สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบุณฑริก  พรหมใบ
2. เด็กชายศิริวัฒน์  โคตรสะขึง
 
1. นายปิยะพงค์  ที่ภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.27 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐยศ  แสงเสงี่ยมชัย
2. เด็กชายภัทรพงศ์  บุญนาดี
 
1. นายธวัชชัย  แสงเสงี่ยมชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.72 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  นิลนามะ
2. นางสาวจีรวรรณ  ชาติแพงตา
3. นางสาวน้ำทิพย์  น้อยทอง
4. นางสาวสุลักขณา  นัติพันธ์
5. นางสาวอุไรวรรณ  ป้านภูมิ
 
1. นายวีระพงศ์  พรมพลเมือง
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.55 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนรภัทร  พาน้อย
2. เด็กชายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยธิดา  จักราช
2. นายศุภวิชย์  อินแก้ว
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผุสรัตน์  สิงห์อาจ
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายอานันทิยะ  ศรีคูณ
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรนัย  เยี่ยมชัยภูมิ
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  เมฆวัน
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐรัตน์  ดีรอด
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  ชินบุตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมร  บุราณ
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายภาณุกรณ์  บุญท้าว
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทะแจ่ม
2. เด็กชายพัชนนท์  เรพล
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  สายลาด
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววีลวัลย์  พงษ์พันธ์
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  จุ้ยอ่างทอง
2. เด็กชายวัชรพรรณ  อินทรเพชร
3. เด็กหญิงศิริพร  ภูหัวเพ็ก
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  กอสีลม
2. นางสาวฐาปนี  พิสดาน
3. นางสาวรัตนากร  ทองโคตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษฎา  สัตวงศ์
2. นายกฤษณะพงษ์  ศิริดล
3. นายกิตติชัย  ศรีกาญจนา
4. นายนายศราวุฒิ  บุญรักษา
5. นายภาณุพงษ์  จันทร์เขียว
6. นายอธินาถ  พันธ์ชมพู
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
2. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
3. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกร  เหล่าถาวร
2. นายกฤษฎา  สัตวงศ์
3. นายกิตติชัย  ศรีกาญจนา
4. นายจรัญ  บุญดี
5. นางสาวชลดา  พาน้อย
6. นายชินวัตร  บุญผัน
7. นางสาวชุตินันท์  จันทร์โสภา
8. นางสาวนริสราพร  ศรีดาวง
9. นางสาวนันทิดา  สีสรมณี
10. นางสาวนาถนภา  สิงห์สำราญ
11. นางสาวน้ำฝน  สมนางิ้ว
12. นางสาวบุญฑริกา  พรหมใบ
13. นางสาวปณินดา  เงินแก้ว
14. นางสาวปริชาติ  ขันติโก
15. นางสาวปิยะฉัตร  ไชยสงค์
16. เด็กชายพุทธิพงษ์  ยางศรี
17. นายภัสชญา  ดีบุญมี ณ ชุมแพ
18. นางสาวมยุรี  เฮืองหล้า
19. เด็กชายวันชัย  บุญประคม
20. นางสาววิภาดา  สาริคาล
21. นางสาววิภาพร  เอกตาแสง
22. นางสาววิลาวรรณ  ดาวทอง
23. นายศราวุฒิ  บุญรักษา
24. นางสาวศิรินันท์  สาวะรก
25. นายสุทัศน์  ศรีสมบัติ
26. นางสาวสุนิตา  บุญประคม
27. นางสาวสุวรรณพรรษา  พรหมใบ
28. นายหาญชัย  ทาแก้ว
29. นายอดิรุจ  ศรีอุดทา
30. นายอดิศักดิ์  พลงาม
31. นายอธินาถ  พันธ์ชมพู
32. นางสาวอภัสรา  เสียงสูงเนิน
33. นายอภิชัย  สักวา
34. นางสาวอัจฉรา  สามารถ
35. นางสาวอัญมณี  มณีน้อย
36. นายอัยการ  ศรีดาวงศ์
37. นางสาวอารีรัตน์  พัฒทอง
38. นายเบียร์  สินทร
39. นางสาวเยาวเรศ  โมคา
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
2. นายบุญทวี  พรหมใบ
3. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
4. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
5. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
6. นายภัสกร  ชัยเจริญ
7. นางสาวพรสวรรค์  โว้เบ้า
8. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 1. เด็กชายทิวากร  แสงใส
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะพงษ์  ศิริดล
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาววิภาพร  เอกตาแสง
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรายุ  จันทร์สด
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเอกรัตน์  ศรีมาพล
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  ชื่นอารมภ์
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาริสา  สวดสม
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนพร  ทุ่งเย็น
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  สีน้ำคำ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  จันทษี
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.5 ทอง 7 1. นางสาวอวิกา  จันทรเสรีรักษณ์
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุณฑริก  พรหมใบ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายรุ่งโรจน์  โฮมชัยวงศ์
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จำปายศ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาริสา  สวดสม
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพู่  รัฐเมิน
2. เด็กหญิงชลธิชา  หินกอง
3. เด็กชายฐาปนะพงษ์  พลธศณี
4. เด็กชายธนาธรณ์  บุญประคม
5. เด็กชายนฤเบศ  พินสายออ
6. เด็กหญิงประภัสสร  ขันรักษา
7. เด็กชายภูมินทร์  สังสิมมา
8. เด็กหญิงอรณี  สิงห์อุปโป
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
2. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  เนียมงาม
2. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์แสง
3. เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีหนองโคตร
4. เด็กชายจีระวัฒน์  พานุรักษ์
5. เด็กชายปฏิภาณ  แสงโนราช
6. เด็กชายมงคล  พูลผล
7. เด็กชายวราวุธ  ลาดนอก
8. เด็กชายสุธาเทพ  นามพิลา
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สกุลฮูฮา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
3. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพย์ปราการ  มารมย์
2. เด็กหญิงวีณา  แจ้งโทน
3. เด็กหญิงสุวรรณนา  เทียนศรี
 
1. นางสาวจิราพร  เรืองประเสริฐ
2. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวญาสุมินทร์  เทียนคำ
2. นางสาวปริฉัตร  ใจซื่อ
3. นางสาวสุกัญญา  กรมโคตร
 
1. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
2. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวุฒิ  แววนาลาด
2. นายศิริพงษ์  โสภาบุตร
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐชัย  ราษวงศ์ษา
2. เด็กชายลัดดาวัลย์  อ่อนคำ
 
1. นายสถาพร  ดีหอม
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคีรีกรณ์  บุญโยธา
2. นางสาวน้ำฝน  เลียงกาทิพย์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนาวุฒิ  พรมพลเมือง
2. นายภูพิรัฐ  เกลียวทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายสดใส  คำอ้อ
2. นางสาวสุธัญญา  สิทธิโสภา
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูสิทธิ์  แก่นจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  วิบูลย์กุล
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนนทกานต์  ศรีพันนา
2. เด็กชายพงศธร  ฮาดระวัง
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรัญญา  ชนะบุญ
2. นางสาวอรุณรัตน์  ศรีพันนา
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  ไพเขตร
2. นางสาวสุนิตา  วงศ์ษาจันทร์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพัชราพร  ยางศรี
2. นางสาวพัชราพรรณ  ยางศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
51 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  ป้องปิด
2. เด็กชายวิทวัส  บุญบรรดา
3. เด็กชายอริศรา  วิชาธรรม
 
1. นายเกียรติศักดิ์   จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
52 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ไพเขตร
2. นางสาวรสสุคนธ์  กันเจียก
3. นางสาวสุนิตา  วงษาจันทร์
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  พรมยาลี
2. นายภูวดล  สาระผล
 
1. นายสถาพร  ดีหอม
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
54 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  สุทธิคาร
2. เด็กชายอาทิตย์  อุ่นจิตร
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมรักษ์
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  สาปัตตา
2. เด็กหญิงจารุภรณ์  พงษ์ษา
3. เด็กหญิงชลิตตา  คณาวรรณ์
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางจำเนียร  ดีหอม
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาหนัน  บุญประคม
2. นางสาวอริษา  ช่วยศรี
3. นางสาวแตงโม  แดงตาโคตร
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางจำเนียร  ดีหอม
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดรัลพร  กลางจันทา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  บุญผล
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจห่วง
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นายสุนัน  สีพัน
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิดา  แสงจันทรดา
2. นางสาวพัชรี  ทุมทอง
3. นางสาวเจนจิรา  ช่างยันต์
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นายสุนัน  สีพัน
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลธิดา  แก้วเกศ
2. เด็กหญิงคณิตฐา  สีม่วง
3. เด็กชายปฏิเวช  จำปา
4. เด็กหญิงพรนภา  ป้านภูมิ
5. เด็กหญิงสิรินาถ  ค้อชากุล
6. เด็กหญิงสุจิรา  แก้วสูงเนิน
 
1. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
2. นางเกษร  รักเมือง
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิตศร  สิงห์เส
2. นางสาวพรรณิภา  ดวงคำ
3. นายมงคล  ลาดบัวขาว
4. นายศุภชัย  สุขเพีย
5. นางสาวอารียา  เจริญวัย
6. นางสาวอุษมา  บุตรวงษ์
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
3. นางเกษร  รักเมือง
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิพล  ป้านภูมิ
2. นายรัชตะ  เดชเจริญ
3. นายอภิวัฒน์  ขยายวงค์
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางอาสรา  คัวอักเถิง
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจิรภัทร  แถวหนองกุง
2. นางสาวปฐมัญญา  จาระชร
3. นายภารดร  ชินตุ
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษณะ  ไชยวงศ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อยู่เย็น
3. เด็กหญิงนริศรา  ศรีวาที
 
1. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร
2. นางจำเนียร  ดีหอม
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชจรี  คะศรี
2. นางสาววรรณนิภา  สุนา
3. นางสาวอริสา  วรรณสุข
 
1. นางสาวพุทธชาติ  รัตนบุตร
2. นางจำเนียร  ดีหอม
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เมืองอยู่
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงรัชฎา  ชัยสงค์
 
1. นายอนุชา  พลสุด
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชรี  ถูชนะศรี
2. นางสาวมลฤดี  โคตรโสภา
3. นางสาวสุวนันท์  กองสินแก้ว
 
1. นายจิรศักดิ์  นุดสมบัติ
2. นางกิ่งแก้ว   ป้านภูมิ