สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กชายกิติพงษ์   แสงจันทร์
2. เด็กชายวรรธนะ   กล้าหาร
 
1. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณานันท์  ชนพอง
2. นายชัยวัฒน์  สมอเหี่ยว
3. นายธีรศักดิ์  พลหลง
4. นางสาวปะการัง  ใจสมุทร
5. นายวรากร  สำราญ
 
1. นายคงฤทธิ์  มิ่งพันธ์
2. นางสาวศิริพร  อินทรา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.44 ทอง 7 1. เด็กชายพลภูมิ  เพ็งพาวัฒนะ
2. เด็กหญิงเบญจภา  วรรณโคตร
 
1. นางสาววรีรัตน์  สารีมาตย์
2. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายจตุพล  ขอนจันทร์
2. นางสาวไอรดา  สิมมา
 
1. นางพูลศรี  นามบุญลือ
2. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสสร  แสนเห็มทอง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายเจษฎา  สมทรัพย์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประภัตสร  อนุจร
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัฒชา  กลนาม
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายจตุพล  เกตุสิทธิ์
2. เด็กชายปฏิภาณ  อรศักดิ์
3. เด็กชายพุฒิกร  มุงคำภา
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวน้ำฝน   ศรีหะ
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูรินทร์   สีสงนาง
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  พรแก้ว
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา  พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรภัทร  ผลพะเลิศ
3. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ   แซ่ฉั่ว
5. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
6. เด็กหญิงมานิกา   นาสมวงษ์
7. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
8. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
9. เด็กชายอรงศ์กรณ์   แสนโท
10. เด็กหญิงแพทรีน่า  สนทอง
 
1. นายกฤษฎา   วงมนตรี
2. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์   ปาสานำ
2. นายธีระวัฒน์   พลทอง
3. นางสาวนัทริกา   เมืองแสน
4. นายภานุพล   ชมภูพื้น
5. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
6. นางสาววิจิตรา   มีชัย
7. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
8. นางสาวสุนันทา   นนท์ตรี
9. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเชียงสา
10. นางสาวสโรชา   ลุนบับภา
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายกฤษฎา   วงมนตรี
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา   พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
4. เด็กหญิงมานิกา  นาสมวงษ์
5. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
6. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
7. เด็กชายอรงศ์กรณ์   แสนโท
8. เด็กหญิงแพทรีน่า   สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นายกฤษฎา   วงมนตรี
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐาปกรณ์   ปาสานำ
2. นายธีระวัฒน์   พลทอง
3. นางสาวนัทริกา   เมืองแสน
4. นายภานุพล   ชมภูพื้น
5. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
6. นางสาวสุนันทา   นนท์ตรี
7. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเชียงสา
8. นางสาวสโรชา   ลุนบับภา
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายกฤษฎา   วงมนตรี
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา   พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
3. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
4. เด็กหญิงมานิกา  นาสมวงษ์
5. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
6. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
7. เด็กชายอรงศ์กรณ์   แสนโท
8. เด็กหญิงแพทรีน่า   สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายกฤษฎา   วงมนตรี
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์   ปาสานำ
2. นายธีระวัฒน์   พลทอง
3. นางสาวนัทริกา   เมืองแสน
4. นายภานุพล   ชมภูพื้น
5. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
6. นางสาวสุนันทา   นนท์ตรี
7. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเชียงสา
8. นางสาวสโรชา   ลุนบับภา
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายกฤษฎา   วงมนตรี
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร   ผลพะเลิศ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงมณี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   บุญช่าง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   ชัยสงค์
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  มีเกศ
6. เด็กชายปวริศ   คำเกี้ยง
7. เด็กชายพัทธ์กานต์   สีชาลู
8. เด็กชายพุฒิพงศ์   ดอนไม้ไทร
9. เด็กชายศราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
10. เด็กชายสุริยา  คำเกี้ยง
11. เด็กชายอนุชิต  แสงทอง
12. เด็กชายอภิชาติ  วิลัยปาน
13. เด็กชายเจริญ  รุณรัตน์
 
1. นายกฤษฎา   วงมนตรี
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
3. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรายุทธ   ธิคะพงษ์
2. นายฐาปกรณ์   ปาสานำ
3. นายดนัย   จันทรพิมพ์
4. นายธนพล   คอบค้อ
5. นายธนากร   พิบาลขัน
6. นายธีระวัฒน์   พลทอง
7. นางสาวนัทริกา   เมืองแสน
8. นางสาวนันทิดา   กาฬสินธุ์
9. นายปารณ   วุฒิยะตา
10. นายภานุพล   ชมภูพื้น
11. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
12. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
13. นางสาวสุนันทา   นนท์ตรี
14. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเชียงสา
15. นางสาวสโรชา   ลุนบับภา
16. นายไกรศักดา   ดวงพิมพ์
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นายกฤษฎา   วงมนตรี
3. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิสิฐ  โพตะสี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ทองคำ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนกิตต์  มุธุสิทธิ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์ชัย  สวยลึก
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางสาวพีรดา   เอกกัณหา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวดวงหทัย  หม่อมเป้
2. นางสาวธนพร  พิมพ์โคตร
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นางสาวพีรดา  เอกกัณหา
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวพัชรี  ประทุมทอด
2. นางสาวเกสร  แก้วเนตร
 
1. นายสมคิด  จันทะวงค์
2. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลชาติ  กอพลูกลาง
2. เด็กชายชินวัตร  ศรีอรพิมพ์
3. เด็กชายวิทวัส  ผาวิชัย
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายธวัฒน์ชัย  บุญศรี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แสนจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วดวง
4. เด็กชายภานุวิทย์  ยาตาล
5. เด็กหญิงศศิประพร  แนธิบุตร
6. เด็กหญิงศุทธิณี  ศรีสะอาด
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายปกรณ์  วงศ์มีแก้ว
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนิดา  จันทะนา
2. นายวุฒิพงษ์  กาลาม
3. นายอภิชาต  เถื่อนแอ้น
4. นางสาวเพ็ญนภา  ศรีโคตรอัน
5. นางสาวเพ็ญนภา  ทิพเนตร
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขุนขาว
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายปกรณ์  วงศ์มีแก้ว
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญน์แก้ว  พรแก้ว
2. เด็กชายกิตติ  สีแก้ว
3. เด็กหญิงอรอุมา  จันทะลอย
 
1. นายธวัฒน์ชัย  บุญศรี
2. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  ประเสริฐสัง
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ผาบสิมมา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  นามจัตุรัส
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายปกรณ์  วงศ์มีแก้ว
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐกานต์  เพ็งเมือง
2. นางสาวสิริกร  ไมอักรี
3. นางสาวอนุสรา  คำภาบุตร
 
1. นายสุวัฒน์  สุปัญญา
2. นายปกรณ์  วงศ์มีแก้ว
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิริวัฒน์  กุลวงศ์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฏิภาณ  อรศักดิ์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิทวัส  วรรณพงษ์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปณต   ในทอง
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศราวุธ   ผดุงสันต์
 
1. นายณัธพล   ยะปะตัง
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลธิดา   พิมพ์คีรี
2. เด็กชายจิรยุทธ  ดอนบุราณ
3. นายฐาปกรณ์   ปาสานำ
4. นายธีระวัฒน์   พลทอง
5. นายธีระเดช   อ่อนธรรม
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ   แซ่ฉั่ว
7. เด็กชายนัฐวุฒิ   มีเกศ
8. นางสาวนัทริกา   เมืองแสน
9. เด็กชายนันทวัฒน์  ห่อศรี
10. นางสาวนันทิดา   กาฬสินธุ์
11. นายปณต   ในทอง
12. นายภานุพล   ชมภูพื้น
13. นายภูรินทร์   สีสงนาง
14. นายมนตรี  หงษ์สิงทอง
15. เด็กหญิงมานิกา  นาสมวงษ์
16. นายวิชัย  กางสุวรรณ
17. นายวิทวัส  วรรณพงษ์
18. นายวินัย  กองแก้ว
19. นายวิศรุต  หมื่นชนะ
20. นายศราวุธ  ผดุงสันต์
21. นายศิริวัฒน์  กุลวงศ์
22. เด็กชายสราวุฒิ   ภูมิยิ่ง
23. เด็กหญิงสุกานดา   วิชา
24. นางสาวสุนันทา   นนท์ตรี
25. นางสาวสุภาภรณ์   ศรีเชียงสา
26. นางสาวสโรชา   ลุนบับภา
27. นายอรงศ์กรณ์   แสนโท
28. เด็กหญิงอริศรา  คำนา
29. นายอักขระชัย   ชัยชนะ
30. เด็กหญิงแพทรีน่า   สนทอง
 
1. นายสุรเชษฎ์   สุพลจิตต์
2. นายกฤษฎา   วงมนตรี
3. นายณัธพล   ยะปะตัง
4. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล