สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.03 เงิน 5 1. เด็กชายทรงสรรค์  บุญประครอง
2. เด็กชายวาริช  ศรีบัวอ่อน
 
1. นายสราวุธ  อินทะมนต์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายสันติ  ชฏาวงศ์
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายพงษ์พัฒน์  เพ็งกระโจม
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวณัฐพร  ดอกเข็ม
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวปรรัตน์  บุญใหญ่
2. นางสาวปิยะดา  เสนาลา
3. นางสาววาทินี  ตุ้มทอง
 
1. นายราชันย์  จันทราลักษณ์
2. นางสาวพัชรี  ปานนิล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายยุทธศาสตร์  ห่มขวา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวสิรินทรา  ศรีเสน
 
1. นางสาวประครอง  เครือชมภู
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิตนภา  หอมทรัพย์
2. เด็กหญิงนิภาดา  สอนเต็ม
3. เด็กหญิงผุสพร  ทองคำภา
 
1. นางปดิวรัดดา   ศรีบุรินทร์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงวรรวิภา  อุทธาประเสริฐ
2. เด็กหญิงวารัตดา  พรหมราช
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 1. นางสาวนิตยาพร  เลเฮียง
2. นางสาวพิสมัย  รัตนทิพย์
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  ดาธรรม
4. นางสาวรัดศิกา  จันทร์ประทักษ์
5. นางสาวสุนิดา  จ้ำหนองโพธิ์
6. นางสาวแพรวพรรณ  บัวสระ
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์