สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชรพล   นากร
2. เด็กหญิงวิภาวี  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงสุภัสรา  แสงแป้
4. เด็กหญิงอาริตา  ลูกอินทร์
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เจริญสุข
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิรุชา  โนนทิง
2. เด็กชายภูมิภัทร  แก้วหนู
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.05 ทอง 12 1. นางสาวกัณฐิกา  เพ็งละคร
2. นายสนธยา  แสงแป้
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิศา  โนนทิง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุตรดี
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายดุสิต  ชอบเสร็จ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ดีสวนโคก
3. เด็กชายรุ่งเรือง  หรสิทธิ์
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
2. นายสายันห์  พันสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายธีระพงษ์  รักษาลำ
2. นายนนทวี  ตรีโอษฐ์
3. นายวีระชัย  พระสว่าง
4. นางสาวสุภัสสรา  โสดาวัตร
5. นายอรรถพล  พลภักดี
6. นางสาวเบญจนารา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
2. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
3. นางสาวอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวปิยะรัตน์  โพยมพัด
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นางสาวเบญจนารา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรามล  ฐานะ
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวณัฏฐาพร  สีดากุด
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวปาณิสรา  หงวนไธสงค์
2. นางสาววิชลดา  โสภาสี
3. นางสาวสุวิมล  สูงยาง
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัชวาล  เพ็งปอพาน
2. นางสาวมณีรัตน์  นครังสุ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสายฟ้า  ล้นทม
2. นายสุริยา  สายจำปา
3. นายเสกสรร  จันเส
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงพันนิษา  รัตนะวงศ์
3. เด็กชายอานนท์  เพียนอก
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนโชติ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุนิสา  เถื่อนบัวระบัติ
3. เด็กชายเมธี  พระสว่าง
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัตลัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพาเรือ
3. เด็กหญิงอนิศรา  วรรณพัฒน์
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป