สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.32 ทองแดง 6 1. เด็กชายธนกฤต  นำภา
2. เด็กชายวีระพงษ์  ผิวสว่าง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวชรพล   นากร
2. เด็กหญิงวิภาวี  เครือวัลย์
3. เด็กหญิงสุภัสรา  แสงแป้
4. เด็กหญิงอาริตา  ลูกอินทร์
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  เจริญสุข
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวอัลิปรียา  จันทร์กลิ่น
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิรุชา  โนนทิง
2. เด็กชายภูมิภัทร  แก้วหนู
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80.05 ทอง 12 1. นางสาวกัณฐิกา  เพ็งละคร
2. นายสนธยา  แสงแป้
 
1. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
2. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัสมา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยพร
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณิศา  โนนทิง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุตรดี
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวศฺิรินภา  ตะโยธิน
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายธันยพร  พิมพาเรือ
2. เด็กหญิงสุพนิดา  พันธ์งาม
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
2. นายสายันห์  พันสุข
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายวันชัย  น้อยเพ็ง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายดุสิต  ชอบเสร็จ
2. เด็กชายธีรยุทธ  ดีสวนโคก
3. เด็กชายรุ่งเรือง  หรสิทธิ์
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
2. นายสายันห์  พันสุข
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายธนากร  ดอนกระจ่าง
2. นายวชิตพล  พิมพาเรือ
3. นายวิชา  เต้าทอง
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
2. นายสายันห์  พันสุข
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายธีระพงษ์  รักษาลำ
2. นายนนทวี  ตรีโอษฐ์
3. นายวีระชัย  พระสว่าง
4. นางสาวสุภัสสรา  โสดาวัตร
5. นายอรรถพล  พลภักดี
6. นางสาวเบญจนารา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
2. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
3. นางสาวอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กชายศศลักษณ์  บตรสามาลี
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 5 1. นายวิทวัส  คงประสิทธิ์
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงลักขณา  สิงห์บุบผา
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 1. นางสาวปิยะรัตน์  โพยมพัด
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัณย์  วรรณพัฒน์
 
1. นายคงเดช  แก้วมาจร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายวรพัฒน์  พิมวัน
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  วงทวี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 7 1. นางสาวขวัญฤดี  เครือวัลย์
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางสาวนันธิญา  ขันทสิทธิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 4 1. นางสาวเบญจนารา  สิงห์คำป้อง
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภินันท์  ภูเงิน
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงสิรามล  ฐานะ
 
1. นายสายันห์  พันสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวณัฏฐาพร  สีดากุด
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงนัฐริกา  มณีเพ็ญ
2. เด็กหญิงนิรมล  ศรีภูธร
3. เด็กหญิงวิชุดา  ปาละภา
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวปาณิสรา  หงวนไธสงค์
2. นางสาววิชลดา  โสภาสี
3. นางสาวสุวิมล  สูงยาง
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางสาวปิยะนุช  ศรีวะวงค์
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจนิตา  ไชยดา
2. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณชัย
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุภกาจญ์  ทองโชติ
2. เด็กหญิงเสาวนิตย์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายปริญญา  ทองโชติ
2. นายภคพล  ชาญณรงค์
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายณัฐพล  มูลมาตร
2. นายวีระวัฒน์  พิมพาเรือ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายชัชวาล  เพ็งปอพาน
2. นางสาวมณีรัตน์  นครังสุ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสายฟ้า  ล้นทม
2. นายสุริยา  สายจำปา
3. นายเสกสรร  จันเส
 
1. นายพรพล  เทพไทยอำนวย
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทับซ้ายขวา
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงพันนิษา  รัตนะวงศ์
3. เด็กชายอานนท์  เพียนอก
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนโชติ  เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุนิสา  เถื่อนบัวระบัติ
3. เด็กชายเมธี  พระสว่าง
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  อัตลัง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพาเรือ
3. เด็กหญิงอนิศรา  วรรณพัฒน์
 
1. นางดวงใจ  ไชยโย
2. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป