สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายนนทวัฒน์    วัฒนาสูงเนิน
2. เด็กชายสมยศ   พันธ์คะชะ
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล   บุญเกิด
2. เด็กชายศรัณย์    ชูกลิ่น
 
1. นางสาวสุนิสา    เทิงสูงเนิน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชายบุรี   ชัยรักษา
2. นางสาวนัทธรี   สุโอษฐ์
3. นางสาวรัชนีกร    จันทรหาร
4. นางสาวรัตนา   หัสโก
5. นายเจ   กะมุงคุล
 
1. นางหอมจันทร์   ทรเทพ
2. นายพฤฒิพงศ์   กัณหา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฎา   พรมทา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ขำเถื่อน
 
1. นางรุจิรา    วรชมพู
2. นางหอมจันทร์   ทรเทพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.83 ทอง 5 1. นายกิตติธัช   วงศ์จวง
2. นางสาวพิยะดา  เสียงประเสริฐ
 
1. นางสุพรรณวดี   เขียนจูม
2. นางสาวอัจรา   ป้องขัน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกวลิน   แดงอ่อน
 
1. นางนิตยา    บริบูรณ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา   แก้วบ่อ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายวีรพัฒน์   พลร่ม
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์   วิชาศรี
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฉันท์สินี   โพธิ์ศรี
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภารัตน์   ภาวะโคตร
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์   แสงรถ
 
1. นางนิตยา  บริบูรณ์
2. นางสาวสุภักดี   ศรีเชียงสา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสรศักดิ์  สมชัย
 
1. นายอนิรุทธ์   วงษ์จันทร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตตา   คำปัญญา
 
1. นายวีระศักดิ์   โพธิ์สิงห์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลดา   หงษ์เวิญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศินีนาถ   สิงห์สุข
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธมลธรรม   อัครฮาด
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอดิเทพ   วงจันทอง
 
1. นางสาวสุภารัตน์   คำอ่อน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธวัชชัย   ศรีธานี
 
1. นางสาวสาวิตรี   จิตเจริญ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรารถนา   กันทะมา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุวรรณี   อามาตสมบัติ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   เหล็กกล้า
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    หวานเย็น
2. เด็กหญิงปนัดดา   ทิศเพ็ญ
3. เด็กหญิงพิมลภัส   รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
2. นางสาวชุติมา   โพธิ์ตะนิมิตร
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทพร   เนืองกันยา
2. นางสาวทิพย์วรรณ   เสน่หา
3. นางสาวบุษยพัชร   พรมมา
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
2. นางสาวเกียรติสุดา   สุวรรณสน
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชวาวรรณ   นามบุญลือ
2. เด็กหญิงเนตรนภา   บัวภา
 
1. นางณัฐชยาภรณ์   ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ   ภูมิภาค
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรจาริน   ศรียงค์
2. นางสาวสกุณา   ธิลา
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์สวัสดิ์   จิตรพงศ์ธร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
27 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอธิวัฒน์   ทุมชะ
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพนัย   ทองคำ
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์