ์หาจักร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
3. นายพฤฒิพงศ์ กัณหาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ณ หนองคายโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายคงฤทธิ์ มิ่งพันธ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นางกัญญาณัฐ เกษมสุขโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นางรัศมี ทองผิวโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวอัลิปรียา จันทร์กลิ่นโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ ประพงษ์โรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
2. นางอรทัย ดอมไธสงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นางปรียดา ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัชฎาพร ศรีเสริมโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุวรี เพชร์ภูวงษ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางสาวประภัสสร หินแก้วโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายชัยสิทธิ์ คำภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
9. นางรุจิรา วรชมพูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
10. นางอุทุมพร คูณเมืองโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางวิภาวรรณ ห้าวหาญสำนักวัฒนธรรมจังหวัดกรรมการ
12. นางภัชราภรณ์ เกิดศักดิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวิภาวรรณ ห้าวหาญนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ คำภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรทัย ดอมไธสงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวยุวรี เพชร์ภูวงศ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวบัวไข วิเศษศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
6. นางสาวประภัสสร หินแก้วโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางรุจิรา วรชมพูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางรัชฎาพร ศรีเสริมโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
9. นายเกรียงศักดิ์ ประพงษ์โรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
10. นางอุทุมพร คูณเมืองโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
11. นางปรียดา ชัยชนะทรัพย์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
12. นางภัชรภรณ์ เกิดศักดิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
10. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
11. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
9. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
8. นายเฉลิมชาติ เมธาวงษ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
9. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย ศรีประเสริฐโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายเฉลิมชาติ เมธาวรวงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
13. นายวีระธรรม จำปาบุรีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นายเฉลิมชาติ เมธาวงษ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
10. นายสมชาย ศรีประเสริฐโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย ศรีประเสริฐโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายเฉลิมชาติ เมธาวงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
9. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อินเอียมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
3. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นายเฉลิมชาติ เมธาวรวงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นายสมชาย ศรีประเสริฐโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
11. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย ศรีประเสริฐโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางศรัญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นายเฉลิมชาติ เมธาวรวงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นายนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
9. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
11. นายวีระธรรม จำปาบุรีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อินเอียมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นายเฉลิมชาติ เมธาวรพงศ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
9. นายวีระธรรม จำปาบุรีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
10. นายสมชาย ศรีประเสริฐโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
12. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมชาย ศรีประเสริฐโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นายเฉลิมชาติ เมธาวงษ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
7. นางนิตยา บริบูรณ์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสุพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
12. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายสัจจพงษ์ เอื้องสัจจะโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยรัตน์ พรหมพันธ์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางปวีณา นาลาโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา กลิ่นจันทร์ โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวปัฐวิกรณ์ กุลไพรสารโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอัญชลี อินทร์เลี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระธรรม จำปาบุรีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
8. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
9. นายราชันย์ จันทราลักษณ์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
10. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
2. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายณัชพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
8. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ พันสุขโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุดจิตรกูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
8. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
9. นายพนม นานวนโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
10. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวุฒิวัย สิทธิเสนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52กรรมการ
2. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นายพนม นานวณโรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นายอาทิตย์ เอกทัศน์โรงเรียนเขาหลวงวิทยากรรมการ
5. นายอนุชา ภูวิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
6. นายนายกุน พลากโรงเรียนศรีสงครามวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัชพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัชพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
7. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
7. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
8. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
2. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
6. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
2. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนภูบดินทร์กรรมการ
6. นายณัชพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัชพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัฐพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
9. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัฐพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัฐพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
7. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
9. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราภรณ์ โคตรรัตน์โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
2. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
6. นายสมบัติ แทบศรีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายณัธพล ยะปะตังโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระยุทธ พิลึกนาโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
4. นายณฎมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
2. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณฎมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
4. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเชียรวนนท์อุทิศ 53กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา รักษาพลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
4. นายณฐมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา รักษาพลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
2. นายณฎมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3กรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพสุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
4. นายณฎมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นายวิระชัย แก้วมาตรโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
2. นายณฎมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
5. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเชียรวนนท์อุทิศ 53กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ3กรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
4. นายณฎมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
5. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยกรรมการ
6. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์ มอญขันธ์โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยากรรมการ
3. นางสาวแพรวพรรณ โสมาศรีโรงเรียนเชียรวนนท์อุทิศ 53กรรมการ
4. นายวิระชัย แก้วมาตรโรงเรียนปากชมวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวนิตยา รักษาผลโรงเรียนบ้านห้วยสิมกรรมการ
2. นายณฎมน ภูมินทร์โรงเรียนบ้านวังสะพุงกรรมการ
3. นางฐิติพรรณ พันธ์คณิศรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ ลีเบาะโรงเรียนเชียงกลมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทวี ไชยบุรมณ์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ บุญมาตุ่นโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์ สีไชยโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธันยธรณ์ อ่อนศรีไพรโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ มาตชัยเคนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางอังศินา สิทธิพูนอนุภาพโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุภักดี ศรีเชียงสาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวปิยะนุช ศรีวะวงค์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำทิพย์ ดามะนาวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
2. นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
3. นางสาวปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางอังศินา สิทธิพูนอานุภาพโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวศิริพร แสนพิมพ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
2. นางสาวหัทยา มีโพนทองโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายวัฒนา เพชรสังหารโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
6. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
7. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
8. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภิญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหัทยา มีโพนทองโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายวัฒนา เพ็ชรสังหารโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวหัทยา มีโนนทองโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
8. นายวัฒนา เพ็ชรสังหารโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
2. นางสาวหัทยา มีโพนทองโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา ทองใบโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภิญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ทองสว่างโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นางสาวหัทยา มีโพนทองโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายประเสริฐบุญญา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพงษ์พิศ พลศรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
6. นางอมร เชียรรัมย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายสถาพร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอภิรนุช ดอนซุยแปโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายวิษณุ มุ่งงามโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางวรกัญญา ขิปวัติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา จักรโนวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางคมคาย ยศมุงคุณโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
7. นางมณีวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ วังหนองเขียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
3. นายอัครเดช โพธิญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ราช้อนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพีรดา เอกกัณหาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
6. นายศุภชัย บัวขาวโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นางสมคิด ชินนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
3. นางสาวพีรดา เอกกัณหาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายเดชา ศิริกุลวิริยะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมคิด ชินนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นายศุภชัย บัวขาวโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
7. นายอัครเดช โพธิญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางเสาวลักษณ์ ราช้องโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช โพธิ์ญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
2. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
4. นางสาวพีรดา เอกกัณหาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย บัวขาวโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสมคิด ชินนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
7. นายเดชา ศิริกุลวิริยะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ ราช้อนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางณัฐชยาภรณ์ ธาตุมณีโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ วังหนองเสียวโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
3. นายศุภชัย บัวขาวโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายเดชา ศิริกุลวิริยะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมคิด ชินนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพีรดา เอกกัณหาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
7. นายอัครเดช โพธิญาณ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวเสาวลักษณ์ ราช้องโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด จันทะวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
2. นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ ศรีคัฒนาพรมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นางสมคิด จันทะวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฉัตรชนก ภูบุญคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ ศรีคัฒนาพรมโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายสมคิด จันทะวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจักรพงษ์ สมชารีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
2. นายอนนท์ กอโพธิ์ศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นายธวัฒน์ชัย บุญศรีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ นุคสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
2. นายบัญชา นุชิตโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุขิมตา พรหมมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นายนพพร ชัยขันธ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวสุขิมตา พรหมมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ นุคสมบัติโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายนพพร ไชยขันธุ์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายบัญชา นุชิตโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
2. นายพรพล เทพไทยอำนวยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา รินเพ็งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ จันทร์บุญโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
3. นายพรพล เทพไทยอำนวยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญตา งามวัฒนกุลโรงเรียนห้วยบ่อทองกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ภูเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นางเกษร รักเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจรรยาภรณ์ อยู่สอนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
6. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทองกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ภูเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
3. นางเกษร รักเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางจรรยาภรณ์ อยู่สอนโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางฤทัยรัตน์ ชัยเสนาโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอาสรา คัวอักเถิงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ จะดีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นายพนิช สิริธนพงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ นาชารีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
6. นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
2. นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ จะดีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพนิช สิริธนพงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายจันทร์เพ็ญ นาชารีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
6. นางอาสรา คัวอักเถิงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภัย แงวกุดเรือโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวุฒิภัทร เพชรเวียงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
3. นายอภัย แงวกุดเรือโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวุฒิภัทร เพชรเวียงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา สีหาโคตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สุขันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
3. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
2. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงเดือน สุขันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ กัปโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นางจำเนียร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
3. นางวันนิสา พันธ์ลีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางลักษณ์คณา มั่งมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางลักษณ์คณา มั่งมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
2. นางวันนิสา พันธ์ลีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
3. นางจำเนียร ดีหอมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์ยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ กัปโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ กัปโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นางลักษณ์คณา มั่งมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นางวันนิสา พันธ์ลีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ กัปโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
2. นางลักษณ์คณา มั่งมีโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
3. นางวันนิสา พันธ์ลีโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางนุชาพร ฮามพิพัทรโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
3. นางธิยาพร พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ ศรีประเสริฐโรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางนุชาพร ฮามพิพัทรโรงเรียนบ้านนาอ่างคำกรรมการ
3. นางธิยาพร พัฒนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นายวุฒินันท์ สีหาราชโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]