หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
2 นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
3 นายฐาปนา นิตย์คำหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
4 นางนภวรรณ ศรีภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
5 นายสุเมธ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
6 นางวิมล ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
7 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
8 นายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
9 นายวุฒิศ่าสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
10 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
11 นางพิกุล ตรีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
12 นางภูเงิน บุตรเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
13 นางนิรัศรา พัฒนางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
14 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นขามพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
15 นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
16 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
17 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
18 นายภานุวัฒน์ อิ่มนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
19 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
20 นางอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียรนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
21 นายมงคลชัย พรหมมาหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน
22 นางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
23 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
24 นางนิรัศรา พัฒนางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
25 นายบุญส่ง ไทยศิริ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายบุญเลิศ จันทร์กอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายเกียรติศักดิ์ ขาวขำ ช่างไม้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายสมศักดิ์ วรรณคีรี ช่างไฟฟ้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายสุรพล พลรอด ช่างไม้โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายวิรัตน์ สุวรรณสถิตย์ พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
31 นางอรทัย จันทา พนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
32 นางกอบแก้ว มีนา พนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นางสิริมา สุวรรณสถิตย์ พนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นายเทอดชัย คอนดี ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายจตุรภุช ศรีภูมั่น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นายสุทัศน์ สุปัญญา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
38 นายพงศ์พันธุ์ ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
39 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
40 นายสมชาย ชมภูแดง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
41 นายทศพร ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
42 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
43 นายธานินทร์ ไวทยินทร์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
44 นายธาตรี เขียวรื่นรมย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
45 นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
46 นายชัยเดช วรรณกลาง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
47 นายสวรรค์ วิบูลย์กุล ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
48 นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
49 นางสาวเพียงเพ็ญ สิริธนพงศ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
50 นายนิธิทอง ทองเหลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
51 นายนิเวศน์ ชารี ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายระบบแสง สี เสียง และ ICT
52 นางนิรมัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
53 นายทรงกลด ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
54 นายจรัญ เฉิดฉาย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
55 นายเจริญศักดิ์ วรแสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
56 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
57 นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่อง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
58 นางตรึงตรา โคตรเวียง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
59 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
60 นางลัดดาวัลย์ บุญจำนงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
61 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
62 นางบวรจิต พลขันธ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
63 นางนันท์นภัส อันอาษา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
64 นางงามผกา อินทปัญญา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
65 นางสาวอนันตญา ศิริมนูญ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
66 นายศุภชัย เรืองเพ็ญ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
67 นางเบญจวรรณ ภูเงิน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
68 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
69 นายพิศิษฐ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นขามพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
70 นายจักรพงษ์ สมชารี ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
71 นางกันยพัชญ์ ทองโคตร ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
72 นายเจริญศักดิ์ วรแสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
73 นายกฤษดา นิลพัฒน์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
74 นางนิรามัย พลสนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
75 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
76 นางศรีสุข บุตรรัตนะ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
77 นางบรรณฑรวรรณ ศิริบุตร ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
78 นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
79 นางสาววัชรี โพธิยา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
80 นางสาววราภรณ์ หัสโก ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
81 นางสาวประริชาติ สิทธิสาร ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
82 นางรัชนีย์ ชนะพาล ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
83 นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
84 นางสาวยมนา นันทะแสง เจ้าหน้าที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
85 นางสาวติยาวรรณ มหาวงค์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
86 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
87 นางสมคิด ชินนะ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
88 นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
89 นายณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่ม ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
90 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
91 นางเบญจวรรณ นุชิต ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
92 นางมนวิภา อาจหาญ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
93 นางสาววรัชฏ์ฐนันท์ คตธมาตย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
94 นายกล้าณรงค์ พรหมประโคน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
95 นางสาวศศิธร เงินคง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
96 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
97 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
98 นางบุษรากร ขนันทอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
99 นางนันทกา คันธิยงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
100 นางทิวารัชต์ ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
101 นางกรณ์ญาฏิกิต วิบูลย์กุล ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
102 นายมงคลชัย พรหมมาหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
103 นางพรทิพพา อัคชาติ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
104 นางนงนุช ภูขาว ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]