สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัสมา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยพร
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศฺิรินภา  ตะโยธิน
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายธันยพร  พิมพาเรือ
2. เด็กหญิงสุพนิดา  พันธ์งาม
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
2. นายสายันห์  พันสุข
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายวันชัย  น้อยเพ็ง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธนากร  ดอนกระจ่าง
2. นายวชิตพล  พิมพาเรือ
3. นายวิชา  เต้าทอง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
2. นายสายันห์  พันสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายศศลักษณ์  บตรสามาลี
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงลักขณา  สิงห์บุบผา
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัณย์  วรรณพัฒน์
 
1. นายคงเดช  แก้วมาจร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  วงทวี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นางสาวขวัญฤดี  เครือวัลย์
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงนัฐริกา  มณีเพ็ญ
2. เด็กหญิงนิรมล  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงวิชุดา  ปาละภา
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายณัฐพล  มูลมาตร
2. นายวีระวัฒน์  พิมพาเรือ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย