สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญญา  ผูกพันธ์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายปฏิภาณ  ภูเงิน
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวธนาภร  อนุจร
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายทิวากร  ชนพอง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายรัชพล  เฉลิมรัมย์
2. นายวัชระ  หอมอ่อน
3. นายอัฐวัฒน์  แปงบุญชู
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. นางสาววิมลรัตน์  ดาน้อย
2. นางสาวสุตาภัทร  กัลยาสนธิ์
3. นางสาวอารียา  อรศรี
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์
2. นายศรัญญู  ทวีสวย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาราช
2. นางสาวพัฒตรา  ปัตนาถา
3. นางสาวภัสสร  ศรีหมาตร
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
2. นางสาวณัฐญดา  จันทร์ดำ